De 200ste penning of familiegeld in Munsterkerk en Muilkerk in 1674.

Heffing in Dussen in het jaar 1674

Het familiegeld (ook wel tweehonderdste penning genoemd) was in Holland een inkomstenbelasting voor inkomens boven de 500 pond of 1.000 gulden onderverdeeld in negen klassen.
Kohieren uit 1673 en 1674 van Hollandse plaatsen zijn bewaard gebleven in het archief van de Rekenkamer in het Nationaal Archief (note 2). Voor de leesbaarheid is de tekst iets aangepast (email: ajstasse@telfort.nl).

Onderstaand een lijst van ingezeten (inburen) van Munsterkerk en Muilkerk met een jaarinkomen dat hoger was dan 500 gulden of ponden, aangevuld met uitburen die weliswaar elders woonden maar inkomsten genoten in een van de - of beide ambachten, en voor welk bedrag zij werden aangeslagen voor de 200ste penning of het familiegeld.
De genoemde bedragen zijn in Ponden of Gulden (2 gulden = 1 Pond) - Stuivers (20 st = 1 gulden) en Penningen (12 pen = 1 stuiver).

DUSSEN-MUNSTERKERK

Jan Pieters Camp 17-8-10
Melser Aerts de Bruijn 5-16-11 (ORA Munsterkerk akte 5.4.1668: Melchior Aerts de Bruijn x Maijcken Corneli van Dijck hebben onmondige weeskinderen, Jan P. Camp is voogt.
De wed. van Jan Willemz Schipper 5-16-11
Job Hermensen Verschoor 5-16-11
Gerit Pleunen de Bruijn 5-16-11
Lambert Willemz 11-13-10
Leendert Pieterz Rommen 5-16-11
Jan Sijmonz 5-16-11
Arij Claesen van Leeuwaerden 11-13-10
Leonard van Benschop 2-10 Hij was gehuwd met Arena van Ritsvelt. Mogelijk was hij een broer van Jacob van Benschop, geboren te Dussen-Muilkerk, beroep: rentmeester/secretaris en gehuwd (o.t. 19-4-1670 te Meeuwen) met Adriana van Brantwijk, geboren te Meeuwen.
De wed. van Cornelis Teunis Everden 5-16-11
Cornelis Anthonijsen Rombouts erffgenaem[en?] 5-16-11
De wed. van Jan Stalen erffg[enaemen] 11-13-10
Corn. Jan Danielz kinderen 11-13-10
Cornelis Wouters Tilburgh 11-13-10
Cornelis Cornelisz van Heijst tot Waelwijck 5-16-11
Cornelis Maertens tot Dongen in de Baronij 5-16-11
M[atijs]. Asperen heer van Heeswijck in 's-Hertogenbosch 41-8
Willem van Joosten tot Dongen in de Baronije 17-8-10
Philips Bollekens tot Dongen in de Baronije 17-8
Mr. Jacob Casteren tot 's-Hertogenbos 41-8
De erffgenaemen van Eduard Staal 11-13-10
Den grooten en kleenen Huijbert tot Dongen 5-16-11
Johan Teelinck tot Oosterhout in de Baronije 5-16-11
De wed. van Bastiaen Lauwerisz Verhoeven 5-16-11
Adriaen Bouckhoven woont tot Dongen 5-16
De erffgenaemen van Govert van Heijst tot Waelwijck 2-17-6
Cornelis van Erkom tot Waalwijck 1-10
De erffgenaemen van Jan Baijen tot Oosterhoudt 3-1-4

Somma totalis van 200Ste penningh over den dorp Dussen-Munsterkerk bedraecht 303 [pond] 18 st. 1 p.

DUSSEN-MUILKERK

Mr. Mosis la Grauw sijn tractement als schoolmeester 5
De wed. Philips Jansz 5-16-11
De wed. van Roeloff Janss van der Wiel 20-6-4
De wed. van Willem Baarden 5-26-11
Pr van Gelder 5-16-11
De wed. van Adriaen Prs 17-8-10
Hendr. Kievid 5-16-11
Claes van Benschop 9-4
De wed. van Jacob Janz Benschop 2-10
Cornelis Janz van Nederven 2-10
Arien Arien Hendricks 5-16-11
Cornelis van Honswijck 5-16-11
Dingeman Pietersz 5-16-11
Willem Dirckz van Dinter 5-16-11
Wouter Pieterz 5-16-11
Philips Bollekens wonende tot Dongen in de Baronije van Breda 11-13-10
Adriaen Goijaerts wonende tot Waelwijck onder de Mijerije 11-13-10
D'erffgenamen van Arij Willemsz woonende tot Waelwijck 11-13-10
Juffr. Heesacker, 's-Hertogenbosch 23-
D'erffgen[amenl van Cornelis van Heijst tot Waelwijck 27-12
Ivo van den Heuvel tot Waelwijck 5-16-11
De kind(eren) van Claes Arentz van der Eijck 11-13-10
De twee klijne kinderen van Eduard Staal 't eene woon[end] tot Gorinchem ende het andere tot Dongen 5-16-11
Gijsmaer van Heijst tot Waelwijck 11-13-10
Hendr. van Haagoord, in Brabant 5-16-11
De kinderen van Jan Adriaensz Potter 5-16-11

Somma totalis van de 200[ste] penningh over den dorpe van Dussen-Muijlkerck bedraeght 47 (pond) 17 st. 2 p.
Deze optelling lijkt op het oog niet juist en zou gezien de individuele aanslagen veel hoger moeten zijn en ongeveer het totaalbedrag van Munsterkerk moeten benaderen.

IN BEWERKING: Nadere toelichting volgt later

Bronnen

Beschikbaar gesteld door Erik Hofmans - Artikel A.J. Stasse in maandblad Ons Voorgeslacht, jaargang 78, februari 2023.
Nationaal Archief, Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges, toegangsnr. 03.01.28, inv. nr.21: Dussen-Munsterkerk fol. 107v.-110, Dussen-Muilkerk fol. 122v.-124V.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl