Groot charterboek Graven van Holland

Het Groot charterboek der Graaven van Holland van Zeeland en Heeren van Vriesland, derde deel. Beginnende met de eerste en oudste Brieven van die Landstreeken, en eindigende met den dood van onze Graavinne, Vrouwe Jacoba van Beieren. Zijnde zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften, als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verzaameld, en in orde gebragt door Frans van Mieris, te Leiden bij Pieter van der Eyk, MDCCLV (1755)

Deze uitgave bevat een groot aantal charters of oorkondes waaronder ook een aantal waarin het gebied of het geslacht Dussen vernoemd wordt. Deze vermeldingen zijn verzameld op deze webpagina en zonodig van een toelichting voorzien.

Het Groot charterboek van Mieris beslaat vier delen. De delen 1 en 2 bevatten geen vermeldingen van Dussen, in tegenstelling dus tot deel 3. Deel 4 bevat slechts één vernoeming die onderaan op deze webpagina is weergegeven.

Oorkondes

Gheryt Nederveen en Helmich van Doornik beleend met land en land met hofstede in Muilkerk.

125. ALBRECHT VAN BEIEREN, RUWAARD VAN HOLLAND, OORKONDT, DAT HIJ DE EDELHOEVE ONDER DUSSEN EN DE KETELDONCSE HOEVE IN HET LAND VAN ALTENA IN LEEN HEEFT GEGEVEN AAN GHERYT VAN NEDERVEEN, OMDAT DEZE DOOR MIDDEL VAN EEN EED MET EEDHELPERS BEWEZEN BEEFT, DAT HIJ DE RECHTE LEENVOLGER IS. DE HERTOG BELOOFT HEM IN HET BEZIT VAN DEZE GOEDEREN TE ZULLEN HANDHAVEN, TOTDAT HIJ MET BETER RECHT ERUIT GEWONNEN ZAL WORDEN. 1363 Juni 14.

Gedrukt: Van Mieris, III, blz. 149.
Litt.: J. Ph. de Monét ver Loren, De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom, blz. 516.

Bron: Rechtsbronnen van Altena.pdf - Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena, K.N. Korteweg (1948)
Bron: Groot charterboek Graven van Holland, derde deel, door Frans van Mieris (1755), p. 149

Heer Aert van der Dussen fungeert als getuige.

Dit is de zoen, die de Hertog van Gelder gezegd heeft tusschen de Graaflykheid van Holland, en ons ; naamentlyk den Bisschop van Utrecht Jan van Vernenburch, en de stad Utrecht. Den 15. Juny 1371.

Voert van den goede, dat tot Tolloysen bi Dordrecht ghenomen wart, ende ghebuert on der Heren Aernt van der Dussen, zegghen wi, dat onse Here van Hollant Haren Aernde also goet hebben zel, dat hi dat goet dien van Utrecht zel doen weder gheven, ende wes daer of ontwant, of verloren waer, dat zel men ghelden ende verrichten bi vier goeder lude zegghen, twe van ons Heren weghen van Hollant, ende twe van der stat weghen van Utrecht, en de dat zel ghescien, ghelyc voerscreven staet, tusschen hier, ende onser Vrouwen misse Nativitatis naest comende, behoudelic Heren Aernde redeliken, ende besceydeliken cost, die hi om dat goets wille ghedaen mach hebben, dat goet te waren.

Bron: Groot charterboek Graven van Holland, deel 3, Frans van Mieris (1755) p. 160

Hertog Albert bevestigt de verkooping van den grooten polder by de Donge, door Heere Aernd van der Dussen gedaan, aan den Prior en 't Convent van de Chartuisers by den Berge, en op eene hysondere wyze bewilligd door de echtgenoote van vander Dussen. Den 29. Augusti 1373.

Aelbrecht enz. doen cond allen luden, dat Vor ons quam Heere Aernd van der Dussen, ende gheliede, dat hi vercoft hadde den Prioer, ende den ghemeenen Convente van den Sartroisen bi den Berghen enen polre, die men hiet den groten Polre, alse highclegen is vor die Donga, ende hine van ons te houden plach.
Ende met hem quam syn wyf, die hi nu heeft met lachende monde, ende met drooghen oghen, ende gaf over, ende scout quite tot t's Prioers, ende des Convents behoef vorsz. zulke duwarien, ende lyftocht, alse zi hadde an den goede vorscreven.
Soe hebben wi dien coep gheconsenteert, ende confirmeren, ende gheven den Prioer, ende den Convente vorsz. den eyghendom van den polre vorscreven tot ewighen daghen, ende lovense daer in te bescermen, ende te starcken, als wi sculdich zyn te doene na rechte, ende coustume van onsen lande. In orconde enz. Ghegheven in den Haghe, up Sinte Jansdach decollatio, anno M. CCC. LXXIII.
Perkament Register van de Charterkamer van Holland, lib. IIII. Aelbrecht, pag. 132.

Bron: Groot charterboek Graven van Holland, Frank van Mieris, p.282-283

De Ruwaard Albert stelt orde op het dyken , en onderhouden der dyken in den Grooten Waard van Zuidholland, toonende onder anderen den zwakken toestand van die landstreeke. Den 14. November 1375.

Ende om dat wy willen, dat alle dese voorsz pointen vast, ende ghestade ghehouden worde , so hebben wy desen brieff beseghelt mit onsen seghele, ende tot eenre sterckenisse mede doen beseghelen onsen lieven, ende ghetrouwen Rade, den Here van der Leck, ende Breda, Heren Daniel van der Merweden, ende onse stede van Dordrecht, ende van Zinte Gheertrudenberghe, ende die Ambochtsheren onder ons gheseten in den Waerdt voorsz. In den eersten Heren Aernt van der Dussen, Heren Willem van der Merwede, Heer Claes van der Merwede, Willem van Naeldwyc, Aernt van Dronghelen, Jan van Dryemilen, Willem van Wilnesse, Gheryt van Nedervene, Jan van der Zydwynde, Willem van Bysoijen.
Ende wi Raden , steden, ende Ambochts He ren voornoemt, om dat alle saken voorsz. mit onsen goetdencken, ende rade bi onsen versoeke ghedaen zyn, ende wy dit hebben ghelooft te stercken, ende te helpen houden mit onsen lieven Here voorsz.

Bron: Groot charterboek van de Graven van Holland, deel 3, Frank van Mieris, p 316-317.

Hertog Albert vergund aan Heer Arend van der Dussen, Bailliuw van Zuidholland, op zekere voorwaarde zyn huis ter Dussen naa deszelfs genoegen te doen timmeren op de Hofstad ter Dussen , mids het des Hertogen open huis zoude blyven. Den 4. July 1387

Aelbrecht, enz. doen cond allen luden, dat wi gheoirloft, ende gheconsenteert hebben Heren Aernde van der Dussen, onsen Bailiu van Zuuthollant, onse huys ter Dussen op te doen maken, ende te doen tymmeren op onse hofstad ter Dussen also groot, ende also starc, alst him ghenoeghen sal, om dattet onse huys is, ende hyt van ons te lyen houd. Welc huys Heer Aernd van der Dussen, of syn nacomelinghen, ons, of onsen nacomelinghen openen, ende leveren sal tot alre tyt, als wys, of onse nacomelinghen begherende sullen wesen, ende zys van ons mit onsen brieven vermaent worden. Ende waer dat sake, dat wi, of onse nacomelinghen, of die ghene, die wy dair op senden sullen, die proviantie van den huse verteerde, het ware om oirloghes wille, of anders, die zouden wi him ghelden, na dat si waerdich ware. Ende so wanneer wi, of onse nacomelinghen dien voirsz. huys niet meer en behoeven, dan sullen wyt him we der overleveren in allen schyn, ende in allen rechte, als ment ons, of onsen nacomelinghen over leveren sal. Ende waert, dat wi, of onse voirvorderen onser stede van Dordrecht enighe hantvesten ghegheven hadden, waer bi wys niet machtich en waren Heren Aernde van der Dussen dit voirsz. huys te oirloven te tymmeren, dan souden wi onghehouden wesen van desen brieve, ende voirwaerde voirscreven. In orcunde enz.
Ghegheven in den Haghe , op Sinte Mertyns dach Translatio, anno LXXXVII.
Perkament Register, Lib. IIII. Aelbrecht , pag 256

Vrouw Jacoba verleit Arent van der Dussen door afstand syns broeders met het huis, en slot van der Dussen, het Ambocht van Hartswairde en hun toebehooren, gelyk hun vader Heer Arent van der Dussen achter gelaaten hadt. Den 1. February 1417. en 1418 1 Bevelbock 22 Juny 1417 1421. Cas R. pag. 20. Vrouw Jacoba verleit Arent van der Duffen door affland syns broeders met bet buis, en flot van der Duffen, het Ambocht van Hartswairde Jacob en bun tocbehooren, gelyk bun vader Heer Arent van der Dullen achter gelaaten hadt. Den 1. February 1417. en 1418. ? Jacob, enz. doen cond allen luden, dat voir ons gecomen is Claes van der Duflen, ende heeft ons upgedragen, ende te goede gefcouden tot behoef Acrnts van der Dussen, fyns broeders, alle recht, ende toefeggen, dat hi hadde, of hebben mochte aen dat huys, ende floot van der Duffen mitten manfeippen, ende mit anders finen toebehoeren, aen dat Ambochtheerfcap van Hartswairde, ende voirt aen allen anderen Ambochtheerfcippen, landen, viffcherien, renten, veenen, gruyte, ende goede, hoedanich die genoemt mogen fyn, die him aengecomen, ende besturven fyn bi dode Heeren Aernts van der Duffen, Ridder fyns vaders, ende die felve an onfen lieven Here, ende vader, Hertoge Willem van Beyeren, zaliger gedachten, te leen te houden plach, dair die manicip of aen ons gecomen is, alzo die binnen onfen lande van Zuuyt-hollant gelegen fyn. Wele huys, ende flot mitter Ambocht heerfcappen, ende mit allen goeden, dair toe behoerende, voirfcreven wy weder verliet hebben, ende verlien met defen brievve Arnt van der Duffen voirnoemt, te houden van ons, ende van onfen nacomelingen hi, ende fyn nacomelingen tot fulken recht, ende leen ende in alre manyeren, als fyn voirvaderen die van ons, ende van onfen voirvaderen tot hacr toe gehouden hebben, behoudelic ons, ende enen yegeliken fyns rechts.
Prefentibus die Here van Montfoirt, onze Trezorier, die Burchgrave van Leyden, ende Dirc van der Merwede.
In oirconde enz. Gegeven in den Hage up onfer liever Vrouwen avondt te Lichtmiffe, anno XIIII. ende zeventhien, fecundum curfum curie noftre.
Perkament Register, Vrouw Jacoba van Beyere, FIII. pag. 9, versa.

Bron: Groot charterboek Graven van Holland, deel 4, Frans van Mieris, p.456

Bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena, 1178-1590 door K.N. Korteweg, 1948, blz. 182-183

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl