Kentekens Dussense auto's en motoren 1906-1951

Tussen 1906 en 1951 droegen alle motorvoertuigen met een Brabantse eigenaar een kenteken dat begon met N- (gevolgd door een getal) dat werd verstrekt door de ANWB en geregistreerd in het nummerbewijzenregister aanvangende per 2 januari 1906 met het nummer N-1. Uiteindelijk zijn dat er bijna 100.000 geweest. Daaronder zijn ook ruim 100 kentekens op naam gesteld van een persoon uit de gemeente Dussen (Dussen en Hank). Hieronder een overzicht van deze kentekens, waar mogelijk aangevuld met achtergrondinformatie van de eigenaar of eigenaresse.

De lijst prentendeert niet volledig te zijn. Ook ontbreekt in een aantal gevallen achtergrondinformatie. Wilt u informatie toevoegen, neem dan contact op met de beheerder van deze website.

Kentekens op naam

Kenteken Naam Woonplaats Uitgiftejaar Daarna volgt eventueel aanvullende informatie

N-111 J.R. Rietra Dussen 1906. Notaris te Dussen.

Bijgaand een foto van de Opel van notaris Rietra uit Dussen op het erf van Narris van der Pluijm te Hank, aan de zijkant van het café van Narris. Op de foto zien we verder v.l.n.r.: de vrouw van Johannes Rijkers, Adriaan Rijkers, (niet Rijken maar Rijkers, mededeling Mieke Rijkers) Adriana van der Pluijm (Jaantje van Narriskes), Janneke de Wit (de moeder van Willem van Buurtjes) en Janus Theuns.

Op 2 januari 1893 vestigde Johannes Reinier Rietra (1860-1945), candidaat-notaris en afkomstig uit Hoorn, zich met zijn gezin, schoonmoeder en zwager in het pand. Behalve in Hoorn had hij ook gewerkt in Dordrecht en Breda. Notaris Rietra was geboren in Stamproy en voorbestemd om notaris Verberne op te volgen die tot dan toe praktijk hield in villa Anna Maria; in 1895 werd hij benoemd. Na zijn officiële aanstelling kocht hij in de Voorstraat van het Binnen het perceel H 1178 met opstallen, dat in 1897 zijn eigendom werd. Hij verbouwde het huis grondig. Zo werd het voorhuis in twee lagen opgemetseld met een eigen schildkap. Ook werd het achterste gedeelte van het huis afgebroken en een nieuw deel aangezet. Deze verbouwing was in 1898 gereed. In 1909 werd een bijbouw gerealiseerd.

Kennelijk verschafte het notariaat hem niet voldoende inkomen want daarnaast exploiteerde hij ook een aantal boomgaarden in Hoek/Muilkerk en handelde hij in hout. Hij liet cannidasbomen aanplanten langs de oevers van De Dusse, om die te verkopen aan het locale klompenmakersgilde. Als notabel van Dussen was hij lid van verschillende organisaties. Zo was hij voorzitter van de commissie tot wering van het schoolverzuim en erebestuurslid van Fanfare Wilhelmina, naar er waren er meer. In 1920 vierde hij zijn zilveren ambtsjubileum. Het Nieuwsblad berichtte hierover als volgt:

'Dussen 13 Mei 1920 Heden werd alhier het 25 jarig ambtsjubilem van den Weledelgestr heer J R Rietra als notaris in deze gemeente gevierd. Reeds vroeg wapperde van het raadhuis en verschillende particuliere woningen de nationale driekleur. Te 10 uur werd in de RK kerk van Dussen een plechtige H Mis tot dankzegging door den ZeerEerw Heer pastoor dezer parochie opgedragen geassisteerd door een pater-Jezuit zoon van den Jubilaris en een pater uit Kaatsheuvel. Na afloop der kerkelijke plechtigheden hield de Jubilaris te zijnen woonhuize receptie die door alle plaatselijk autoriteiten en vele vrienden werd bezocht. ’s Avonds had ten woonhuize van den Jubilaris een gezellig samenzijn plaats van diens familie en genoodigden en werden verschillende hartelijke toespraken tot den Jubilaris en diens familie gericht zo ook door den Edelachtb Heer Burgemeester dezer gemeente. De feestelijkheden werden in den namiddag opgeluisterd door de fanfare Wilhelmina te Dussen die uitstekende muziek ten gehoore bracht. Veel publiek was heel den dag op de been en er heerschte in de gemeente een gezellige drukte'.
Het gezin van notaris Rietra telde maar liefst elf kinderen, waarvan drie zonen (Joannes R., Willem en Emile) priester werden, Henri emigreerde naar Latijns Amerika, Leo trad in zijn vaders voetsporen en studeerde voor notaris, Eveline werd dokter en Leonie trouwde met advocaat-procureur J. Ruijgrok. Overigens waren vrijwel alle kinderen voor studie en opleiding langere periodes uithuizig. Hun zoon Emile was de bekende kapelaan in Kaatsheuvel die mede aan de basis stond van de stichting van de speeltuin met sprookjesbos De Efteling. Notaris Rietra overleed kort na de bevrijding op zijn evacuatieadres in Dongen. Hij werd begraven op het RK-kerkhof in Dussen. Zijn notarispraktijk werd toen tijdelijk door waarnemer P.B. Mensing in het pand genummerd A54 voortgezet. Ook onder opvolger-notaris J.A. Affourtit werd vanaf september 1946 de praktijk nog in het pand gecontinueerd.
In 1948 werd door de erfgenamen van Rietra het pand verkocht aan Teunis Willem van Vuure, arts, die het verbouwde en het de naam 'Het Can Verkeere' gaf.
N-332 A.Z. Snoek, Almkerk en Uitwijk, verstrekt 1906. Bastiaan Snoek zei op 5 november, 2015 - 19:31. Dit is de auto van mijn opa.

N-377 T.W. v.d. Honsewijk Dussen 1906, J.T.I.H. van Honsewijk Dussen 1906.
Het betreft waarschijnlijk een kenteken van een motor. De eerste uitgifte was kennelijk op naam van Theodorus van Honsewijk (1791-1885) die het vervoermiddel zal hebben nagelaten aan zijn kleinzoon die op dat moment echter nog maar 4 jaar oud was. Die kleinzoon betrof Johan van Honsewijk de ongehuwde zoon van burgemeester (1896-1915) A.H. van Honsewijk woonachtig in de hoeve ten oosten naast het kasteel

De enige zoon van burgemeester Van Honsewijk, Johannes Theodorus Ignatius Hubertus van Honsewijk (1881-1967) in Dussen “Meneer Johan” genoemd, stond bekend als een joviaal en ruimhartig mens. Hij had echter minder bestuurlijke aspiraties dan zijn vader en grootvader. Deze bleven beperkt tot de functie van secretaris-penningmeester van het waterschap de Vier Bannen (1909-1935) en een aanstelling tot heemraad van het waterschap Zuid Hollandse polder (1914-1936). Beide waterschappen bleef hij echter wel langdurig trouw. Vermoedelijk werd hij in 1931 aangesteld als waarnemend griffier bij het kantongerecht in Heusden. Kennelijk trok hem het bedrijfsleven, want in 1912 stichtte hij samen met de lokale bakkers Bernard van Dijk en Adriaan Pols en ondernemer Jos van Steen met een statutair kapitaal van 10.000 gulden de Graan- en Brandstoffenhandel Boerenbelang aan de Molenkade.

In zijn vrije tijd toerde hij op z'n vervaarlijk uitziende motorfiets van het merk Indian door het Altenase land, maar hij was ook een autofanaat. Zo haalde hij voor zijn vriend Piet Nefkens, een garagist die zelf importeerde, regelmatig automobielen op in Frankrijk bij de Peugeot-fabriek. In november 1928 was hij in Oosteind betrokken bij een ernstig motorongeluk. Hij botste aldaar achterop een links afslaande kar met paard, waarbij Van Honsewijk en zijn duopassagier Joosen uit Waspik onder het dier terecht kwamen. Beiden raakten bij de val bewusteloos en met name de toestand van Van Honsewijk liet zich door de opgetrommelde artsen dermate ernstig aanzien dat hem door een toevallig passerende pater het H. Oliesel werd toegediend. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis in Breda vervoerd. En hoewel hij uiteindelijk weer herstelde, bleef hij toch last houden van zijn been waardoor hij voortaan enigszins mank liep.

N-496 H.A.J. Nefkens Dussen 1906, gehuwd met Maria Hendrika Kuijper, beiden geboren te Amersfoort. Molenaar op korenmolen De Gunst in Dussen Binnen.
In 1903 werd Hendrikus (Harrie) Anthonie Josephus Nefkens als molenaar aangesteld en dat was hij in 1912 nog steeds, gelezen onderstaande krantenberichten:
'Dussen 2-3-1912 Woensdagavond is in eene vergadering van den Boerenbond alhier besloten om tot het koopen van het stoomgemaal van H Nefkens over te gaan en daarvoor uit te geven 8 aandeelen ieder groot 1000 gulden. Dussen 13-3-1912 De landbouwers, veehouders, bakkers en die eenig meel of koren gebruiken, hebben in een vergadering besloten alle granen en meel bij de coöperatie alhier te koopen of te laten malen zoodat de loonmalerij op de windkorenmolen de Gunst sedert langen tijd uitgeoefend met 1 Mei 1912 tot het verleden zal behooren. Dussen 4-5-1912 Dinsdag 1.1. kreeg H. Nefkens met het verplaatsen der zuiggasmotor het vliegwiel op zijn voet zoodat hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen.'
In 1903 was hij vanuit zijn geboorteplaats naar Dussen gekomen, om op 10 mei 1912 daar weer naar terug te verhuizen. Allegonda Pols, uit Dussen was tot 1905 (vertrokken naar Turnhout (B)) bij hun inwonend op nummer A38.

N-609 J.P. Weterings Dussen 1906

Betreft Josephus Petrus Weterings, geboren Dussen 1 november 1877, kleermaker van beroep en gehuwd met Johanna Antonia Elisabeth van der Pluijm. Volgens het bevolkingsregister 1890-1910 woonachtig in pand C98 en C127 aan de Buitendijk in Hank. In de periode 1910-1920 verhuisd naar het pand C160 en in 1920-1940 naar het pand C174. Zij waren de ouders van onder meer de latere (vanaf 1926) schoolmeester van Hank L.A. Weterings.
Foto uit de verzameling van Archiefkring Hank nr. 16248 met Arjaan Weterings, zoon van J.P. Weterings, met zijn zusters: Elisabeth, Adriana en Maria op de motor met kenteken N-609.

N-650 T.A. van der Pluym Dussen 1907. Teunis Antonie van der Pluijm (1857-1937) wethouder te Dussen, gehuwd met Pieternella Adriana Hompus (schippersdochter?), geen kinderen! Woonde in de Dorpsstraat in een huis waar later schilder Fien de Joode een pand gebouwd heeft. Was 25 jaar gemeenteraadslid en 12 jaar wethouder, tevens gemeente-opzichter.

N-702 Mej. B.E.T. Janssen de Poorter Dussen 1907. De echtgenote van notaris J.R. Rietra.

N-722 J. Roubos Dussen 1907

N-725 H.J. de Vries Dussen 1907

Harry de Vries was een joodse slager in Dussen in de slagerij aan de Molenkade maar werd vooral bekend door zijn gedichten. Hij bleef ongehuwd en woonde samen met zijn twee eveneens ongehuwde zussen Bella en Miet. In 1935 zijn ze verhuisd naar Breda. Harry overleefde WOII. In de Historische Reeks Land van Heusden en Altena, deel 2, 1992, p.89-112 is een artikel over hem verschenen, inclusief 16 gedichten, van J. Bader.
Hartog Jacob (Harry) de Vries (Batenburg 1880 - Breda 1953) reed met dit kenteken achtereenvolgens minstens een motorfiets en twee auto's. Deze foto's komen uit de collectie van wijlen zijn nichtje Marianne C. van der Plas (Berlicum 1921 - Oegstgeest 2015). Zij is het meisje op de bumper van de derde foto. Arnoud-Jan Bijsterveld
Ruud van Bijnen zei op 18 december, 2015 - 07:31 Deze motorfiets is volgens mij dezelfde machine die we ook zien met nummer N-2174. Het is een lichtgewicht Amerikaanse Cleveland uit rond 1918, uitgerust met een 221 cc tweetaktmotor.

N-746 L. de Wit Dussen 1908

N-771 J.R. Rietra Dussen 1908. Notaris te Dussen.

N-830 G.J. Visser Dussen 1908

N-1206 F.H. van der Pluijm Dussen 1911.

Ferdinandus Hendrikus van der Pluijm, aannemer te Dussen en Hintham (Den Bosch), gehuwd met Petronella Johanna Snellens. Samen met zijn oudere broer Teunis Antonie had hij een timmer- en aannemersbedrijf en deden dienaangaande veel gemeenschappelijk zaken. Daarnaast deed hij ook diverse zaken op eigen titel, voornamelijk weg- en waterbouwkundige werken. Bezat redelijk wat onroerend goed in Dussen dat hij verhuurde. Woonde vermoedelijk naast zijn broer in de Dorpsstraat. Later verhuisde hij naar Den Bosch/Rosmalen.

N-1752 G. van Alphen Dussen 1913
Betreft waarschijnlijk Gerardus (Gerrit) van Alphen,geb. 21-08-1889, zoon van de smid aan de Keizersweg (Straatweg) C221/C253/C302 te Hank, bankwerker van beroep. In oktober 1918 met zijn gezin naar Heusden verhuisd.

N-1803 G. van Dijk Dussen 1913

N-1813 M. van Tilburg Dussen 1913 Uitgegeven in 1913 Hoogendijk, Dussen
Mogelijk Marinus van Tilborg, geboren Dussen 16-04-1893, zoon van Antonia van Tilborg, vader onbekend. Was inwonend bij zijn opa Dirk van Tilborg op de Hoogendijk B156.

Aanvullende informatie
Tussen onze foto's "uit de oude doos" zitten er een paar van mijn grootouders (rond 1930) die trots poseren bij een Chevrolet met kenteken N-1813. Bij nazicht blijkt de eigenaar van dit kenteken M. van Tilburg te zijn uit Dussen (1913 t/m 1924) ... en er blijkt nu nog steeds een bedrijf "Auto's Dussen" te bestaan. Mogelijk heeft mijn opa C. Willemsen uit Princenhage de auto daar gehuurd of 2de hands gekocht na 1924 of ontbreekt er nog een cijfer op de foto's? Is dit nog na te trekken? Christ Willemsen BHIC Rien Wols zei op 29 juni, 2015 - 12:11 Het lijkt me niet dat er een cijfer ontbreekt, dus heeft dit kenteken ook op naam van uw grootvader gestaan. Onze database moet nog worden bijgewerkt, maar waarschijnljk komt daar uit, dat op enig moment het kenteken op naam van Van Tilburg is komen te vervallen en opnieuw is uitgegeven op naam van Willemsen.
N-1987 E.Ch. Reed Dussen 1914. Directeur en eigenaar van de papierfabriek De Maasmond te Hank/Keizersveer.

N-2174 J.L. van der Plas Dussen 1914

Jan Leendert van der Plas was de zwager van Harry de Vries, slager/dichter en getrouwd met Harry's zuster Maria de Vries.
Dit kenteken stond op naam van J.L. van der Plas, vader van Marianne C. van der Plas (Berlicum 1921 - Oegstgeest 2015). Op de eerste foto staat Jan Leendert zelf, op de tweede staan zijn andere zwager Hartog Jacob (Harry) de Vries (Batenburg 1880 - Breda 1953) en Jan Leenderts aanstaande vrouw Maria Sara de Vries (Dussen 1883 – Tilburg 1977). Arnoud-Jan Bijsterveld

N-2190 B.G. de Groot Dussen 1914, arts te Dussen woonachtig in de Voorstraat van het Binnen.

N-2263 H. Riestra (Rietra) Dussen 1914, vermoedelijk notaris te Dussen of een familielid.

N-2980 A.J.H. van Honsewijk Dussen 1916 Toon van Honsewijk (de Jonge, 1888-1961), wethouder en landbouwer van de Stoephoeve te Dussen, heemraad en president van Vincentiusvereniging.

N-3288 G.S.M. Pennings Dussen 1918. Gerardus Simon Maria Pennings, geboren Dussen 05-05-1892, van beroep onderwijzer, zoon van bakker Johannes Laurentius Franciscus Pennings, die geboren was in Serang (B) en woonachtig aan de Buitendijk C190/C224 te Hank.

N-3332 A.W. Kamp Dussen 1918 Janus Kamp, caféhouder De Koppelpaarden aan de Sluis in Dussen, tevens taxibedrijf en verkoop van benzine.

N-3640 C.A. v.d. Pluym Dussen 1919

N-4176 C. Janson Dussen 1919. Mogelijk Cornelis Janson, zoon van slager Karel Janson van de Korn, die later (1923) als rijwielhersteller naar Almkerk is vertrokken.

N-4294 A.B.J. Heessels Dussen 1919, hotelier van De Zwaan aan de Sluis in Dussen.

N-6860 F.P. Janson Dussen 1921 Frans Peter Janson, geboren in Waspik, schoenmaker, vanaf 14-05-1901 woonachtig in het voormalige hulppostkantoor in de Dorpstraat B123/B131/B126/B122/B116 te Dussen.

N-6886 J. Jansen Dussen 1921

N-6887 J.L. de Theije (Tijken?) Dussen 1921, vanaf 1896 tot 1967 eigenaar van kwekerij Oude Maasje en gedeeltelijk bewoner van villa Casa Cara.

N-7041 H.P.J. van Luxemburg Dussen 1921 Hendrikus Paulus Josef, geb Dussen 07-03-1899, beroep: klerk der belastingen, ophaal-machinist, in 1916-1917 naar Oostburg, in 1923-1926 naar Eijgelshoven en in 1926 naar Rumpten, zoon van Daniël Cornelis van Luxemburg en Antonia Maria van Iersel, de winkelier aan de stoep van de Oudestraat B184/B197/B180/B197/B185.

N-7042 A.C. van Luxemburg Dussen 1921 Antonie Cornelis, geb Dussen 10-09-1900, broer van Hendrikus P.J., beroep: hulp-brievenbesteller, in 1928 naar Stampersgat vertrokken.

N-7140 J. Augusteijn Dussen 1921

Johannes Augusteijn, geb Rilland-Bath (Zl) 22-11-1875, brigade-commandant van de marechaussees in Dussen, woonachtig in de marechausseekazerne in Dussen Binnen A53 (tot 14-07-1921). Het korps marechaussees bestond onder meer uit: Cornelis Marinus de Vos uit Stavenisse, Janus Jansen uit Veenendaal, Franciscus Johannes Claerhoudt uit Retranchement, Petrus Arthur Roelans uit Clinge, Berend Kamphuis uit Apeldoorn

N-7240 G.B.C.A. Roes Dussen 1921 Gerardus Bernardus Clemens Aloijsius Roes, geb Gouda 21-06-1897, van 1921 tot 1922 ongeveer een half jaar commensaal (kostganger) bij bakker Adriaan Pols in de Dorpsstraat B67/B68 nabij de Sluis, vertrokken naar sBosch.

N-7631 G. Pruissen Dussen 1921 mogelijk Govert Pruissen, geb Dussen 22-09-1901, zoon van Gerrit Pruissen en Goverdina Smits, woonachtig aan de Keizersweg (Straatweg) C107/C64 te Hank.

N-7632 A.H.J. van der Pluim Dussen 1921

N-8231 P.C.F.M. Pennings Dussen 1922 Pieter Cornelis Francisca Maria Pennings, geb Dussen 10-05-1905, broer van Gerardus Simon Maria Pennings, beroep: broodbakker, woonachtig te Hank C242. Hij heeft vermoedelijk de bakkerij van zijn vader voortgezet.

N-8412 A.Z. Snoek Dussen 1922, G. van de Koppel Dussen. Adriaan Zweer Snoek, geb Almkerk 17-12-1874 en gehuwd met Anna van de Koppel, geb Dussen, beroep: agrarier en bestuurder.

N-8498 A. van Breemen Dussen 1922. Arend van Breemen, geb Besoijen 29-10-1897, zoon van machinist op Capelsche veerpont Dirk van Breemen uit het Rommegat B2, in 1914 ingekomen van Besoijen, in 1924 naar Raamsdonk vertrokken.

N-8630 P.A. Theuns Dussen 1922. Petrus Adrianus Theuns, zoon van Maria de Meijer uit Raamsdonk de 2de vrouw van Christianus Nefkens uit Hank, geb Raamsdonk 21-02-1887, beroep: schipper, tapper, te Hank C166, gehuwd met Gijsberdina de Gast.

N-8788 F.P. Hanegraaf Dussen 1922 Franciscus Petrus, geb Dussen 14-06-1902, postkantoorhouder te Hank, lid lokaal verzet in WOII, gemeenteraadslid voor KVP en wethouder, voorzitter v.v. Be Ready te Hank. Zijn vader, Theodorus Hanegraaf uit Nuland, was ook brievengaarder in Hank.

N-9547 J.J. Leemans Dussen 1922, zie mijn afbeelding onder Dussen/Sluis/Hotel JJLeemans.

Bijgaand een foto van de automobiel van J.J. Leemans uit Dussen met kenteken N-9547. De auto staat geparkeerd voor het hotel-café-restaurant De Koppelpaarden (rechts) aan de Sluis te Dussen van eigenaar Koos Leemans, gehuwd met Dien van Balkom. Naast het uitbaten van zijn etablissement had hij ook een taxibedrijf en verkocht hij benzine; de benzinepomp staat ook op de foto. Of de poserende chauffeur met pet ook de eigenaar van de auto Koos Leemans is, is mij helaas niet bekend. Naast het hotel stond het raadhuis van Dussen en tegenover het hotel de rooms-katholieke kerk, waarvan nog een stukje hekwerk zichtbaar is.
N-9621 J. van Steen Dussen 1922 Jos van Steen, geb Dinteloord, schipper, reder, rentenier, gemeenteraadslid, woonachtig in villa Anna Maria in Dussen Binnen, gehuwd met Stael.

N-9843 W.H. van Balkom Dussen 1922. Wilhelmus Hubertus van Balkom, geb Dussen 01-11-1899,visser, wonende Hank C220/C274.

Hoewel slechts het laatste cijfer van het kenteken zichtbaar is, is dit waarschijnlijk toch de motor met kenteken N-9843 op naam van Willem Hubertus van Balkom, geboren te Dussen 01-11-1899, visser, wonende in Hank C220/C274. Op de foto met de motor Drik en Johanna van Balkom. Foto uit de verzameling van Archiefkring Hank nr. 18244.

N-10318 A.J.M. van Honsewijk Dussen 1923. Toon van Honsewijk (de Jonge, 1888-1961)?, wethouder en landbouwer van de Stoephoeve te Dussen, heemraad en president van Vincentiusvereniging.

N-10608 L. Janson Dussen 1923. Leendert Janson, geb Dussen 25-10-1903, zoon Frans Peter Janson de schoenmaker

N-11286 A.C. Janson Dussen 1923. Adrianus Cornelis Janson, geb Dussen 08-09-1907, zoon Frans Peter Janson de schoenmaker

N-11610 J. Vermue Dussen 1923 Jan Vermue, gehuwd met Jacomina Rijk, beiden geboren te Overzande Zl, landbouwer aan de Voogdwerfschesteeg op de Pannenhoef

N-11611 C.J.M. van der Pluym Dussen 1923

N-11612 L.J. de Witt Dussen 1923. Lambertus Justinus de Witt, geb Dussen 14-09-1903, landbouwer, wonende te Hank C245, later aan de Baan in Dussen op nummer A9 waar hij ook het bekende café Bertus de Witt uitbaatte, gehuwd met Adriana Berdina Leemans

N-11784 H.C. Berm Dussen 1923.

Hendrikus Cornelis Berm, geb Dussen 01-08-1902, chauffeur, zoon van kleermaker later barbier Antoni (Toon) Berm en Johanna Petronella Dirkse, woonachtig in de Dorpsstraat nabij de Sluis op nummer B72/B68/B69/B70 (tegenover bakker Pols). Zijn ouders waren inwonend bij zijn grootvader Marinus Berm, die een barbierszaak dreef in het pand. Na het overlijden op 13-10-1918 van Marinus zette zijn zoon Antoni Berm de barbierszaak voort.
Hendrik Cornelis was van 1911 tot 1918 uithuizig en verbleef onder meer in: Heijthuisen, Reusel en Zevenbergen. Hij trouwde met Wilhelmina van Rooij. Omstreeks de jaren twintig van de vorige eeuw stichtte hij een busbedrijf NABO (Noordbrabantsche AutoBusOnderneming) genaamd. In 1928 verbleef hij een aantal weken in Uden bij de weduwe Van der Linden, Stationstraat A10B. Eind 1929 verhuisde hij naar Eindhoven, Strijpschestraat 99; mogelijk is hij toen bij Philips gaan werken. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1920-1940 woonde hij vanaf augustus 1931 met zijn gezin in Hank op nummer C101d. Hij was ingekomen vanuit de Carmelitessenstraat 29 te Eindhoven.

N-11790 H.J. van Dijk Dussen 1923

N-11802 S. Hoevenaren Dussen 1923. Simon Hoevenaren de Oude.

Aanvullende informatie
N-11802 was een Desoto van S. Hoevenaren uit Dussen. Op de eerste foto staat hij helemaal rechts. Verder zijn daarop nog te zien: een Mack van S. Hoevenaren met het kenteken N-90391 en links de Desoto met het kenteken N-84465. De foto's twee en drie tonen de vrachtwagen van dichterbij, met chauffeur Ko Hoevenaren ernaast. Dit was een van de twee zonen die het transportbedrijf overnamen van mijn opa Simon Hoevenaren. Na een aantal jaren heeft mijn oudste oom het bedrijf alleen voortgezet en mijn andere oom is een tuinderij begonnen. Simon Verhagen.
Simon Verhagen zei op 5 november, 2015 - 14:04 S. Hoevenaren was woonachtig aan Baan 6 te Dussen en was mijn opa. Hij heeft de zaak overgedaan aan zijn twee zonen Henk en Ko Hoevenaren. Deze zijn na een aantal jaren weer uit elkaar gegaan. Ko begon een tuinderij aan de Baan en Henk ging alleen verder met het transportbedrijf. Dit bedrijf is begin jaren negentig verkocht aan Van Wijk uit Genderen omdat Henk geen opvolgers had.
BHIC Paul Huismans zei op 9 november, 2015 - 13:22 @Simon Verhagen. Fijn dat u deze informatie met ons wilt delen. Hopelijk heeft er ook nog iemand een foto van een voertuig met dit kenteken. Daarmee zou het helmaal af zijn.
N-11819 A. Colijn Dussen 1923

N-11820 W. Janson Dussen 1923. Willem Janson, geb Dussen 19-10-1898, zoon van slager Karel Janson aan de Korn B242/B258/N235/B234. Willem is eind 1925 naar Nieuwe-Tonge vertrokken.

N-16024 Houder onbekend

Aanvullende informatie
Foto 1 De personen op deze foto zijn J. van Oudheusden en zijn vrouw A. van Oudheusden-Peijen uit Tilburg. Ik heb verder geen idee van jaartal, lokatie of dat motor in hun bezit was. Sjef van Eijk
Foto 2 en 3 Hier zien we Cis van Dortmont uit Dussen op de motor. Zoals gezegd, vermoedelijk op een kermis. Achterop zit een tot nog toe onbekende dame (Anna Meijers, echtgenote van Cis van Dortmont). Frans Adriaanse.
Foto 4 Op de vierde foto zitten Marie Herckenrath en Miet Sommers op de motor voor het café van Sjef Wouters in Nistelrode. De motor op de tweede, derde en vierde foto lijkt dezelfde te zijn. Zou hij van de fotograaf zijn? Bron: Heemkundekring Nistelvorst.
Foto 5 Ook mijn schoonvader, de heer L.C. de Waal, heeft op diezelfde motor gezeten. Wij dachten altijd dat het zijn motor was, maar dat kan nu dus worden betwijfeld, als men beweert dat deze van een fotograaf was die kermissen afging. De foto kan zijn gemaakt in de Kempen (vermoedelijk Bladel of Eersel. L.C. de Waal is geboren op 24-11-1903 te Hulsel en daar overleden op 04-08-1978. Willem van Gerwen.
Door bezoekers: Ruud van Bijnen zei op 15 juli, 2015 - 21:44 De motorfiets is een Indian 1000 cc PowerPlus uit rond 1920. Frans Adriaanse zei op 22 juli, 2015 - 11:15 De motor was van een fotograaf die op kermissen foto's liet maken op ZIJN motorfiets.
Willem van Gerwen zei op 5 december, 2015 - 13:37 Foutje in beschrijving bij foto 5. Geboortedorp van L.C. de Waal is Hulsel, maar hij is daar niet overleden. Dat moet zijn in het Sint Joseph ziekenhuis in Eindhoven wat toen was gevestigd aan de Aalsterweg.
Frans ADRIAANSE zei op 5 december, 2015 - 15:44 Hartstikke leuk dat er voor de foto 5 weer wat duidelijkheid is bij geschreven.
Nieuwe foto Archiefkring Hank nr. 15549 van Jan de Rooij uit Dussen/Hank op motor met kenteken N-16024. Nadere gegevens ontbreken.
N-18313 Houder onbekend. Adri Leemans, Jan van der Pluijm en Peer de Wit, allen uit Hank, met de motor met kenteken N-18313. Foto uit de verzameling van Archiefkring Hank nr. 17432.

N-22963 W. Bax Dussen 1946 Z. Bax Dussen verstrekt 1946. Willem Bax wonende in Dussen B184/B198/B186 en zijn zoon Zeger Bax.

Een foto van de vrachtwagen van Zeger Bax, transportbedrijf, melkrijder en kolenhandelaar. De foto is genomen tijdens de optocht in mei 1955 ter gelegenheid van 10-jaar bevrijding. De drie heren-toeschouwers op de voorgrond met fiets zijn van links naar rechts: Rien van den Broek met zijn zoontje, Janus van Dortmont en Bart Schalken Pzn. De politieagent die met zijn rug naar de fotograaf staat gekeerd is de heer Van den Akker.
Tevens een foto van de Altena in Nieuwendijk waar door Zeger Bax de volle melkbussen werden afgeleverd en de lege bussen opgehaald.
Eveneens bijgevoegd een afbeelding van het nummerbewijs, afgegeven op 3 mei 1929 en een kopie van het rijbewijs en het werkboekje (met pasfoto) van Zeger Bax.
Aanvullende afbeeldingen van de wagenkaart behorende bij de vrachtwagen Diamond met kenteken N-22963 van eigenaar Zeger Bax, Stoep Oudestraat B181 te Dussen.
N-25444 De eerste vrachtwagen van vrachtrijder Niek Veen (ook op de foto) uit Hank wonende in wijk C254/C248. Niek, geboren in Ameide, was gehuwd met Geertruida voor den Dag en in 1929 in Hank komen wonen. Foto uit de verzameling van Archiefkring Hank nr. 17329.

N-35030 Houder onbekend.
Op de foto de dienstauto van Teun W. van Vuure, arts te Dussen, die zelf vóór zijn automobiel staat. Achter het stuur Gerrit Harmsen, onderduiker, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als chauffeur voor de dokter fungeerde. De pleegzuster rechts naast de auto is mogelijk zuster Steketee.

N-44089 C. Roubos Dussen 1936

N-44133 J. P. D. van de Pas Tilburg 1936 J. P. D. van de Pas, Korvelscheweg 227 Tilburg verstrekt 1936.

Aanvullende informatie
Een foto van mijn opa, S. Hoevenaren uit Dussen, met zijn eerste auto, de Ford [moet zijn: Chevrolet, zie hieronder] met het kenteken N-44133. Mijn opa was een transport begonnen, dat daarna door zijn twee zonen is overgenomen. Na een aantal jaren heeft mijn oudste oom het bedrijf alleen voortgezet en mijn andere oom is een tuinderij begonnen. Simon Verhagen Door bezoekers: vlubico zei op 16 november, 2015 - 21:41 Dit is geen Ford maar een Chevrolet.
N-45929 H. J. van der Horst, Wagenstraat A. 588, Klundert, verstrekt 1936.
Aanvullende informatie
De Sluis in Dussen gezien vanuit het zuiden (de Loswal) met links hotel De Zwaan van A.B.J. Heessels en rechts het raadhuis en de rooms-katholieke kerk, die na de bevrijding in 1945 gesloopt werden. Voor de kerk staat een auto geparkeerd, waarvan helaas het kenteken niet goed leesbaar is. Het is dan ook niet helemaal zeker dat dit de Ford A van H.J. van der Horst is. In het midden de benzinepomp.
N-45959 A. van Drunen Dussen 1936. Mogelijk betreft het hier Antoni van Drunen, geb Werkendam 04-10-1915,landbouwer, zoon van Hendrik van Drunen en Adriana Ippel, woonachtig in Hank C333 op de Bloemplaat in de Biesbosch.

N-46037 A. B. J. Heessels Dussen 1936.

Adriaan Heessels, hotelier van De Zwaan te Dussen. Behalve drank en rookwaar verkocht gij ook rioleringspijpen (van gebakken klei). Tevens vestigde hij het plaatselijke VVV-kantoor in zijn hotel; als een van de weinigen in het dorp beschikte hij immers over een telefoon, nummer 5. In 1930 of 1931 kocht hij een Ford A, waarmee hij ook voor taxichauffeur speelde. Dat leverde een benzinepomp op voor de deur. In zijn vrije tijd was hij jarenlang organist in de rooms-katholieke kerk en een fervent belegger in aandelen.

N-46388 D. Nederveen Dussen 1937

N-46548 Chr. van de Ven Tilburg 1937 J. van Voorthuizen Dussen verstrekt 1937

N-47407 B. H. Groeneveld Dussen 1937

N-47723 N. A. de Ronde Dussen 1937, drogist en verzekeringsagent te Dussen

N-48901 G. Koops Dussen 1937

N-49027 A. van Drunen Dussen 1937

N-49078 G. P. Kistemaker Dussen 1937

N-49146 H.J. Pruissen Straatweg C87 Hank verstrekt Dussen 1937. Henk Pruissen uit Hank op de motor met kenteken N-49146. Foto uit verzameling van Archiefkring Hank nr. 17609.

N-49376 P. A. Koops Dussen 1938, winkelier en fietsenmaker aan de Korn 4 te Dussen

N-49535 Joh. van Mierlo Dussen. 1938, aannemer te Dussen
Johan (Jan) van Mierlo (1905-1968) was broodbakker van beroep, eerst aan de Putte in Dussen (volkstelling 1947 op nr. B130), na de oorlog in de nieuw aangelegde Zuideveldlaan. Hij had het bakkersvak bij zijn vader geleerd, Toon van Mierlo, die ook bakker was. Jan was in 1939 getrouwd met Adriana Antonia Maria van Alphen, dochter van Johannes Adrianus Ferdinandus Maria van Alphen, overleden 13-11-1914, tevens broodbakker van beroep. Na het overlijden van haar vader werd de bakkerij voortgezet door haar moeder en vanaf 1915 met voormalig bakkersknecht Jan Jongbloet als bedrijfsvoerder en met hulp van knecht Jan Vingerhoets. In 1939 zal schoonzoon Jan van Mierlo de zaak hebben overgenomen. Werd aanvankelijk het brood nog bezorgd met paard en wagen, na de aanschaf van een automobiel werd het brood op moderne wijze bij de klanten afgeleverd.

N-51194 N. Quaytaal Dussen 1938

N-52993 J. A. Leemans Dussen 1939

N-53429 Joh. F. J. Ansems Dussen 1939

N-57555 W. A. van Vark Dussen 1940, vlasverwerker aan de Korn te Dussen

N-57611 C. B. Crezee Dussen 1940

N-58620 P. C. van Mierlo Dussen 1940, loondorser uit Dussen Binnen

N-59543 F. M. Pellicaan Dussen 1941

N-60241 M. Pellikaan Hank (Dussen) 1942

N-62379 Houder onbekend.
Twee foto's van de naoorlogse brandweerauto van Dussen. Op een daarvan zijn tevens de leden van de vrijwillige brandweer afgebeeld.

N-62708 Z. Bax Dussen

Bijgaand een drietal afbeeldingen inzake de motorrijtuigenbelasting van de auto met kenteken N-62708 eigendom van Zeger Bax, Oudestraat B181 te Dussen.
N-65067 G. van Rijkwijk (Rijswijk) Dussen 1945. Rijksbelastingcommies. Verzetsman in WOII onder de schuilnaam 'Den Dikke'.

N-65392 G. Koops Hank (Dussen) 1945, transporteur

N-65757 F. Penninx Dussen 1945, slager te Dussen

N-66661 C.J. van Schendel Dussen 1945

N-66953 D. Roubos Dussen 1945 D. Roubos, Baan A 15 Dussen verstrekt 1945

Aanvullende informatie
Hierbij een foto van de Bedford van mijn Oom Dionisius Roubos Hij had een transport bedrijf in Dussen en had zelf geen rijbewijs doordat hij te slechte ogen had. Zijn vrouw heeft altijd gereden. Het bedrijf bestaat nog in Dussen. De tweede foto betreft een Dodge. Simon Verhagen
N-67058 H.A. de Rooy Dussen 1945, molenaar aan de Molenkade te Dussen

N-67642 Gebr. Hoevenaren Dussen 1945, transportbedrijf aan de Baan te Dussen

N-68176 Fa. Van Dijk en van Helden Hank (Dussen) 1946

N-68502 J.J. Leemans Dussen 1946, café-restaurant De Koppelpaarden aan de Sluis in Dussen

N-68675 A. de Veth Hank (Dussen) 1946

N-68996 B. Koster Dussen 1946

N-69849 L.M. Meijers Dussen 1946

N-70006 D. van der Veeke, Werkendam 1946, Hoogstraat 160
De foto is gemaakt in het Rommegat (Oudekerkstraat) te Dussen. Op de motor de 12-jarige Harry van Bommel, de latere klompenmaker, met op de duozitting zijn zus Corrie.

N-71736 M. Pellicaan Dussen 1946

N-71925 M. Pellikaan Hank (Dussen) 1946

N-71983 G. Harmsen Dussen 1946, chauffeur, onderduiker uit WOII

Gerrit Harmsen was in de Tweede Wereldoorlog als onderduiker in Dussen terecht gekomen omdat hij na een ziekteverlofperiode niet terug naar Duitsland wilde om er weer te gaan werken. Hij kreeg in Dussen een aanstelling als chauffeur voor de dokter T.W. van Vuure waardoor hij werkzaam was voor de lokale volksgezondheid en daarmee gevrijwaard bleef voor de 'Arbeidseinsatz'.

N-72387 Z. Bax Dussen 1946, Zeger Bax: transportbedrijf, kolenhandelaar en melkrijder aan de Oudestraat te Dussen.

Bijgaand 6 foto's van de vrachtwagen van transportbedrijf en kolenhandel Zeger Bax aan de Oudestraat in Dussen. De kolenhandel was overgenomen van de familie Van Beurden uit Dussen waarbij als extra verkoopvoorwaarde was bedongen dat Van Beurden's knecht Lammertje Borstlap tot zijn pensioengerechtige leeftijd bij zijn nieuwe werkgever Zeger Bax in dienst mocht blijven. De transporttak verzorgde ook het ophalen van melk in melkbussen bij de locale boeren voor de regionale . Chauffeur Jan van Luxemburg heeft dit werk samen met Lammertje Borstlap langdurig verricht. De personen op de foto zijn mij helaas niet bekend, maar ongetwijfeld staat hier ook Zeger Bax bij.
Nog een afbeelding van de vrachtwagen van Zeger Bax, transportonderneming, melkrijder en kolenhandelaar aan Stoep van de Oudestraat B181 te Dussen. De personen op de foto zijn twee medewerkers: Harry Bax en Wim Heijmans.
N-73184 A.Z. Snoek Dussen 1946, agrarier en bestuurder

N-73261 J.J. Rijken Hank (Dussen) 1946

N-73265 W. van de Water Hank (Dussen) 1946

N-73303 A. Colijn Dussen 1946

N-73362 P.A.J. van Schendel Dussen 1946, landbouwer en betrokken bij ruilverkaveling

N-73431 M. de Baar Dussen 1946, molenaar

N-73442 H.M. Groeneveld Dussen 1946

N-74049 D. van Wijk Dussen 1946

N-74150 W.A.G. Langenberg Dussen 1946

N-74357 M. van der Bijl Dussen 1946

N-75156 B.C. van Andel Dussen 1947, veehandelaar

N-75254 J.G. Soeters Hank (Dussen) 1947

N-76568 L.Joh.A. de Rooy Dussen 1947, tuinier te Dussen Binnen

N-76572 A.H. van Hees Dussen 1947

N-76573 C.P.A. de Gas (Gast) Hank (Dussen) 1947

N-76616 C.A. van Bavel Hank (Dussen) 1947

N-76636 C.W. van Drunen Nieuwendijk (Dussen) 1947

N-76749 A. Nederveen Dussen 1947, winkelier in de Zuideveldlaan

N-76981 B. Heemskerk Dussen 1947

N-77112 A.M. Boender Hank (Dussen) 1947

N-77374 A.H. van den Broek Dussen 1947, aannemer aan de Dorpstraat nabij de Putten

N-77451 A.J.B. van Dijk Dussen 1947. Toon van Dijk, bakker te Dussen; eerst aan het begin van de Korn en later aan de Molenkade. Tevens gemeenteraadslid, wethouder en loco-burgemeester. Een van de voormannen van R.K.V.V. Dussensche Boys.

N-78503 C.J. de Wit Hank (Dussen) 1947

N-78623 N.V. 'Boerenbelang' Dussen 1947, maalbedrijf aan de Molenkade te Dussen

N-78819 W. Straver Dussen 1947

N-78920 A. van Dortmont Hank (Dussen) 1948 Op de foto's zien we Janus van Dortmont, die aan de Straatweg in Hank woonde en van beroep landbouwer en kassier van de Boerenleenbank was. Hij was tevens secretaris van de Zuid-Hollandsche Polder. Janus zit op de eerste foto samen met zijn echtgenote en oudste zoontje Theo op de motor. De foto's zijn beschikbaar gesteld door zijn zoon Walter van Dortmont.

N-79006 L. Koops Dussen 1948, fabrikant in de Zuideveldlaan te Dussen

N-79217 H. de Ruijter Dussen 1947

N-79324 P.M. Schuddeboom Dussen 1947

N-79360 H.J. Klunder Dussen 1947
N-83519 Houder onbekend. Ad van Dinteren uit Hank op zijn motor met kenteken N-83519. Foto uit de verzameling van Archiefkring Hank nr. 19128.

N-84465 Houder onbekend

Aanvullende informatie
N-84465 was een Desoto van Simon Hoevenaren de Oude (vader van Henk Hoevenaren) uit Dussen. Op de foto ook nog een Mack van S. Hoevenaren met het kenteken N-90391 en daarnaast de Desoto met het kenteken N-11802.
S. Hoevenaren was mijn opa, die een transport begonnen was, dat daarna door zijn twee zonen is overgenomen. Na een aantal jaren heeft mijn oudste oom het bedrijf alleen voortgezet en mijn andere oom is een tuinderij begonnen. Simon Verhagen
N-90391 Houder onbekend
Aanvullende informatie N-90391 was een Mack van S. Hoevenaren uit Dussen. Hier staat hij tussen de beide Desotos van S. Hoevenaren met de kentekens N-84465 en N-11802. S. Hoevenaren was mijn opa, die een transport begonnen was, dat daarna door zijn twee zonen is overgenomen. Na een aantal jaren heeft mijn oudste oom het bedrijf alleen voortgezet en mijn andere oom is een tuinderij begonnen. Simon Verhagen
N-92604 Houder onbekend. Op de foto: Arjaan van Hees, Theo Heijmans, Piet Kivits en Peer de Wit, allen uit Hank. Foto is genomen tijdens de optocht t.g.v. het bevrijdingsfeest in 1950 te Hank. Foto uit de verzameling van de Archiefkring Hank nr. 18442.

Bronnen

website Brabants Historisch Informatie Centrum www.bhic.nl

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl