Vermeldingen onder Dussen in Dordrechtse archieven

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 23, Archieftitel: Heilige Geest- en pesthuis ter Grote Kerk

gevonden beschrijvingen met inventaris kenmerken: Munsterkerk OR Muilkerk OR Dussen

Schepenakten betreffende een stuk land gelegen in Munsterkerk, 1367 - 1517
details...
41 1367
42 1457 - 1458
43 1461 - 1462
44 1474
45 1477
46 1510
47 1517
48 1517
49 1517

71 Schepenakte van transport door Wouter Airtsz. aan Dammis Willemsz. van een stuk land gelegen in Munsterkerk, 1461, met schepenakte van bekrachtiging, 1462
details...

73 Schepenakte van schenking door Jan Florisz. van de Dussen aan Lijsbeth, weduwe van Heijnric Joestensz., van een stuk land gelegen in het Munsterambacht, genaamd Garstland, 1466
details...

99 Schepenakte van schenking door Dirc Adriaensz. van de Dussen aan Harber Reijndersz. de Jonghe van een stuk land gelegen in Munsterkerk, genaamd Garstland, 1510
details...

102 Vidimus van de burgemeesters van Dordrecht van twee akten waarbij door Dirc Ariaensz. van de Dussen en Gheerijt Joostensz. van Wijk aan Herber Reijndersz. de Jonghe stukken land gelegen in Munsterkerk worden geschonken, 1517
details...

110 Schepenakte van transport door Willem Ariaensz. Buijsser aan Aert Staesz. van een stuk land gelegen in Munsterkerk, 1555
details...

675 Schepenakte waarbij door Lijsbeth Claes de Voeghtdr. afstand wordt gedaan van het huurrecht op een stuk land gelegen in Munsterkerk waarna dit recht wordt gegeven aan Gerrijt Joestensz. van Wijck, 1471, met een dorsale aantekening dat het Heilige geest- en pesthuis dit land verkocht heeft aan Pieter Cornelisz., 1545
details...

676 Onderhandse akte van verhuur door de heilige geestmeesters aan Cornelis Gheritsz. van de Dussen van een stuk land gelegen in Munsterkerk voor een periode van tien jaar, 1541
details...

677 Schepenakte waarbij door de heilige geestmeesters wordt verklaard dat zij een stuk land gelegen in Munsterkerk in 1535 verkocht hebben aan Pieter Cornelisz. en in 1538 aan Joost Woutersz. Stoopman, 1545
details...

678 Plattegronden van gebieden in Dussen, eind 16e eeuw
details...

679 Schepenakte van verhuur door de heilige geestmeesters aan Cornelis Cornelisz. van een stuk land gelegen in Dussen, 1600
details...

680 Plattegrond door Ghijsbrecht Cornelisz. van een stuk land gelegen in Dussen, 1612
details...

681 Akte voor de schout en heemraden van Munsterkerk waarbij door de heilige geestmeesters als getuigen een verklaring wordt afgelegd betreffende het gebruik van een stuk land gelegen in Munsterkerk, 1612
details...

682 Lijst houdende een opgave van de ingekomen en uitgegane brieven betreffende het land gelegen in Dussen, 1612
details...

45 MCCCC seven ende vijfftich opten vijffsten dach van octobrij. Coen Baertitsz. de viskoper verkoopt aan Damas Willemsz. een stuk land gelegen in Munsterkerk.

46 Des dinxdages na den versworen manendach opten tienden dach in januario int jair ons heren MCCCC seven ende vijfftich. Schepenen van Dordrecht bekrachtigen in het jaargeding de verkoop door Coen Baertitsz. aan Damas Willemsz. van een stuk land gelegen in Munsterkerk.

48 MCCCC ende tsestich seventien dage in maert. Heijnric van den Veen van Genderen verkoopt aan Dammis Willemsz. een stuk land gelegen in Munsterkerk.

49 MCCCC een ende tsestich sestien dagen in meye. Wouter Airtsz. draagt aan Dammis Willemsz. een stuk land over gelegen in Munsterkerk.

50 Tsdonredachs nae beloken pinxteren ende was opten seventiensten dach in junio int jair ons heren MCCCC twee ende tsestich. Schepenen van Dordrecht bekrachtigen in het jaargeding de verkoop door Heijnric van den Veen van Genderen aan Dammis Willemsz. van een stuk land gelegen in Munsterkerk.

51 Tsdonredachs nae beloken pinxteren ende was opten seventiensten dach in junio int jair ons heren MCCCC twee ende tsestich. Schepenen van Dordrecht bekrachtigen in het jaargeding de overdracht door Wouter Airtsz. aan Dammis Willemsz. van een stuk land gelegen in Munsterkerk.

59 Dusent vierhondert vier ende tseventich upten dorden dach in junio. Lijsbet Claes die Voeghtdr. schenkt aan Gherijt Joostsz. een stuk land gelegen in Munsterkerk.

61 Dusent vierhondert seven ende tseventich opten zesse ende twintichsten dach in augusto. Pieter Godevairtsz. schenkt aan Gherijt Joostsz. een stuk land gelegen in Munsterkerk.

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 21A, Archieftitel: Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis

300 Akten van verhuur van verschillende landerijen gelegen in de Zwijndrechtse Waard, Kijfhoek, de Hoekse Waard, Alblasserwaard en aan de Dussen, 1666
details...

383 Akte waarbij aan de dijkgraaf van Heusden en de schouten van Dussen en Meeuwen toestemming verleend wordt om geld te innen van de geŽrfden van Wijk, Veen, Broek, Zuidbroek en Dussen, 1646 (afschrift, 1655)
details...

384 Akte van taxatie van land gelegen in Dussen Munsterkerk, 1655
details...

387 Akte waarbij door de secretaris van de Hoge vierschaar van Zuid-Holland een verklaring wordt afgelegd betreffende de vordering van het Gasthuis op land gelegen bij Dussen Munsterkerk, 1662
details...

454 Akten waarbij de door de watersnood achterstallige renten berustend op land gelegen aan de Dussen wordt geregeld, 1597
details...

455 Akte waarbij de achterstallige renten berustend op land gelegen aan de Dussen wordt geregeld, 1674
details...

456 Schepenakte van transport van een rente berustend op land gelegen in Munsterkerk, 1535
details...

457 Schepenakten van transport van een rente berustend op land gelegen in Munsterkerk, 1535 - 1548
details...

458 Akte van hypothecairing betreffende een rente berustend op land gelegen in Munsterkerk, 1651 (afschrift)
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 101, Archieftitel: Bank van lening, alsmede het Oude mannen- en vrouwenhuis

492 Schepenakte van transport door de meesters aan Melssoer Dircksz. van een stuk land gelegen in Dussen Munsterkerk. Datering: 1546 NB: Regest 56. Omvang: 1 charter

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 150, Archieftitel: Collectie van handschriften, 1.3. Inventarisnummers 1000-1500

1317 Brief van B. van der Merck te Den Haag aan Nicolaes van der Dussen, baljuw van Strijen, 1676; met hierbij een autenthiek uittreksel uit het leenregister van Holland betreffende de verkoop van de heelijkheid Dussen Munsterkerk en Heeraertswaert door Walraven baron de Gent aan Eduard van Axel dd 14 februari 1628.
Omvang 2 stukken

1318 Brief van J. de Roy te Dordrecht aan de heer Pompe van Meerdervoort, schout van Dordrecht, betreffende de jaarlijkse opbrengst van de heerlijkheid Dussen en Muylkerk, 1677 november 3; met zegelcachet van J. de Roy

1319 Bescheiden betreffende de boedelscheiding der door de ambachtsheer en - vrouwe van Dussen nagelaten goederen, voornamelijk betreffende de heerlijkheid Dussen- Muylkercke, 1681.
details...

1320 Staat houdende opgave van nog onverkochte landsdomeinen, gelegen onder Dussen en in de Biesbosch, 1809.
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 19, Archieftitel: Klooster van Sint-Agnes

49 Authentiek uittreksel uit het aktenboek van het stadsbestuur van Dordrecht betreffende de uitspraak in een geschil tussen het klooster van Sint-Agnes en Dirc Bruijnsz. over een stuk land gelegen in Voerensaterwaard, 1470
details...

50 Akte waarbij door het stadsbestuur van Dordrecht bevestigd wordt dat een stuk land gelegen in Voerensaterwaard is toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes, 1473
details...

51 Akte waarbij door het stadsbestuur van Dordrecht aan Willem van Hontswijck bevestigd wordt dat een stuk land gelegen aan de Dussen is toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes, 1484
details...

53 Vidimus van het stadsbestuur van Dordrecht van de akte van 28 mei 1473 waarbij door het stadsbestuur van Dordrecht bevestigd wordt dat een stuk land in gelegen Voerensaterwaard is toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes, 1525, 1473-1525
details...

52 Onderhandse akte waarbij door Willem van Honswijck verklaard wordt dat hij afziet van alle rechten op een stuk land gelegen in Voerensaterwaard, 1485
details
54 Onderhandse akten waarbij door het klooster van Sint-Agnes aan verschillende personen een stuk land wordt verpacht, genaamd de Mouwe, gelegen aan de Dussen, 1527 - 1567
details...

55 Onderhandse akte waarbij door het klooster van Sint-Agnes en Goedtscalck Petersz. het geschil betreffende een stuk land gelegen aan de Dussen wordt bijgelegd, 1539
details...

56 Stukken betreffende het proces tussen het klooster van Sint-Agnes en Jasper Aertsz. inzake de pachtschuld van een stuk land gelegen aan de Dussen, genaamd de Mouwe, 1541 - 1571 en z.j
details...

57 Akte van transport voor schout en heemraden van het ambacht Muilkerk door Scalck Jansz. van Honswijck aan het klooster van Sint-Agnes van een stuk land gelegen in het voornoemde ambacht, 1556 (afschrift)
details...

26 augustus (14)84
Opten XXVIten dach in augusto anno vier ende tachtentich. Het stadsbestuur van Dordrecht bevestigt aan Willem van Hontswijck an die Giessen , Claes Heijnrixz. en Jan Jacopsz. dat de 72 morgen land geheten die Mouwe gelegen aan de Dussen in het verleden zijn toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes en dat zij zich hierbij dienen neer te leggen of dat zij naar Dordrecht kunnen komen om hun optreden te verklaren.
details...

13 augustus (14)70
Het stadsbestuur van Dordrecht doet uitspraak in een geschil tussen het klooster van Sint- Agnes vertegenwoordigd door Willem van Eck en Joest Adriaen Cleijssoensz. en Dirc Bruijnsz. vertegenwoordigd door Willem Lodewicxz. en Pieter Reijnersz. betreffende 71/2 morgen land geheten die Mouwe gelegen in Voerensaterwaard tussen het land van Jan Vetten en het land van Jacop Buijsen waarbij dit land wordt toegewezen aan het klooster.
details...

28 mei 1473
Het stadsbestuur van Dordrecht deelt mee aan Dirc Bruijnsz. an den Ghijesendam dat de 71/2 morgen land geheten die Mouwe gelegen in Voerensaterwaard op 13 augustus 1470 zijn toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes en dat hij zich hierbij dient neer te leggen.
details...

22 januari 1485
Dusent vierhondert ende vier ende tachtich opten twee ende twintichsten dach van januario. Willem van Honswijck verklaart zich onderworpen te hebben aan een uitspraak van de prior van Eemstein en van Egghert Florisz. en af te zien van alle rechten op 71/2 morgen land geheten die Mouwe gelegen in Voerensaterwaard tussen het land van Jan die Vette en het land van Jacob Buusz.
details...

11 september 1525
Het stadsbestuur van Dordrecht verklaart dat het een akte gezien heeft van 28 mei 1473 waarbij het stadsbestuur van Dordrecht aan Dirc Bruijnsz. an den Ghiessendam mee deelt dat de 71/2 morgen land geheten die Mouwe gelegen in Voerensaterwaard op 13 augustus 1470 zijn toegewezen aan het klooster van Sint-Agnes en dat hij zich hierbij dient neer te leggen.
details...

(1527)
Jan van Beinen aan de Dussen verklaart gepacht te hebben van het klooster van Sint- Agnes 41/2 morgen binnendijks land en 71/2 morgen buitendijks land geheten die Mou voor een periode van negen jaar ingaande 22 februari 1527.
details...

5 januari 1539
Het klooster van Sint-Agnes aan de ene zijde en Goedtscalck Petersz. mede namens zijn vrouw, dochter van Jan Huijgesz., gemachtigd door Maritgen en IJtken, beiden dochters van Jan Huijgesz., aan de andere zijde verklaren na bemiddeling van Jan van Drenckwaert, Nicolaes Bertholomei, respectievelijk schout en pensionaris van Dordrecht, Aert Pietersz., Potter Louisz. en Aert Willemsz. wonende aan de Dussen hun geschil als volgt te hebben bijgelegd: drie stukken land aan de Dussen komen toe aan de eerstgenoemde partij, het vierde stuk land komt toe aan de laatstgenoemde partij.
details...

(1546)
Aert Pietersz. en Roeloff Evertsz. verklaren gepacht te hebben van het klooster van Sint- Agnes circa 32 morgen buitendijks land geheten die Mow gelegen aan de Dussen voor een periode van elf jaar ingaande 22 februari 1546.
details...

10 oktober (15)56
Int jaer ons heeren zes ende wijftich den 10sten oktober. Schout en heemraden van het ambacht Muilkerk aan de Dussen verklaren dat Scalck Jansz. van Honswijck heeft overgedragen aan het klooster van Sint-Agnes een halve hoef land gelegen in het voornoemde ambacht halverwege de Dussen in het land van Altena.
details...

(1557)
Roeloff Evertsz., Adriaen Artsz. en Jasper Artsz. verklaren gepacht te hebben van het klooster van Sint-Agnes circa 32 morgen buitendijks land geheten die Mou gelegen aan de Dussen voor een periode van twaalf jaar ingaande 22 februari 1557.
details...

(1567)
Jasper Aertsz., Ariaen Aertsz. en Jooris Roeloffsz. aan de Dussen verklaren gepacht te hebben van het klooster van Sint-Agnes circa 32 morgen buitendijks land geheten die Mouwe gelegen aan de Dussen voor een periode van twaalf jaar ingaande 22 februari 1567.
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 0008-01, Archieftitel: Hofje van Hoogelande

Dussen-Muilkerk
298 Akte waarbij baljuw en mannen van de Hooge Vierschaar van Zuid-Holland verklaren dat Eduard van Hoogelande 14 hond land in Dussen-Muilkerk van Gerrit Aerts Hagoort bij executie heeft gekocht, 1665
details...

306 Akte van verhuur door Eduard van Hoogelande aan Thomans Seijlmans van 263 gaarden, 132 hond en 12 gaarden land in respektievelijk Klein Waspik, Dussen en Raamsdonk, 1676; met bijlagen
details...

Staat van door Eduard van Hoogelande nagelaten onroerende goederen i.v.m. de aangifte voor de collaterale successie, 18 mei 1677
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 346, Archieftitel: Cuypers van Velthoven, 1320 - 1870

1531 Akte van belening, door Johan graaf van Nassau, heer van Breda, van Jan W. van der Eyk, met 10 morgen land in Muilkerk, 1464 details...

1532 Akte van belening, door Engelbert, graaf van Nassau, heer van Breda, van Jan Jansz van Kuyk, met Ĺ van 10 morgen land in Muilkerk, hem opgedragen door Arnt E. van der Eyke, zijn zwager, 1503
details...

3441 Topografie Dieden / Diessen / Diest / Dinteloord / Doeveren / de Dommel / Dommelen / Dongen / Doorlicht / Driel / Drongelen / Drunen / Duizel / Den Dungen / Dussen, ongedateerd
details...

3475 Topografie Sint-Michielsgestel / Middelrode / Mierde / Mierlo / Milheze / Mill / de Moerdijk / Moergestel / Muilkerk, ongedateerd
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 101, Archieftitel: Bank van lening, alsmede het Oude mannen- en vrouwenhuis

492 Schepenakte van transport door de meesters aan Melssoer Dircksz. van een stuk land gelegen in Dussen Munsterkerk, 1546
details...

56 30 november 1546
Rechter en heemraden van het ambacht van Mijnsterkerk aan de Dussen oorkonden dat Jan van der Lijnde, Huijch Croel, Jan Aertsz. en Heijman Blijenborch, Manhuismeesters te Dordrecht, in erfpacht gegeven hebben aan Melssoer Dircksz. en zijn mede-erfgenamen zes morgen en 1 1/2 hond land gelegen in Mijnsterkerk voor 14 Carolusgulden per jaar.
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 2, Archieftitel: Collectie van bescheiden met betrekking tot het stapelrecht

54 Akten waarbij door de directeur van het stapelrecht en de schout en het Gerecht van Dussen-Muijlkerk en Dussen-Munsterkerk het stapelrecht wordt geregeld, 1790
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 104, Archieftitel: Collectie van bescheiden met betrekking tot de nalatenschap van de gemeenschappelijke tienden van Cornelis van Beveren en Christina Pijl

52 Aantekeningen betreffende de belening met de tienden te Stapelen en Nederveen in verband met de aanspraken die de heer van Dussen op deze tienden maakt, 1597 - 1723
details...

98 Akte waarbij door de gezamenlijke eigenaren van de tienden onder Waspik en Nederveen opdracht gegeven wordt aan rentmeester A. Hanedoes om van de heer van Dussen teruggave te vorderen van de tienden die hij zich wederrechtelijk had toegeŽigend, 1769
details...

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
ONA Dordrecht inv. 230, f. 99 e.v.: Militairen in ONA Dordrecht

Op 19 mei 1667 comp. voor not. G. de With Sijgjen Ariens, weduwe van Arien Cornelisz. Roobol *[doorgehaald: wonende in Zwijndrecht, geassisteerd met DaniŽl Ariensz. Huijser en Anneken Ariensdr. Roobol, haar schoonzoon en dochter, mede wonende in Zwijndrecht], enerzijds en Theunisken van Hedichuijsen, vrouw van Cornelis Adriaensz. Potter, schout van Dussen-Muylkerk, anderzijds, te kennen gevende, dat Bastiaen Ariensz. Roobol van Zwijndrecht en Peeter Potters, hun resp. zoons, zich als ruiters in de "compagnie peerden" van ritmeester Villers begeven hebben en in 1666 in garnizoen gelegen hebben te Emmerich en dat in april 1666 beide mannen in een dorp buiten Emmerich geweest zijn en daar met elkaar woorden gekregen hebben, waarbij Potter zijn rapier getrokken heeft en Roobol zodanig heeft verwond, dat hij overleden is. Comparanten hebben besloten zich met elkaar te verzoenen.

* NG trouwboek Alblasserdam 23 mei 1632 (ondertrouw) Arijen Cornelisz. weduwnaar [van Anneke Jan Willemsdr., van Almkerk] van Rijsoord en Sijchgen Arien Cornelisdr., van Alblasserdam, beiden wonende buiten Dordrecht.

Kinderen:

a. Anneken Ariensdr. Roobol j.d. van Dubbeldam (1659), trouwde NG Zwijndrecht/Dordrecht 2 febr. 1659 DaniŽl Ariensz. Huijsert j.m. van Zwijndrecht (1659)

b. Bastiaen Ariensz. Roobol, geboren ca. 1637, ruiter, overleden april 1666 in een dorp bij Emmerich

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Toegangsnummer: 27, Archieftitel: Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht

1359 Schepenakte van transport door Jacob de Kempenaar met volmacht van de executeur-testamentair van Gijsberta Elizabeth van der Beke, vrouwe van Dussen, Muilkerk en Gienhoven, aan de Nederlands Hervormde Kerk van twee losrenten. Datering: 1772, met bijlage NB: Het charter is apart geborgen en wordt in MaisFlexis als volgt aangevraagd: 1359-1. Omvang: 1 charter en 1 stuk.

Stadsarchief Dordrecht / DiEP
20.192 Nadere toegang Notarieel archief

Aardrijkskundige naam: Zuid-Hollandse Polder, Dussen
Soort akte: Pachtovereenkomst, Bladzijde of folio: 388-389
Geregistreerde: Dirck Spruijt - lid veertigen en verpachter; Geeraert de Beveren - ambachtsheer van Strevelshoek, Willem Pietersz. van Dinteren - pachter uit Dussen. procureurs: Adriaen Sterrevelt, Willem Breur, Johan der Hoop, Johan Dibbets.

Toegangsnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht, Inventarisnummer: 192

Aardrijkskundige naam: Dussen, Bruijstenswerff

Soort akte: Overig, Bladzijde of folio: 109-109v
Geregistreerde: Gijsbert Jordensz. Maeijken Huijgen, Pieter Aertsz. Pellecaen, Arijen Arijensz. Huijsert, Pieter Hendricxsz. Spierinck -herkomst: aan de Dussen, Cornelis van Benschop - ontvanger verponding uit 's-Gravenhage, Anthonis van Wevelinchoven - advocaat, Onbekend met toevoeging ambachtsheer van Dussen, Johan van Wevelinckhoven uit Gorinchem, Teunis Joostz. van der Maes met toevoeging: buur, Goijert Willemsz. Dotwaelwijck met toevoeging: buur, Pieter Daenen.

Toegangsnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht, Inventarisnummer:179

NotariŽle akte: Verklaring
Geregistreerde: Jan Jansz. Prins, Cornelis Phillipsz. van Nederveen, Karel Onbekend, Jacob Mierboom, Willem Schuiffhill, Lambert Vijffhuijsen, Tobias Goosz. van Zuijdloon
Bladzijde of folio: 604-604v
Aardrijkskundige naam: Dussen-Muijlkerk

NotariŽle akte: Pachtovereenkomst
Geregistreerde: Neeltgen Aertsdr. van Hoornaer, Cornelis Phillipsz. van Nederveen, Arien Leechgangers, Cornelis Leechgangers, Aert Cornelisz. van Hoornaer, Aertgen Cornelisdr. Fop Cornelisz., Nicolaes de With, Barent Eeuwoutsz. de Lor
Bladzijde of folio: 547-547v
Aardrijkskundige naam: Dussen-Muijlkerk

NotariŽle akte: Overig
Geregistreerde: Marguareta Dircxsdr., Johan Cools, Nicolaes de With, Roeloff Jacobsz. Spieringh, Hugo Repelaer, Jan Cornelisz.
Bladzijde of folio: 340-340v
Aardrijkskundige naam: Dussen-Munsterkerk

NotariŽle akte: Overig
Geregistreerde: Lambrecht Willemsz., Nicolaes de With, Roeloff Jacobsz. Spieringh, Reijnier van der Beeck
Bladzijde of folio: 339
Aardrijkskundige naam: Dussen-Munsterkerk

Soort akte: Verkoop onroerend goed
Geregistreerde: Nicolaes de With, Lambert Willemsz., Roeloff Jacobsz. Spieringh, Reijnier van der Beeck
Bladzijde of folio: 338-338v
Aardrijkskundige naam: Dussen-Munsterkerk

Voorgaande 5 aktes: Toegangsnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht, Inventarisnummer: 227

Scans beschikbaar op de website: regionaalarchiefdordrecht.nl

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl