Hanze Vereniging, afdeling Dussen

Oprichting

Op 26 april 1902 werd in ’s-Hertogenbosch de Rooms-Katholieke Vereeniging van Neringdoenden in het bisdom ’s-Hertogenbosch “De Hanze” opgericht, in oktober 1903 gevolgd door de oprichting van de Rooms-Katholieke Middenstandsbond in het bisdom Breda. Nog ingekomen was een schrijven van den heer H. Nefkens te Dussen, met het verzoek om pogingen in 't werk te stellen, dat die middenstanders, welke een eigen zaak drijven en voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen, vrij van dienst zijn en met verlof naar huis kunnen gaan van Zaterdags 's morgens tot en met 's Maandags voormiddags, ter regeling hunner zaken. Besloten wordt de afdoening dier zaak op te dragen aan den Nederl. Bond van Vereenigingen van den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand.

Raamsdonksveer, 5 Juli 1909 Gisteren werd alhier in het liefdegesticht eene vergadering gehouden van Post- en Telegraafbeambten om te komen tot oprichting eener afdeeling van den R. K. Bond van Post- en Telegraafbeambten. Alle katholieke beambten van Raamsdonksveer, Raamsdonk (Dorp), Geertruidenberg en ook de brievengaarder van Maria-Polder waren trouw opgekomen. Dat de geinviteerden van Made, Dussen en Waspik niet aanwezig waren mag geweten worden aan het zeer slechte weer. Er werd in de vergadering afgesproken binnen enkele weken tot de definitieve oprichting van een afdeling van de katholieke bond te komen waarbij dan hopelijk ook Dussen, Waspik en Made zich zouden aansluiten.

Bronnen

De Noord Brabanter, 5 juni 1905.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl