Van Dongen in Dussen

Een klein imperium aan de Dorpsstraat

Geslachtsnaam

De geslachtsnaam Van Dongen is een veel voorkomende familienaam in Nederland. Bij de volkstelling van 1947 werden ruim zeven duizend naamdragers geteld. Zestig jaar later, in 2007, was dit aantal gestegen naar een kleine elf duizend. Daarbij zijn ook de varianten: Van Donge, Van Dongen Torman, Van Dongeren, Van den Dongen en Dongen (zonder van) meegeteld. Daarbij heeft de verspreiding van het geslacht zich door heel Nederland voltrokken. Alleen in noordoost Nederland blijkt de concentratie wat gematigder.

Bij de Nederlandse Familienamenbank wordt de naam aangeduid als een zogenaamde herkomstnaam die terugvoert op de plaats Dongen in Noord-Brabant. Niet zo verwonderlijk dat de hoogste concentratie van Van Dongen in West- en Midden-Brabant is, hoewel ook in Zuid-Holland, rondom Rotterdam, behoorlijk wat naamsvermeldingen te vinden zijn. Op de website worden tevens enkele nuttige literatuurreferenties opgevoerd

Oudste vermeldingen in Dussen

In het DTB-register van Dussen betreft de oudste vermelding het huwelijk in de rooms-katholieke kerk van Cornelius Walteri van Dongen met Cornelia Huberti Casteleijns waarbij Cornelius van Honswijck en Judocus van Pas als getuigen optreden. Gezien de datum 01-08-1694 zal hun huwelijk door pastoor Hyacinthius de Leeuw zijn ingewijd. Of dat in de schuil- of schuurkerk in de buurt van de Sluis was, is echter twijfelachtig omdat deze volgens de beschikbare bronnen pas vanaf 1711 met financiële hulp van de kasteelheer van Dussen in gebruik genomen werd. Er zijn meer vermeldingen in Dussen eind 17de eeuw waaruit valt af te leiden dat Cornelis Walteri van Dongen en wellicht ook zijn voorouders vermoedelijk al langer in de regio Dussen verbleven. Het aantal Van Dongen vermeldingen in Dussen neemt in de 18de eeuw flink toe.
Van Cornelius Walteri of in gewoon spraakgebruik Cees Wouterse en zijn Cornelia zijn drie kinderen bekend: een dochter Digna die in 1713 trouwde met Willem Boor - de opa van de latere oliemolenaar - en na zijn overlijden in 1732 hertrouwde met Jan Bastiaanse Baas; een zoon Leendert in 1721 getrouwd met Jenneke Baas - een nicht van Jan Bastiaanse Baas - en tenslotte nog een zoon Walterus of Wouter. De stamlijn van Van Dongen in Dussen wordt vervolgt via Leendert. Vermoedelijk woonde hij aan een dijk of had er anderzins eigendommen want in 1747 kreeg hij een dagvaardiging om een boete naar dijkrecht te betalen. Leendert en Jenneke kregen tenminste tien kinderen waarvan maar liefst zeven meisjes. Het nageslacht met de naam Van Dongen moest dus komen van de drie jongens: Cornelis, Petrus en Johannes, de laatste is echter vermoedelijk jong overleden. We richten ons dus op de Cornelis-tak en de Petrus-tak. Cornelis trouwde met Anna Kivits die waarschijnlijk van den Hill kwam en Petrus met Mieke van Biesen, dochter van Arnoldus van Biesen die - aangetrokken door de economische opleving in dit gebied - omstreeks 1730 vanuit den Elshout naar Dussen gekomen was.

Cornelis-tak

Midden 18de eeuw werd Theodorus van Dongen (1755-1829) geboren. Hij was de tweede zoon van Cornelis van Dongen en Anna Kivits met de roepnaam Dirk, vernoemd naar zijn opa van moederskant. Zijn één jaar oudere broer Leendert stierf toen hij vijftien was. Hij kwam uit een groot gezin van elk kinderen waarvan er wel aantal op vrij jonge leeftijd kwamen te overlijden. Aanvankelijk was hij boomkweker (1813) maar bij zijn overlijden werd hij als bouwman (boer) geregistreerd. Hij trouwde pas op latere leeftijd, in 1809 op 53-jarige leeftijd met Elisabeth van Olmen, overleden in 1832, de weduwe van Willem Lensvelt. Ze kregen tenminste drie kinderen, twee zoons en een dochter. De oudste zoon Cornelis trouwde met Dingena van Gennip uit Waspik en werd schipper van beroep; Jan Schroot uit Dussen was zijn schippersknecht. De tweede zoon Adrianus vond de liefde in Gameren, hij huwde met Antonia Nefkens uit die plaats een dochter van de molenaar op de korenmolen van Gameren. Adriaan werd bakker en had zijn bakkerij met winkel in Hedikhuizen. Van het derde kind, dochter Anna, zijn verder geen gegevens bekend. Door het feit dat Dirk pas op latere leeftijd trouwde, zijn vader was in 1777 overleden, zal hij in de boerderij van zijn ouders zijn blijven wonen ook nadat hij getrouwd was met Elisabeth. Die boerderij stond in de Dorpsstraat (perceel H206/7) en was een flink pand met ten westen daarnaast een grote losstaande schuur en ten noorden daarachter drie verspreid liggende kleine schuurtjes. Dit alles lag aan de noordkant van de dijk, vlak voorbij de Krekeldraai, op de plek waar later Fien de Joode woonde met het pand direct ten westen daarnaast staande waarin Bart Verbunt en Peer de Ronde nog gewoond hebben. Dirk was ook nog eigenaar van een weliswaar bescheiden pandje met erf (H238) in de Krekeldraai, ongeveer tegenover het pand waar later David van de Westen zijn kolenzaak had.

Broers aan de dijk
Aan de overzijde van Dirks boerderij woonde zijn jongere broer Henricus van Dongen (1767-1828) die in 1799 gehuwd was met Anna Lensvelt, overleden in 1854, een dochter van Gerrit Teunissen Lensvelt en Anna van Dongen. Zijn schoonmoeder had overigens geen familiebanden met Henricus. Zij was namelijk een dochter van de herbergier aan de Sluis wiens vader uit Waspik afkomstig was. Henricus' woning of boerderij stond aan zuidkant van de dijk met het bijbehorende land aan de overkant, aan de noordzijde van de dijk (H198-203), naast de percelen H206/7 van zijn broer Dirk. Later werd dit pand aangekocht door Cornelis Janse van Dijk en door hem in 1862 weer verkocht aan Leendert Huijmenszoon Toethuijs, landbouwer.

Het onroerend goed H206/7 van Dirk en Elisabeth kwam later in bezit van hun neef Richardus Hendrikzoon van Dongen (1822-1848). Deze was in 1848 in het huwelijksbootje gestapt met Adriana Engelina van Dijk, dochter van bakker Antonie van Dijk en Maria van Horsigh die aan de Putten woonden. Omdat Richardus 1 maand na zijn trouwen overleed, hertrouwde A.E. van Dijk met Hendricus van Rooij, winkelier-kruidenier te Dussen maar geboren te Riel in 1823 . Deze was best ondernemend want hij liet de grote schuur ten westen van Adrianas huis afbreken evenals de drie verspreid liggende schuurtjes. Op deze plek liet hij een blok van drie woningen realiseren, die hij waarschijnlijk verhuurd zal hebben. Uiteindelijk verkocht Hendricus van Rooij het geheel aan twee nieuwe eigenaren. Het westelijk deel, dat hernummerd werd in H963-966 en de drie nieuwe woningen omvatte, in 1880 aan Adriaan van Moergestel. Het oostelijk deel met woonhuis dat werd hernummerd in H737/8 aan timmerman/aannemer Hendrikus van de Pluijm en zijn echtgenote Pitronella van Nunen, ouders van Teunis en Ferdinand. Het westelijk deel met de drie woningen lag naast het hulppostkantoor en het pand van Hendrikus van der Pluijm zou later eigendom worden van Fien de Joode.

Ten westen naast Hendricus van Dongen had je de boerderij met winkel van de ongehuwde Antonie Hagoort wiens land aan de overkant van de straat doorliep tot aan het Vlietje/Middeltje. Ten oosten van Hendricus van Dongen woonde Jan Nollen gehuwd met Geertruij van der Pluijm. Er werd in huize Nollen flink wat kroost geboren maar meer dan de helft van die kinderen kwam al op zeer jonge leeftijd te overlijden. De eerste helft van de 19de eeuw was de kindersterfte nog erg hoog, overigens niet alleen in Dussen.

Het bescheiden imperium van de Van Dongens werd nog wat verder uitgebreid. Toen de royale woning met omringend land naast Hendricus van Rooij (voordien Dirk van Dongen) van rijtuigverhuurder Johannes Vermeulen senior te koop kwam, werd het pand met toebehoren in 1853 aangekocht door Cornelis van Dongen, een zoon van Willem van Dongen broer van Dirk en Henricus en dus hun neef. Johannes Vermeulen senior was overleden en hoewel zijn weduwe Cornelia Kipping de winkel en het rijtuigverhuurbedrijf wilde voortzetten, werd in overleg met de twee andere erfgenamen haar twee nog in leven zijnde zoons: Johannes, voerman, en Jacobus, zadelmaker en herbergier van de Posthoorn maar ondertussen verhuisd naar de Haarlemmermeer, toch besloten het onroerend goed te verkopen. Koper werd Cornelis van Dongen Wzn, bouwman uit Dussen. Huis, schuur, erf, 2 tuinen en opgaande bomen in Klein Zuideveld, kadasternummers: H215-H219 (Krekeldraai), groot 0.20.85 bunder. Geen titels van aankomst bekend. Verkoopsom ƒ 700,- Vermeulen verhuisde naar een pand meer naar de Putten opaan nr. B131.

Cornelis-tak

Meer Van Dongen in Dussen

Er woonden destijds meer Van Dongens in Dussen. Zo was er de tak van Wilhelmus Jansen van Dongen die eind zeventiende eeuw (1697) vanuit Waspik naar Dussen verhuisde om er met Antonetta Stael te trouwen. Samen bestierden zij de herberg aan de Sluis die later De Zwaan genoemd zou worden. In het Oud-Rechterlijk Archief (ORA) van Munsterkerk is nog een akte van interrogatie [ondervraging] uit 1702 overgeleverd van Willem van Dongen waarin schepen Anthony Rombouts ondervraagt wordt over het peilen van een voorraad meel in de kelder van de herberg van Willem en Antonetta. Wilhelmus is in ieder geval vóór 1722 overleden want in dat jaar hertrouwt Antonetta met Jacobus Kivits. De herberg werd later overgenomen door de oudste zoon Richardus Franciscus van Willem en Antonetta en daarna door Richards oudste dochter Antonia van Dongen. In deel 1 van Kleine geschiedenissen van Dussen is een artikel opgenomen over de Herberg aan de Sluis. Van deze Van Dongen-tal is geen vierde generatie bekend.

Medio negentiende eeuw (1858) trouwde Adriaan Martinuszoon van Dongen, een winkelier uit Waspik met Allegonda van Biesen, dochter van Bart van Biesen en Dora Toethuijs die in het laatste huis aan de westzijde van Den Hoogedijk woonden. Na het overlijden van vader Bart in 1874 - moeder Dora was al eerder overleden - kochten Adriaan en Allegonda het pand van hun ouders waarin oorspronkelijk ook al aan Allegonda grootouders hadden gewoond. Er werden flink wat kinderen geboren waarvan met name van de jongste zoon Gerardus Hendrikus van Dongen en zijn ega Antonia van den Broek, een zus van metselaar aannemer Wout van den Broek, nog nageslacht in Dussen is overgeleverd. Met name hun jongste zoon Adriaan van Dongen stichtte niet alleen naar het voorbeeld van zijn oom Wout en opa Johannes van den Broek van moederskant een aannemersbedrijf aan de Nieuwesteeg maar ook een groot gezin.

Er zijn incidenteel nog meer vermeldingen van Van Dongen in Dussen terug te vinden maar die zijn allen van oorsprong van buiten Dussen. Een daarvan zorgde echter voor nogal wat opschudding.

Willem van Dongen uit Dongen in opspraak

In 1794 legde vroedvrouw Cornelia Vetius (Vetjens), de huisvrouw van Frans Schroot, een verklaring af over de onthulling van het vaderschap van Willem Janse van Dongen uit Dongen van haar kind gedaan door Theodora Krol, dochter van Adriaan Krol en Jacoba Boerewaert. Ook Gerrit Lensvelt en Laurens Bulle beaamden voor het gerecht dat Willem van Dongen destijds omgang had gehad met Theodora en zelfs 'vleeselijke conversatie' genoten had tijdens hun vrijage in het achterhuis van Reijnier Schippers. Theodoras zuster Maria Krol verklaarde bovendien nog dat Willem haar zuster zelfs 's nachts bezocht had. Omdat Dongense Willem blijkbaar niet genegen was om enige schuld te erkennen noch het vaderschap te erkennen, namen Theodora en haar vader Adriaan Krol de destijds welbekende en meer geraadpleegde procureur (jurist) Hendrik Frederik Pröbsting uit Heusden in de arm om een zaak aan te spannen tegen Willem omdat hij haar van haar vrouwelijke onschuld beroofd had en bovendien weigerde het vaderschap te erkennen van haar kind. Op hun beurt wendden Willem en zijn vader Cornelis zich tot de procureurs Paulus Cornelis Hoijnck van Papendrecht alsmede Mathijs Hendrik van Son, voor rechtskundige bijstand. Het gerecht van Dussen-Munsterkerk zag in de afgelegde verklaringen voldoende aanleiding om advies in te winnen bij enkele terzake deskundige rechtsgeleerden over eventuele jurisprudentie in geval van defloratie (ontmaagding) en de daarbij behorende alimentatie en vergoeding voor kraamkosten. Of het tot een uitspraak is gekomen over deze delicate zaak is helaas niet bekend. Wel dat Theodora en Willem op 1 juni 1800 voor de schepenbank van Munsterkerk elkaar het jawoord gaven en eeuwig trouw beloofden. Zij gingen in Dongen wonen en mogelijk leefden zij aldaar nog lang en gelukkig.

In het Oud-rechterlijk archief, Dussen-Munsterkerk, toegang 0115, zijn legio archiefstukken aanwezig van Van Dongen ook van Dirk van Dongen en zijn broers:

1255 Akte van citatie van Leendert van Dongen te Munsterkerk tot betaling van een boete naar dijkrecht,, 1747. 1 stuk
1237 Adviezen van rechtsgeleerden met betrekking tot het proces tussen Theodora Krol en Willem van Dongen inzake defloratie, alimentatie en kraamkosten,, 1794. 1 omslag
1228 Stukken betreffende de zaak tussen Jan van Bers te Heusden en Theodorus van Dongen, als curator van Petronella Boogaards, enerzijds en Wouter Reijke, terzake van de benoeming tot curatoren,, 1806. 1 omslag
695 Van Anthonij Rombouts, schepen, op verzoek van Willem [Jansen] van Dongen, terzake van visitatie of peilen van het meel in de kelder van laatstgenoemde,, 1702. 1 stuk
675 van Willem Janssen van Dongen, Jan Gerritsen de Bodt en Dirck Huijbertsen Castelijn, op verzoek van Arnoldus van Dabele, chirurgijn, terzake van een door Anthoni Rombouts in naam van de Heer van Dussen gegeven verbod tot verbinding van patienten,, 1710. 1 stuk
616 Van Leendert de Bot, Cornelis Leegganger, Arien Peterse Straf?, Antonetta Staal, weduwe van Jacob Kivits en Reijkerse van Dongen, inzake het wangedrag van chirurgijn Dabelen en Jan Donkersloot in de rechtkamer,, 1727. 1 stuk
652 Van Jan van Setten, Michiel Nederveen, Wilm de Bruijn en Rijkert van Dongen, op verzoek van de baljuw van Zuid-Holland, terzake van messentrekkerij en ruzie tussen Hendrik Roubos en Cornelis la Grauw,, 1737. 1 stuk
1248 Stukken betreffende het verhoor van Gerrit Lensvelt en Laurens Bulle te Munsterkerk op verzoek van Theodora Krol omtrent de omgang van laatstgenoemde met Willem van Dongen,, 1794. 1 omslag
642 Van Pieternella Bouman, vrouw van Cornelis van Dongen, op verzoek van Johan Hendrik Damisse, substituut drossaard over Stad en Baronie van Breda, terzake van domicilie van haar zuster "sijnde een quesel" Maria Bouman en de diefstal van katoen en voorschoot,, 1743. 1 stuk
611 Van schout en schepenen van Munsterkerk op verzoek van Meerten Wouterse van Dongen, als pachter van de landen van mw. Persijn in de polder "Boereverdriet" terzake van hoge waterstanden,, 1689. 1 stuk
654 Van Adriaen Groenevelt en Michiel Claessen Vermeulen op verzoek van Willem Jansz. van Dongen, terzake van het maken van de dijk nabij het land van verzoeker in 1715 met binnenlandse aarde door David van Giessen, met instemming van dijkgraaf en heemraden,, 1718. 1 stuk
656 Van Huijbert van Dongen, op verzoek van Willem van Dongen, terzake van een opdracht van Michiel Willem de Bruijn, heemraad, aan Huijbert van Dongen, tot het halen van aarde van land toebehorende de kerk van Dordrecht,, 1718. 1 stuk
624 Van Matijs Timmermans en zijn vrouw, op verzoek van Willem van Dongen, terzake van het weiden van koeien op de wei van requirant,, 1721. 1 stuk
734 Van Richardus van Dongen en Pieternella Schut echtelieden, alsmede Eijmert Rombout, Cornelis Lagrouw jr. en Dirk Leeggangers op verzoek van Cornelis van Brandwijk, schout, inzake drinkgelag, messentrekkerij en doodsbedreigingen door Mighiel van Dijk en Peeter Verschuire,, 1755. 1 stuk
709 Van Maria Krol op verzoek van haar zus Theodora, terzake van nachtelijk bezoek van Willem van Dongen,, 1794. 1 stuk
704 Van Johanna Kleijberg, vrouw van Reinier Schippers, op verzoek van Theodora Krol, terzake van vrijage tussen Willem van Dongen en Theodora Krol in haar achterhuis,, 1794. 1 stuk
705 Van Cornelia Vetius, vrouw van Francis Schroot, vroedvrouw, en anderen op verzoek van Theodora Krol, terzake van het vaderschap van Willem van Dongen,, 1794. 1 stuk
171 Van Willem Bouwman en Corstjaan Kivits als voogden over de kinderen van Theuntje Bouwman en Huijbert van Dongen,., 1731. 1 stuk
194 Van Anthonij van Dongen te Heusden en Richardus van Herpt te Dussen Munsterkerk als nieuwe voogden over de kinderen uit het huwelijk van Richardus van Dongen en Petronella Schuts, vrouw van Huijmen Toethuijs, door laatstgenoemde,, 1768. 1 stuk
288 Van Johannes Teuling te Rotterdam en Theodorus van Dongen te Munsterkerk als voogden over de kinderen van Cornelia van Dongen en Wouter Teuling,, 1805. 1 stuk
285 Van Jan van Bers te Heusden en Theodorus van Dongen te Munsterkerk als voogden over de kinderen van Petronella Bogaars, eerst weduwe van Gerrit Sijmense Lensvelt, later van Jan van Iersel, op verzoek van de weduwe, 1806., 1806. 1 stuk
1352 Bijlagen bij de rekening van Gerrit Kasteleijn en Arnoldus Heijmans als voogden over de weeskinderen van Huijbert van Dongen,, 1742 - 1746. 1 omslag
8 Van Gerrit Kasteleijn voor de kinderen van Huijbert van Dongen en Theuntje Bouwmans,, 1746. 1 katern
31 Rekening van Anthonie van Dongen Christiaanszn., wijnhandelaar te Heusden, en Richardus van Herp te Munsterkerk, als voogden over de kinderen van Richardus van Dongen en Pieternella Schuts,, 1771. 1 katern
41 Van Cornelis van Dongen als voogd over Willem Boor, zoon van Jan Boor en Anna Maria Potteren, met bijlagen,, 1781 - 1784. 1 omslag
34 Van Cornelis van Dongen te Munsterkerk als voogd van de kinderen van Adriaan Lensvelt en Theodora Kivits, Johannes Zijlmans en Johanna Kivits, alsmede Theodorus Kivits en Maria van de Griendt,, 1785. 1 katern
69 Van Cornelis van Dongen als gewezen voogd over Elisabeth Kivits, huisvrouw van Jacobus Teunisse Lensvelt,, 1788. 1 katern
243 Voor Leendert van Herp als mede voogd over Rijker van Herp, zoon van Rijker van Herp en Anthonia van Dongen, om te compareren voor schepenen van Heusden tot het transporteren van onroerend goed,, 1781. 1 stuk
300 Voor Jan van Bers en Theodorus van Dongen als curatoren over Pieternella Bogers, weduwe van Gerrit Lensveld en Jan van Iersel, terzake van het beheer van de boedel,, 1807, 1809. 1 omslag
71 Rekening van Willem Jansse van Dongen inzake de boedel van Rijckert Staell en Heijltje van den Bos, met bijlagen,, 1703. 1 omslag
841 Van een huis en erf aan de Zeedijk van de erven van Louwerens de Langh en Dingena van Dongen,, 1758. 1 stuk
843 Van een huis en erf van de erven van Willem van Dongen en Antonetta Staal,, 1761. 1 stuk
832 Van 3 morgen 4 hond en 50 roeden weiland en griend in het Zuideveld van de erven van Frans van den Assem en Dingena Elands te Dongen,, 1763. 1 stuk
803 Van twee huizen door de erven van Peeter van der Pluijm en Johanna van Dongen,, 1782. 1 stuk
780 Van een huis, erf en dijkkavelingen van de kinderen van Pieter van Dongen,, 1801. 1 stuk
753 Van 10 morgen bouw- en weiland van Antonia van Dongen, weduwe van Jan Reijnierse van der Pluijm en Reijnier van der Pluijm,, 1810. 1 stuk
1010 Erfhuiscedulle van de kinderen van de weduwe Cornelis Wouterse van Dongen,, 1722. 1 katern
1137 Erfhuiscedulle van de goederen van Louwerens de Lang, weduwnaar van Dingena van Dongen,, 1758. 1 stuk
1083 Erfhuiscedulle van de goederen van Rijkert van Dongen en Pieternella Schuts,, 1770. 1 stuk
1103 Van paarden van Johanna van Dongen, weduwe van Peeter Ariese van der Pluijm,, 1775. 1 stuk
1129 Erfhuiscedulle van de goederen van Cornelis van Dongen,, 1777. 1 stuk
1121 Erfhuiscedulle van goederen en visgereedschap van Johanna van Dongen, weduwe van Peeter Arise van der Pluijm,, 1781. 2 stukken
1180 Erfhuiscedulle van de goederen van Maria van Biesen, weduwe van Peeter van Dongen,, 1801. 1 stuk
1171 Van vee van Antonia van Dongen, weduwe van Jan Reijnierse van der Pluijm en Reijnier van der Pluijm,, 1810. 1 stuk
106 Van een huis, erf, boomgaard en bouwland in de Zuidhollandse polder door Peter Josephus Stael en Jacobus A. Lensvelt als voogden over het kind van Willem Lensvelt en Elisabeth van Olmen, thans huisvrouw van Theodorus van Dongen, ten behoeve van Willem Heijmans te Munsterkerk,, 1809. 1 katern
100 Van een perceel bouwland in de Zuid-Hollandse polder door Cornelis van Dongen aan zijn broer Theodorus van Dongen, beide wonende te Munsterkerk,, 1810. 1 stuk
974 Van een huis, hof, boomgaard en dijkkaveling, alsmede en 10 hond weiland in het Rommegat van de kinderen van Huijbert van Dongen en Theuntje Bouwman,, 1742, 1744. 2 stukken
952 Van percelen bouw- en weiland van de erven van Gerit Teunis Lensvelt en Anna van Dongen,, 1788. 1 stuk
1308 Minuut-akte van publieke verhuur van een huis en dijkkaveling te Munsterkerk door Cornelis van Dongen als armmeester,, 1796. 1 stuk
993 Van het spelt- en grasgewas op 10 hond land van de kinderen van Pieternella Schuts en Richardus van Dongen,, 1770. 2 stukken
446 Tussen Richardus van Dongen en Pieternella Schuts,, 1748. 1 stuk
563 Tussen Theodorus van Dongen en Elisabeth van Olmen, weduwe van Willem Lensvelt,, 1809. 1 stuk
333 Van Willem Jansz. van Dongen en Antonette Staell,, 1703. 1 stuk
399 Van Huijbert van Dongen en Cornelia Wolcks,, 1720. 1 stuk
373 Van Adriana van Dongen, weduwe van Jan Willemse Schippers met Jacob Adriaanse Kievits en Elisabeth Jansse Schippers,, 1771. 1 stuk
369 Van Cornelis van Dongen en Anna Kievits,, 1773. 1 stuk
350 Van Dirk Baas en Anthonia van Dongen,, 1777. 1 stuk
542 Van Cornelis van Dongen en Anna Kivits,, 1788. 1 stuk
525 Van Dingena van Dongen te 's-Grevelduin Capelle,, 1792. 1 stuk
451 Van Jan Rijnierse van der Pluijm en Anthonia van Dongen, eerst weduwe van Rijkert van Herp, laatst van Dirk Baas,, 1797. 1 stuk
492 Van Antonie van Dongen en Johanna Sprangers te Heusden,, 1800. 1 stuk
475 Van Cornelis van Dongen en Anna Kivits,, 1802. 1 stuk
141 Van de boedel van Pieternella Schuts, weduwe van Richardus van Dongen en Huijmen Toethuijs,, 1769. 1 katern
201 Van de boedel van Adriana van Dongen, vrouw van Jan Vermeulen,, 1786. 1 katern
205 Van de boedel van Adriana van Dongen, vrouw van Jan Vermeulen,, 1786. 1 katern
260 Van de boedel van Jan Vermeulen, echtgenoot van Aaltje Pennings en weduwnaar van Adriana van Dongen,, 1792. 1 katern
268 Van de boedel van Jan Vermeulen, weduwnaar van Adriana van Dongen en Aaltie Pennings,, 1798. 1 katern
147 Door Willem en Jacobus Rijken en Jan Bogaarts, Adriaan Rijken en Johan Brandwijk, als voogd over de kinderen van Adriaan Rijken en Wouterina van Dongen, alsmede Maria de Rover, inzake de nalatenschap van Adriaan Rijken,, 1768. 1 stuk
591 Van Pieternella Schuts, weduwe van Richardus van Dongen vrouw van Huijmen Toethuijs op haar schoonzoon Richardus van Herpt inzake waarneming van zakelijke belangen,, 1769. 1 stuk
612 Van schout en schepenen van Munsterkerk aan Willem Cornelisse Rijcken, als bloedvoogd en Dirk Jansse Baes, als toeziend voogd over het kind van Cornelis Arien Rijcken en Applonia Jansse Baes, genaamd Jenneken tot verkoop en transport van de erfgoederen van haar grootouders te Dongen,, 1684. 1 stuk
574 Van Pieternella Schuts, weduwe van Richardus van Dongen, op Paulus van Long te Rotterdam, tot invordering van gelden haar toekomende bij Jacobus Scheij, vleeshouwer,, 1760. 1 stuk
706 Van Theodora Krol, geassisteert door haar vader Adriaan Krol, op Hendrik Frederik Pröbsting, procureur, in haar zaak tegen Willem van Dongen als eisseres terzake van defloratie in rechte,, 1794. 1 stuk
707 Van Dionisius Middelkoop, secretaris, op Gijsbertus van Dongen te 's-Grevelduijn Capelle tot verkoop van landen aldaar,, 1794. 1 stuk
708 Van Willem van Dongen, geassisteerd door diens vader Cornelis van Dongen, op Paulus Cornelis Hoijnck van Papendrecht alsmede Mathijs Hendrik van Son, procureurs, in de zaak tegen Theodora Krol,, 1794. 2 stukken
235 Tussen Jan van der Pluijm, last en procuratie hebbend van zijn vrouw zuster Wilhelmina van Dongen te Aggelen, en Jan van der Pluijm, gehuwd met Anthonetta van Dongen, weduwe van Richardus van Herpt, terzake van een geschil met betrekking tot de afwikkeling van de rekening en bewijs over de voogdij van Wilhelmina,, 1784. 1 stuk
295 Tussen Lourens van der Pluijm c.s. en Jan van den Bos c.s. terzake van de afwikkeling van de nalatenschap van Peter Willemse van der Pluijm en Goudina van Dongen,, 1797. 1 stuk
301 Tussen Wouter Reijken enerzijds en Jan van Bers en Theodorus van Dongen, als curatoren over Pieternella Bogers anderzijds terzake van financiële verplichtingen,, 1807. 1 stuk
164 Voor Teunis Lensveldt ten gunste van Anna van Dongen, weduwe van Gerrit Teunisse Lensvelt,, 1780. 1 stuk
105 Door Jan van Bers te Heusden en Theodorus van Dongen te Munsterkerk, als curatoren over de persoon en goederen van Petronella Bogers, weduwe van Sijmen Lensvelt en Jan van Iersel, ten gunste van Petronella Josephina de Geurnon de Pzitzi te 's-Hertogenbosch,, 1809. 1 katern
110 Door Pieter Vermeijs te Munsterkerk ten gunste van Cornelis van Dongen, bierbrouwer te Heusden,, 1809. 1 katern
89 Ten behoeve van Cornelis Cornelisse van Dongen t.g.v. zijn broers Theodorus en Hendrik van Dongen,, 1810. 1 stuk
98 Van Antonia van Dongen, weduwe van Jan Reijnierse van der Pluijm, en Reijnier Janse van der Pluijm ten gunste van Cornelis van Dongen Anthoniszn. te Heusden,, 1810. 1 stuk

Bronnen

Repertoria van de leenkamers
Informatie roerende den Verdroncken Waert in Zuijhollant anno 1521, Valentine Wickaart e.a., 2010
Geschiedenis van Dussen en zijn kasteel, onuitgegevens manuscript, H. Donkersloot, 1939
DTB/BS Dussen in Streekarchief Heusden
Digitale databases ISIS/Genlias van website van het Streekarchief Heusden
Digitaal Bevolkingsregister Dussen in Streekarchief Heusden
Notarisarchief Dussen in Streekarchief Heusden
Repertorium RK DTB Dussen door A.C.M. Gouverneur, Waalwijk 1983
Bidprentjes-collectie van Walter van Dortmont uit Hank
Digitale Heusdense Krant op de website van het Streekarchief in Heusden

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl