Inventaris archief familie Berg inzake Muilkerk

DE HEERLIJKHEID VAN DUSSEN-MUILKERK

A. NAAM
Het voormalige ambacht Dussen-Muilkerk lag op het grondgebied van de huidige gemeente Dussen, in het gebied ten Oosten van de Biesbos. Tot in de eerste decennia van de 17e eeuw was er sprake van het ambacht Muilkerk. Ambachtsheer Hendrik Doedijns (1616-1637) verbond hieraan als eerste - ongetwijfeld in een poging om deel te hebben aan de rechtsopvolging van de vroegere heren van de Dussen - de naam van het grensriviertje van het ambacht 14. Aan het verzet tegen deze naamswijziging, door de ambachtsheer van het aangrenzende Munsterkerk, die de bedoelde rechtsopvolging bij uitsluiting voor zichzelf wilde reserveren, werd in 1642 een einde gemaakt door een sententie van het Hof van Holland 15. Sindsdien is er sprake van de ambachten Dussen Muilkerk en Dussen-Munsterkerk.

B. BESTUURLIJKE INDELING
Dussen-Muilkerk was Hollands gebied. In een oorkonde van 3 november 1200 wordt Dussen genoemd als deel van het gebied tussen Dordracht en Waalwijk, dat - binnen het kader van een meeromvattende regeling van een aantal geschillen - door graaf Dirk VII van Holland aan hertog Hendrik I van Brabant werd opgedragen en vervolgens in leen terugontvangen 16. Op 10 oktober 1283 werd de leenverhouding tussen de Brabantse hertog en de Hollandse graaf, die feitelijk al lang zijn betekenis had verloren, ook in rechte beŽindigd, en sindsdien behoorde het gebied onomstreden tot de Hollandse landsheerlijkheid17. Binnen Holland lag het in het baljuwschap Zuid-Holland.
Het huidige Dussen bleef Hollands tot 1810. Na enkele grenswijzigingen in de jaren 1810-1815 werd het op 10 februari 1815 Brabants gebied 18. Dat is het thans nog. De verschillende archieven van besturen en ambtsdragers te Dussen-Muilkerk bevinden zich uit dien hoofde in het Rijksarchief in Noord-Brabant.

14 Inv.nr. 676.
15 Inv.nr. 756.
16 A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. I, 's-Gravenhage, 1970, nrs. 244 en 245; C.F. ook P. Avonds en H.M. Brokken, Heusden tussen Brabant en Holland (1317-1357). Analyse van een grensconflict in: Varia Historica Brabantica, IV, 's-Hertogenbosch, 1975, en de daar genoemde litteratuur.
17 L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, dl. II, Amsterdam-'s-Gravenhage, 1873, nr. 486.
18 J.L. van der Gouw, Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland, in: Verslag over het jaar 1962, gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

C. BETREKKINGEN MET (DUSSEN-)MUNSTERKERK
Het ambacht Muilkerk lag binnen de in de 13e eeuw tot stand gebrachte Grote of Zuidhollandse Waard 19. Bij de grote overstromingen van 1421-1422 kwam het aan de rand van het verdronken land te liggen. De westelijke grens van het ambacht werd later dan ook gevormd door de rond 1460 aangelegde Dussense Zeedijk20. Vanaf het begin van de 17e eeuw vond herbedijking in westelijke richting plaats. De ingrijpende geografische wijzigingen, waarbij met name een aanzienlijk gedeelte van het oorspronkelijke ambacht Munsterkerk onder water is komen te liggen, lijken ten grondslag te liggen aan bijna een eeuw van grensgeschillen tussen de heren van Dussen-Muilkerk en Dussen-Munsterkerk. Daarbij was naast de territoriale ook de juridische grensafbakening in het geding.
Kort voor de Sint-Elisabethsvloed waren er drie heerlijkheden en drie verschillende heren:
- de ambachtsheerlijkheid van Heeraardswaart, waarvan het bezit gecombineerd werd met het bezit van het slot van de Dussen; op 1 februari 1417 werd Arend van der Dussen hiermee beleend 21.
- de ambachtsheerlijkheid van "Munsterkerk aan beide zijden van de Dussen", die op 28 februari 1417 in leen werd uitgegeven aan Philips, bastaard van de Lek 22, en - de ambachtsheerlijkheid van Muilkerk, waarmee op 24 januari 1413 Johanna van der Merwede en haar echtgenoot Jan van Herlaar beleend zijn 23.
Het grootste deel van het ambacht Munsterkerk lag vůůr de Sint-Elisabethsvloed ten westen van Muilkerk, niet alleen ten zuiden, maar ook ten noorden van de Dussen, en ten oosten van Heeraardswaard. Het water deed echter Heeraardswaard geheel en Munsterkerk grotendeels verdwijnen: er restte slechts de oostelijke hoek van het ambacht Munsterkerk, ten zuiden van Muilkerk, met de Dussen als van oost naar west lopend grensriviertje.
Vanaf de 16e eeuw treffen wij dan de volgende situatie aan: het bezit van de ambachtsheerlijkheid van Munsterkerk wordt gecombineerd met dat van Heeraardswaart en van het slot te Dussen in handen van de heer van Munsterkerk; daarnaast is de ambachtsheerlijkheid van Muilkerk nog steeds een zelfstandig bezit van de heren van Muilkerk. Door de combinatie van twee omstandigheden:
- de vereniging in ťťn hand van de ambachtsheerlijkheid van Munsterkerk en van het slot van de Dussen, en
- de ligging van het slot van de Dussen aan de noordzijde van het riviertje, binnen het ambacht Muilkerk, was een situatie geschapen, waarin tal van botsende aanspraken van de twee ambachtsheren konden ontstaan. Hieruit zijn in de 17e eeuw enkele decennia lang slepende processen geresulteerd.

19 Cf. S.J. Fockema Andreae, StudiŽn over waterschapsgeschiedenis, dl. III, De Grote of Zuidhollandse Waard, Leiden, 1950.
20 Zie o.a.: ARA, Kaartenafdeling, Hingman, nr. 1410. Ook: J.C. Ramaer, geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen, Amsterdam, 1899. Zie de reproductie op p. 141.
21 F. van Mieris, Groot Charterboek, dl. IV, (Leiden, 1756), p. 456.
22 F. van Mieris, Groot Charterboek, dl. IV, (Leiden, 1756), p. 464.
23 Inv.nr. 672.

Hoewel de ambachten en heerlijkheden van (Dussen-)Munsterkerk en van (Dussen-) Muilkerk steeds duidelijk onderscheiden zijn geweest, en hoewel zij steeds verschillende ambachtsheren hebben gehad, golden zij, - zeker sinds de 16e eeuw en wellicht al eerder - in een tweetal opzichten als eenheid: fiscaal en kerkelijk. De - fiscaal gerichte - Informacie van 1514 bracht Munsterkerk en Muilkerk onder ťťn hoofd 24, en in de zeventiende eeuw blijkt ook de landsverponding van beide ambachten gemeenschappelijk geheven te worden 25. Ook in kerkelijk opzicht vormden de beide ambachten een eenheid. Ten tijde van de Republiek vormden zij tezamen "de gemeente van de Dussen", waarvan de predikant, op voordracht van de kerkeraad, benoemd werd door de ambachtsheer van Dussen-Muilkerk 26. Ook deze situatie vond zijn oorsprong in de overstroming van 1421. Voordien waren er twee parochies: Munsterkerk, waar tot in het begin van de 14e eeuw een kanunnikenkapittel bestond, in het onder de Domproosdij ressorterende dekenaat ZuidHolland, en Muilkerk, dat behoorde tot het Oudmunsterse dekenaat Woudrichem (Altena) 27.
Omdat de kerk van Munsterkerk in het in 1421 verdronken gedeelte van het ambacht stond, waren de parochianen van Munsterkerk sindsdien aangewezen op de kerk van Muilkerk. Deze feitelijke situatie werd later ook institutioneel vastgelegd: misschien al kort na 1521, maar in elk geval na de hervorming werd de kerkelijke gemeente van Munsterkerk met die van Muilkerk verenigd.
Vanuit deze ontwikkeling is het begrijpelijk dat de kerkheer van Muilkerk kerkheer van de gemeente van de Dussen werd.

D. RECHTEN EN GOEDEREN
De ambachtsheerlijkheid van Muilkerk werd in achterleen gehouden van de heren van de Merwede, die op hun beurt leenmannen waren van de heren van Putten en Strijen28. De oudste in het archief aanwezige akte van belening dateert van 1413 29. Belening met de ambachtsheerlijkheid vond steeds plaats door de heren van de Merwede, en na 1604 door hun rechtsopvolger, het Dordtse stadsbestuur. Registratie der beleningen heeft derhalve plaatsgehad in het inmiddels verloren gegane leenregister van de Merwede, waarvan de inhoud door uittreksels en een repertorium grotendeels nog bekend is 30.
In de oudste leenakte worden de ambachtsgevolgen niet gespecificeerd; wel wordt de gelijktijdige belening met de tienden in Muilkerk genoemd. Vanaf 1616 ligt de omschrijving van het leengoed - afgezien van de naamsuitbreiding van Muilkerk tot Dussen-Muilkerk in de akte van 1663 - vast, om tot aan de laatste uitgifte, in 1772, ongewijzigd te blijven. Er is sprake van "...ambochsheerlickheyt van Muylkercke metten coorn- ende smaltienden, visscherie ende vogelrie, den wint metten gemale, ende alle andere gevolge van dien...." 31.
Behalve de heerlijkheid bezaten de ambachtsheren binnen het ambacht een aantal andere leengoederen. Voor allodiaal bezit dat met het bezit van de heerlijkheid verbonden zou zijn geweest, zijn geen aanwijzingen te vinden. Wel blijkt de ambachtsheer Pieter Helman tussen 1638 en 1640 een aantal achterlenen weer in het domein van ťťn van de door hem gehouden lenen, de Adriaan van Herlaar's hoeve, teruggebracht te hebben 32. Het complex van goederen en rechten,

24 Informacie gedaen in den jaere MDXIV, (ed. R. Fruin), Leiden, 1866, pp. 537-539.
25 Inv.nr. 769.
26 Inv.nr. 787.
27 S. Muller Hzn., Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart, I, (Het bisdom Utrecht), 's-Gravenhage, 1921.
28 Cf. W.H. Lenselink, De heren van der Merwede, 1243-1403, in: Hollandse StudiŽn, dl. III, 's-Gravenhage-Haarlem, 1972.
29 Inv.nr. 672.
30 J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de Merwede, 1319-1801, in: Ons Voorgeslacht, 33 (1978), pp. 1-29.
31 Inv.nrs. 675-684.
32 Inv.nrs. 808-810.

dat door ambachtsheer Pieter Helman (1637-1645) en zijn voorgangers bijeengebracht is, is na zijn overlijden onveranderd - behoudens een kleine uitbreiding33- van ambachtsheer op ambachtsheer overgegaan.
Was de ambachtsheerlijkheid leenroerig van de heerlijkheid van de Merwede, de andere bezittingen hingen, met uitzondering van twee eveneens van de Merwede afhankelijke stukken grond van resp. 3 morgen en 4 hond, van verschillende andere heren af. Twee lenen waren afhankelijk van de heren van de Lek: de Wijngaardswerf en de Robbrecht Brieninckshoeve. Beide worden ook vermeld in de leenregisters van de Lek34. Oorspronkelijk leenroerig van Putten, en dus sinds 1459 van de grafelijkheid van Holland, was de Adriaan van Herlaar's hoeve. De Ponsenhoeve is steeds een grafelijkheidsleen geweest. De grafelijkheidslenen zijn in de Hollandse leenregisters geregistreerd, sinds 1664 onder de nummers 307 en 30835. Op 9 september 1772 werden de grafelijkheidslenen in allodiaal goed geconverteerd 36.
Van de heerlijke rechten die met name in de leenakte genoemd worden heeft alleen het visrecht een rechtstreekse, zij het bescheiden, bijdrage geleverd aan de archiefvorming37. Blijkens de in het archief aanwezige stukken zijn vooral de benoemingsrechten en de tiendrechten, die de ambachtsheren bezaten, van belang geweest. Niet alleen krachtens hun heerlijk recht, maar ook krachtens het patronaatsrecht benoemden zij ambtsdragers in het ambacht. De tiendrechten vormden een bron van relatief aanzienlijke inkomsten. In de negentiende eeuw zijn zij dan ook als zelfstandig vermogensbestanddeel behandeld: van 1826 tot 1896 is het bezit ervan gescheiden geweest van het bezit van het restant van de heerlijkheid. In 1917 zijn zij definitief afgekocht.

2.B HEERLIJKHEID VAN DUSSEN-MUILKERK (1338-1955)
b.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
b.1.1. Brieven
664 Brieven, ingekomen bij Laurens Buysero, ambachtsheer, respectievelijk bij zijn weduwe, betreffende bestuurs- en beheerszaken, met bijlage. 1663, 1679 3 stukken
665 Brief, ingekomen bij Iman Cau, ambachtsheer, van Cornelis van Brandwijk, rentmeester, over een overval door Franse dragonders, 1711 1 stuk
666 Brieven ingekomen bij, en minuten van stukken uitgegaan van W.E.J. Berg betreffende de overdracht van het archief van de heerlijkheid door het gemeentebestuur van Klundert, 1877-1878 1 omslag. Een hierbij aanwezige lijst is afzonderlijk beschreven onder nummer 670.

b.1.2. Inventarissen
667 Inventaris van stukken betreffende de ambachtsheerlijkheid en de Adriaan van Herlaar's hoeve, alsmede de kerk van de Dussen, Afschrift z.d. (ca. 1665) (1637) 1 katern. Deze inventaris is waarschijnlijk opgemaakt bij de overdracht door Hendrik Doedijns aan Pieter Helman. Het niet aanwezige, origineel heeft in de inventaris, die hierna onder nr. 668 beschreven wordt, het kenmerk "No. 12" gekregen. Van dit origineel, met dorsaal "No. 12", is in de hand van notaris J. van Deutecom-die ca. 1665 vele afschriften maakte-het onderhavige afschrift gemaakt. Een tweede afschrift, eveneens midden 17e eeuw, bevindt zich thans in: NA, Familiearchief Van Limborch-Van der Craght, inventaris (VROA, 1904) nr. 271. Het is niet duidelijk of dit laatste afschrift teruggaat op het origineel dan wel op het eerstgenoemde afschrift.
668 Inventaris van de stukken die bij de verkoop van de heerlijkheid door Johan Helman in zijn bezit waren, opgemaakt tussen. Afschrift? 1663 en 1671 1 katern. De overdracht van de stukken en de overdracht van de heerlijkheid hebben niet gelijktijdig plaats gevonden. Zie hierna, nr. 690. De onder het vorige nummer genoemde inventaris komt in deze inventaris voor onder "No. 12".
669 Inventaris door Dirk Elemans, ambachtsheer, met index. (ca. 1780) 1 deel. --- Aantekeningen van Dirk Elemans ten behoeve van het opstellen van de inventaris, genoemd onder nr. 669, (z.d.) 1 stuk. Het stuk bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Het is na onderhandse overdracht uit het gemeentearchief van Klundert geplaatst onder R.A. Klundert, nr. 350.
670 Inventaris van de stukken, berustende ten gemeentehuize van Klundert, betreffende de heerlijkheid, 1877 1 stuk. Afgezonderd uit nr. 666.
671 Aantekeningen door W.E.J. Berg inzake de inhoud van twee trommels met stukken betreffende Dussen-Muilkerk, (ca. 1878) 2 stukken.

b.1.3. Kaart
--- Kaart van het ambacht en omgeving, 1651 1 stuk. Thans: NA, Kaartenafdeling, inventaris Hingman, nummer toegang ##, inv. nr. 1410. De kaart draagt de vermelding ten behoeve van de ambachtsheer gemaakt te zijn, en wordt genoemd in nr. 669. Zie ook de reproductie op p. 141.

b.2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
b.2.1. Rechten en bevoegdheden
b.2.1.a. Verwerving en leenverband
1) De heerlijkheid
672-684 Akten van belening door de heren van de Merwede, respectievelijk door het bestuur van de stad Dordrecht, bezitster van de heerlijkheid, met de ambachtsheerlijkheid, 1413-1772, met bijlagen,1590-1772, [1413/1590-1772 18 charters en 24 stukken.
672 Akte van belening van jonkvrouw Jan van der Merwede en haar echtgenoot Jan van Herlaar, 1413, 1 charter.
673 Akte van belening van Brienen de Feyter, met bijlagen, 1590-1594, 1594 3 charters en 1 stuk.
673.1 Charter, 1593
673.2 Charter, 1594
673 Overige stuk(ken) (niet apart geborgen). Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
674 Akte van belening van Jan de Feyter, met bijlage, 1597, 1600, 2 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
675 Akte van belening van Hendrik Doedijns, 1616, met afschrift, (ca.1665) en bijlagen,1607, 1611[1607, 1611, 1616, (ca. 1665)] 2 charters en 2 stukken.
675.1 Charter, 1660
675.2 Charter, 1607
675 Overige stuk(ken) (niet apart geborgen) Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
676 Akte van belening van Pieter Helman, 1637, met afschrift, (ca. 1665) en bijlagen, 1635, 1637 [1635, 1637, (ca. 1665)], 1 charter en 3 stukken. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen. Een van de bijlagen is een gedrukt stuk met de aankondiging van de verkoop door Hendrik Doedijns, 1635. Van dit stuk zijn vier exemplaren aanwezig. Een van deze exemplaren heeft blijkens aantekeningen als processtuk gediend.
677 Akte van belening van (Johan) Helman, 1645, 1 charter 96 Berg 3.20.03
678, 678.1, 678.2 Akte van belening van Laurens Buysero 1663, met bijlagen 1663-1664. Gedeeltelijk in of met authentieke afschriften door notaris J. van Deutecom te 's-Gravenhage, 1665[1663- 1665] 2 charters en 10 stukken. De grosse van de koopakte is in drie exemplaren aanwezig.
678.1 Charter, 1593
678.2 Charter, 1594
678 Overige stuk(ken) (niet apart geborgen) Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
679 Akte van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1675, 1 charter
680 Akte van belening van wijlen Adriaan Buysero, met bijlagen. 1681, 1 charter en 2 stukken
681 Akte van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1681, 1 charter
682 Akte van belening van Johan Iman Cau, 1720, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
683 Akte van belening van Iman Pauw, 1772, 1 charter
684 Akte van belening van Dirk Elemans, met bijlagen. 1772, 1 charter en 6 stukken
685 Akte van koop door O.W.J. Berg uit de nalatenschap van Maria de Sel, weduwe van Dirk Elemans, 1815 1 stuk
686 Beschikking van G.S. van Noord-Brabant op een rekest van W.E. J. Berg, waarbij wordt toegestaan dat de heerlijkheid te zijnen name wordt geregistreerd, 1841 1 stuk
687 Uittreksel uit de akte van scheiding, ten overstaan van notaris P.C. Lasonder te Hilversum, van de nalatenschap van W.E.J. Berg, betreffende de toedeling van de heerlijkheid aan E.W. Berg,1888 1 stuk
688 Uittreksel uit de akte van scheiding, ten kantore van notaris J. Lasonder te Hilversum, van de nalatenschap van E.W. Berg, betreffende de toedeling van de heerlijkheid aan W.E.J. Berg, 1908 1 stuk
689 Uittreksels uit het leenregister van de heerlijkheid van de Merwede, betreffende de ambachtsheerlijkheid van Dussen-Muilkerk in de periode 1413-1601, opgemaakt 1607. Afschrift, (ca. 1665) en grosse, 1665. , [1413-1601, 1607, 1665] 2 stukken
690.1, 690.2 Interlocutoire sententie van het Leenhof van Holland en sententie van het Hof van Holland in een proces tussen Johan Helman en Laurens Buysero, respectievelijk diens erfgenamen, als verkoper, respectievelijk koper van de ambachtsheerlijkheid, betreffende de inhoud en de uitvoering van de koopovereenkomst, 1671, 1682 2 stukken
690.1 1682 Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
690.2 1671
691 Aantekeningen door W.E.J. Berg betreffende de overgangen van het bezit van de heerlijkheid en van de tienden tussen leden van de familie, (midden 19e eeuw) 1 stuk 2) Leengoederen binnen het ambacht.

2) Leengoederen binnen het ambacht
aa. Lenen van de grafelijkheid van Holland, mede als rechtsopvolger van de heren van Putten
692-696 Adriaan van Herlaar's hoeve, voor 1664. Akten van belening door de heer van Putten, respectievelijk de graaf, respectievelijk de Staten van Holland en WestFriesland met een hoeve land, groot 12 morgen, genaamd Adriaan van Herlaar's hoeve, met bijlagen. 1396-1645 6 charters en 2 stukken. De naam wordt gebruikt vanaf de 16e eeuw.
692 Akte van belening van Jan van Mallant, 1396, 1 charter. Regest in: P. Ernsting en J.D. Winsemius (edd.), Regesten van oorkonden en akten voorkomende in de registers van de heren van Putten en Strijen, ('s-Gravenhage, 1969), nr. 407.
693 Akte van belening van Frederik van Herlaar, 1503, 1 charter
694 Akte van belening van Hendrik Aertsz. Doedijns, 1637, 1 charter
695 Akte van belening van Pieter Helman, met bijlage, 1636, en afschrift van de bijlage, (ca. 1663), 1637, 2 charters en 1 stuk. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
696 Akte van belening van Johan Helman, 1645, met authentiek afschrift, door de notaris J. van Deutecom te 's-Gravenhage, 16631663, 1645, 1 charter en 1 stuk. Zie verder onder nummers 700-704.
697-699 Ponsenhoeve, voor 1664. Akten van belening door de Staten van Holland en West Friesland met een hoeve land, groot 13 morgen, genaamd de Ponsenhoeve, met bijlagen, 1634-1645 5 charters en 2 stukken
697 Akte van belening van Philips de Flines, koopman te Amsterdam, met bijlage. 1634, 2 charters. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
698 Akte van belening van Pieter Helman 1638, met bijlage, en met bijlagen, tevens betreffende de Wijngaardswerf, 1637, 1639 (in afschrift, ca. 1665), [1637-1639, 1665], 2 charters en 2 stukken. Zie ook nr. 727.
699 Akte van belening van Johan Helman, 1645, 1 charter. Zie verder onder nrs. 700-704.
700-704 Adriaan van Herlaar's hoeve en Ponsenhoeve, vanaf 1664. Akten van belening door de Staten van Holland en West-Friesland met de Adriaan van Herlaar's hoeve en de Ponsenhoeve, met bijlagen, 1664-1772 9 charters. De lenen worden in de akten in enkele gevallen uitsluitend aangeduid met de volgnummers, die zij sinds 1664 in de leenregisters van Holland hebben, respectievelijk 307 en 308.
700 Akte van belening van Laurens Buysero, 1664, 1 charter
701 Akte van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1677, 1 charter
702.1 - 702.3 Akte van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1683, met bijlagen, 1683, 1693, 3 charters
702.1 1693 Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
702.2 1683 juni
702.3 1683 september 703 Akte van belening van Iman Cau, 1718, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
704 Akte van belening van Johan Iman Cau, met bijlage. 1735 2 charters. (---) Akte van belening van Iman Pauw, 1772. 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen. Het charter bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zie Inleiding, p. 35-36.
705 Adriaan van Herlaar's hoeve en Ponsenhoeve, vanaf 1664. Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Dirk Elemans toestemming geven om bij uiterste wilsbeschikking over zijn leengoederen te beschikken,1772 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen. --- Adriaan van Herlaar's hoeve en Ponsenhoeve, vanaf 1664. Akte van conversie van de hoeven door de Staten van Holland en West-Friesland van leen- in allodiaal goed, met akte van taxatie door schout en schepenen, 1772 1 charter en 1 stuk. Deze stukken bevinden zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zie Inleiding, p. 35-36. --- Adriaan van Herlaar's hoeve en Ponsenhoeve, vanaf 1664. Kwitantie van Cornelis van der Kop, procureur te 's-Gravenhage, inzake diens bemoeienissen bij de verwerving van de toestemming tot testeren en bij de conversie van de lenen, 1772 1 stuk. Het stuk, dat een dorsaal kenmerk draagt, dat ontleend is aan nr. 669, bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant: R.A. Klundert, nr. 348. Zie Inleiding, p. 35-36.

bb. Lenen van de heerlijkheid van de Lek
706-715 Acht morgen land in de Robrecht Brieninckshoeve (Zie ook nr. 807). Akten van belening door de heer van de heerlijkheid van de Lek met acht morgen land in de Robrecht Brieninckshoeve, 1632-1772 10 charters
706 Akte van belening van Johan Coenen, schout te Oosterhout, 1632. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
707 Akte van belening van Pieter Helman, 1644. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
708 Akte van belening van Johan Helman, 1645. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
709 Akte van belening van Laurens Buysero, 1664. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
710 Akte van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1675
711 Akte van belening van Adriaan Buysero, 1680
712 Akte van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1681
713 Akte van belening van Iman Cau, 1718. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
714 Akte van belening van Johan Iman Cau, 1735
715 Akte van belening van wijlen Gijsberta Elisabeth van der Beke, tevens akte van belening van Iman Pauw, 1772. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
716-722 Drie kavels binnen de Wijngaardswerf. Akten van belening door de heer van de heerlijkheid van de Lek met de oostelijke helft van een stuk land van tien morgen, geheten de Wijngaardswerf, met retroacta, 1531-1551 9 charters.
716 Akte van belening van Pieter Adriaansz, 1531, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
717 Akte van belening van Cornelia Pieter Adriaansz. dochter met de helft, 1532, 1 charter.
718 Akte van belening van Rochus Pietersz. met de helft, 1532, 1 charter.
719 Akte van belening van Rochus Pietersz. met de helft 1538, met retroacta,1535 1535, 1538, 3 charters.
720 Akte van belening van Adriana Rochus Pietersz. dochter met de twee helften, 1542, 1 charter 721 Akte van belening van Cornelis Pietersz. met de twee helften, 1549, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
722 Akte van belening van Pieter Adriaansz. met de twee helften, 1551, met akte van beŽdiging als achterleenman van de grafelijkheid van Holland 1569, 1551, 1569, 1 charter. Zie verder onder nrs. 725-734.
723-724 Drie kavels binnen de Wijngaardswerf. Akten van belening door de heer van de heerlijkheid van de Lek met de westelijke helft van een stuk land van tien morgen, geheten de Wijngaardswerf, 1548, 1569 2 chaters. Vergelijk ook: S.W.A. Drossaers, Repertorium op de Leenregisters van de Lek en Polanen, 1309-1576 ('s-Gravenhage, 1949), nrs. 303-304.
723 Akte van belening van Zeger Philipsz., 1548, 1 charter
724 Akte van belening van Pieter Adriaansz. met een gedeelte ter grootte van vier morgen en drie hond, 1569, 1 charter. Zie verder onder nrs. 725-734.
725-734 Drie kavels binnen de Wijngaardswerf. Akten van belening door de heer van de heerlijkheid van de Lek met de twee helften van de oostelijke helft en met vier morgen en drie hond in de westelijke helft van een stuk land van tien morgen, geheten de Wijngaardshelft, met bijlage, l603-1735 12 charters.
725 Akte van belening van Christina Nysbeth Jansdr., 1603, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
726 Akte van belening van Gilbert de Flines, 1628, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
727.1, 727.2 Akte van belening van Pieter Helman, met bijlage, 1638, 2 charters. Zie ook nr. 698.
727.1 1638 februari 18. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
727.2 1638 februari 18.
728 Akte van belening van Johan Helman, 1645, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
729 Akte van belening van Laurens Buysero, 1664, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
730 Akte van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1675, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
731 Akte van belening van Adriaan Buysero, 1680, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
732 Akte van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1681, 1 charter.
733 Akte van belening van Iman Cau, 1718, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
734 Akte van belening van Johan Iman Cau, 1735, 1 charter.
--- Drie kavels binnen de Wijngaardswerf. Akte van belening van wijlen Gijsberta Elisabeth van der Beke, tevens akte van belening van Iman Pauw, 1772 1 charter. Het charter bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zie Inleiding, p. 35-36.

cc. Lenen van de heerlijkheid van de Merwede
735-745 Drie morgen land in vier kavels. Akten van belening door het bestuur van de stad Dordrecht, bezitster van de heerlijkheid van de Merwede, met kavels ter grootte van respectievelijk een vijfde gedeelte of 360 roeden, 615 roeden, vier hond of 400 roeden, en 425 roeden in een stuk land van drie morgen, 1632-1772 32 charters.
735 Akte van belening van Jan Jansz. Spiering met een vijfde gedeelte,1632, 1 charter. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
736 Akten van belening van Pieter Helman met kavels van 360 en 615 roeden, 1637, 2 charters.
737 Akten van belening van Pieter Helman met kavels van vier hond en 425 roeden, 1642, 2 charters.
738 Akten van belening van Johan Helman, 1645, 2 charters. De akten betreffende de kavels van 615 roeden en van vier hond ontbreken.
739.1-739.4 Akten van belening van Laurens Buysero, 1663, 4 charters.
739.1 1663, (625 roeden land). Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
739.2 1663, (560 roeden land).
739.3 1663, (1 hond 25 roeden land).
739.4 1663, (5 hont 3 morgen land).
740 Akten van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1675, 4 charters.
741 Akten van belening van wijlen Adriaan Buysero, 1681, 4 charters.
742 Akten van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1681, 4 charters.
743 Akten van belening van Iman Cau ten behoeve van Johan Iman Cau,1720, 4 charters. De akte betreffende het kavel van 425 roeden bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zie Inleiding, p. 35-36.
744.1-744.2 Akten van belening van Iman Pauw, 1772, 4 charters.
744.1 1772. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
744.2 1772
744.3 1772
744.4 1772
745 Akte van belening van Dirk Elemans met het kavel van 615 roeden,1772, 1 charter. In de akte wordt, in afwijking van hetgeen in oudere akten staat, gesproken over 625 in plaats van over 615 roeden.
746-752 Vier hond land. Akten van belening door het bestuur van de stad Dordrecht, bezitster van de heerlijkheid van de Merwede, met vier hond land,1663-1772 7 charters.
746 Akte van belening van Laurens Buysero, 1663. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
747 Akte van belening van Elisabeth van Outshoorn, 1675
748 Akte van belening van wijlen Adriaan Buysero, 1681
749 Akte van belening van Elisabeth Catharina Buysero, 1681
750 Akte van belening van Iman Cau ten behoeve van Johan Iman Cau,1720. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
751 Akte van belening van Iman Pauw, 1772. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
752 Akte van belening van Dirk Elemans, 1772.

b.2.1.b. Jurisdictie
753 Akte, waarbij graaf Willem IV van Holland aan Daniel van de Merwede als ambachtsheer van Muilkerk de rechtspraak aldaar geeft inzake doodslag en het toebrengen van blijvend letsel, en waarbij de hoogte van het maaggeld wordt vastgesteld, met afschrift, (ca. 1665), 1338 1 charter en 1 stuk b.2.1.c. Geschillen met de ambachtsheren van Dussen-Munsterkerk.

b.2.1.c. Geschillen met de ambachtsheren van Dussen-Munsterkerk
754 Stukken betreffende rechten en bevoegdheden van de ambachtsheren van DussenMunsterkerk, mede in Dussen-Muilkerk, 1360-1649. Uittreksels, afschriften (opgemaakt ca. 1631-ca. begin 18e eeuw),[1607, 1631-ca. begin 18de eeuw] 1 omslag. Het drukwerk in 2 exemplaren.
755 Dictum van de Hoge Raad van Holland in de zaak in hoger beroep tussen de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk, als eiser, en schout en schepenen van Dussen-Muilkerk, alsmede Hendrik Aartsz. Doedijns, bij voeging, als gedaagden, waarbij de eis wordt afgewezen,1632 1 stuk.
756 Sententie van willig decreet waarbij het Hof van Holland de verkoop van de ambachtsheerlijkheid en de Adriaan van Herlaar's hoeve aan Pieter Helman bevestigt, en waarbij de aanspraken van de ambachtsheren van Dussen Munsterkerk en van Eethen-en-Meeuwen op heerlijke rechten binnen het ambacht,alsmede een eis tot belening, krachtens erfrecht, van een erfgename van Adriaan van Herlaar worden afgewezen, met bijlagen, 1635-1640, (gedeeltelijk afschriften,ca. 1665, ca. 1780), authentiek afschrift, 1663, en afschrift van het dictum,[1635-1780] 1 omslag.
757 Memorie houdende advertissement van rechten van de ambachtsheer als gedaagde voor de Hoge Raad van Holland ter zake van het door de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk ingestelde beroep tegen het onder nr. 756 vermelde vonnis van het Hof van Holland, (ca. 1665), met rekening van Pieter Bort, advocaat,1672, 1665, 1672 1 katern en 1 stuk.
758 Mandement van dagvaarding van de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk voor het Leenhof van Holland, op verzoek van de ambachtsheer van Dussen-Muilkerk, wegens het niet naleven van een sententie van het Hof van Holland, met aangehecht deurwaardersrelaas en afschrift, z.d. (ca. 1665), 1665 en z.d 1 charter met aangehecht stuk en 1 stuk.
759 Akte van certificatie, ten overstaan van heemraden van Dussen-Muilkerk, door Cornelis Adriaansz. Potter, schout, dat hij op het slot van de Dussen in de uitoefening van zijn ambt is belemmerd door de ambachtsheer van Dussen Munsterkerk en diens schout, Afschrift, (gelijktijdig), 1665 1 stuk.
760 Rekest van schout en heemraden aan het Hof van Holland om afwijzend te beschikken, wanneer de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk mandement poenaal zou vragen ter voorkoming van de executie waartoe zal worden overgegaan tot voldoening van de kosten van een inrijdende schouw,(1669) 1 stuk.
761 Rekest van schout en gerecht, en van de ambachtsheer, bij voeging, aan de Hoge Raad van Holland, om de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk niet toe te laten tot beroep van een procedure-uitspraak van het Hof van Holland in het geschil over het schouwrecht ten noorden van de Dussen,(1669) 1 stuk.
762 Memorie betreffende de grenzen tussen de rechten en bevoegdheden van de ambachtsheren van Dussen-Muilkerk en -Munsterkerk, 1773, met bijlage; en met bijlagen, 1715-1733, in afschrift, z.d., en in authentieke afschriften, 1773, [1715-1733, 1773 en z.j.] 1 omslag b.2.2.

b.2.2. Bestuur
a. Functionarissen
763 Proces-verbaal door Eduard Stael, secretaris, van de herbenoeming en de beŽdiging van de ambtsdragers door de gemachtigde van Laurens Buysero,1663 1 stuk.
764 Stukken betreffende het ontslag van Eduard Stael, secretaris, wegens het belijden van het R.K. geloof,1669 3 stukken.
765 Akte van aanstelling van Cornelis van Brantwijck als secretaris, met dorsale akte van beŽdiging, 1673 1 stuk.
766 Akte van aanstelling van de minderjarige Cornelis van Brantwijck als schout, onder aanstelling van zijn vader Cornelis van Brantwijck, secretaris, als waarnemend schout, 1710, met akten van bevestiging der aanstelling en van beŽdiging, 1726, 1710, 1726 1 stuk.
767 Akte van aanstelling van Adrianus Rudolphus van Genderen als schout 1791, met stuk, houdende zijn instruktie,1791. Minuten,1790, 1791 2 stukken.
768 Stukken betreffende de rechten van de bezitter van de heerlijkheid inzake voordracht van te Dussen te benoemen ambtsdragers,1817, 1833 2 stukken.

b. Verponding
769 Mandaat van de Staten van Holland en West-Friesland aan de gezamenlijke besturen van de ambachten Dussen-Munsterkerk en Dussen-Muilkerk, houdende vaststelling van de aanslag in de verponding over het jaar 1631, afschrift (eind 18e eeuw) 1 stuk b.2.3.

Beheer
b.2.3. Beheer
a. Stukken van algemene aard
770 Akte van toestemming door de heer van de heerlijkheid van de Merwede om op de ambachtsheerlijkheid een hypotheek te vestigen, Gecancelleerd. 1601 1 charter.
771 Memorie over de rechten en inkomsten van de ambachtsheer, met afschrift, z.d.,(ca. 1650),z.d., (ca. 1625) 1 stuk en 1 katern.
772 Lijst van de samenstelling en van de wijze van verwerving van de bezittingen van de ambachtsheren in de periode 1589-1663, opgemaakt ca. 1665 1 stuk.
773-775 Akten betreffende aanstelling van rentmeesters,1669-1673 5 stukken.
773 Akte waarbij Cornelis van Bruel verklaart zijn akte van aanstelling ontvangen te hebben, 1669, 1 stuk.
774 Akte van aanstelling van Jacob van Benschop, met bijlage. , 2 stukken. Akte waarbij Jacob van Benschop verklaart zijn akte van aanstelling en zijn instructie ontvangen te hebben, met model van het hoofd van de door hem over 1670 af te leggen rekening, 1669. 1 stuk. Het stuk bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant: R.A. Dussen Munsterkerk, nr. 47. Het eerste gedeelte van het stuk ontbreekt.
775 Akte van aanstelling van Cornelis van Brantwijck, met bijlage. 1673, 2 stukken.
776 Akte houdende opgave door schout en heemraden van de geschatte waarde van de ambachtsheerlijkheid en van de door de ambachtsheer binnen het ambacht in leen gehouden goederen,1681 1 stuk

b. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1) Rechten en goederen
aa. Heerlijke rechten
777 Ordonnantie van de schout, houdende de afkondiging van een visverbod aan de noordzijde van de Dussen, behoudens voor pachters van het visrecht, met geleidebrief aan de ambachtsheer, en met afschriften z.d. (midden 17e eeuw), 1628 4 stukken.
778 Stukken betreffende de schadeloosstelling van O.W.J. Berg, en van zijn erfgenaam W.O. Berg, als bezitters van de heerlijkheid, voor de afschaffing van de heerlijke benoemingsrechten, 1818-1825 5 stukken

bb. Leenheerlijke rechten
Zie ook: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Dussen-Muilkerk, 1380-1771, in: Ons Voorgeslacht, 31, (1976), pp. 129-134. Zie ook hierna nrs. 808-810.
779 Protocol van beleningen met lenen van de heerlijkheid, met authentiek uittreksel 1756, 1709-1771 1 deel en 1 katern.
780 Minuten van akten van belening met lenen van de heerlijkheid,1675, 1692, 1698 2 stukken. De stukken waren vastgehecht in nr. 779.Cf. ook ARA, Hof van Holland, proceszakken I N 11 en I V 23.
781 Stuk houdende het eedsformulier van de leenmannen van Iman Cau,ambachtsheer,z.d. (eind 17e eeuw) 1 stuk. Het stuk was vastgehecht in nr. 779.
782 Akte van taxatie door schout en heemraden van tot de nalatenschap van Adriaan Willemsen behorend land, waarvan een gedeelte leenroerig is aan de heerlijkheid 1662, Authentiek afschrift, door notaris J. van Deutecom te 's-Gravenhage, 1663 1 stuk cc.

Patronaatsrechten
cc. Patronaatsrechten
- Memorie van algemene aard
783 Memorie betreffende het patronaatsrecht van de ambachtsheer, (ca. 1784) 1 stuk. - bijzondere onderwerpen: Predikantsbenoeming.
784 Akte van goedkeuring door de ambachtsvrouwe van het beroepen van Isaacus Lucken, met afschrift, 1677 2 stukken.
785 Brief, ingekomen bij Anna Constantia Hoeufft, als moeder-voogdes van de ambachtsvrouwe, van de ambachtsheer van Eethen-en-Meeuwen, houdende het verzoek om het beroepen van Simon Stratenus goed te keuren, met minuut van de afwijzende antwoordbrief, 1689 2 stukken.
786 Onderhandse akte van verklaring van goed gedrag door J. van den Hovert te Leiden betreffende de beroepen proponent Hubertus Hoevenaar, 1757 1 stuk.
787 Memorie van Dirk Elemans, ambachtsheer, betreffende zijn rechten met betrekking tot benoeming van de predikant, opgemaakt in verband met het daarover door de kerkeraad tegen hem aangespannen proces,(ca. 1785), met bijlagen, 1609-1635, in afschrift (ca. 1785), (ca. 1785) 1 omslag.
788 Akte van goedkeuring door de ambachtsheer van het beroepen van J.H. van Dugteren. Minuut.1786 1 stuk. Een tweede exemplaar bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant, R.A. Klundert, nr. 350. Zie Inleiding, p. 35-36. --- Akte waarbij Dirk Elemans verwanten machtigt om namens hem het benoemingsrecht uit te oefenen, Concept en grosse, (z.d.) 2 stukken. De stukken bevinden zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant, R.A. Klundert, nr. 350. Zie Inleiding, p. 35-36.
789 Rekesten, houdende en betreffende het verzoek van de kerkeraad aan de Staten van Holland en West-Friesland om de predikantsplaats vacant te verklaren wegens patriotse activiteiten van de predikant J.H. van Dugteren, 1787. Afschriften, (ca. 1800) 3 stukken.
790 Stukken betreffende het recht van de heer om het beroepen van de predikant goed te keuren,1838, 1875 4 stukken.

- bijzondere onderwerpen:
Schoolmeestersbenoeming
791 Akte van aanstelling van B. Hagoort als schoolmeester, voorlezer en koster als opvolger van zijn vader J. Hagoort, tevens proeve van bekwaamheid van B. Hagoort. Minuut. 1752 1 stuk.
792 Stukken betreffende de benoeming van de onderwijzer in de gemeente Dussen, 1815, 1816 2 stukken.

Kerkgebouw
--- Akte, waarbij Lismaat Dirksd., ten overstaan van richter en heemraden in het ambacht Muilkerk en Munsterkerk, een jaarlijkse rente van vijf pond was vestigt op een stuk land te Munsterkerk,1470 1 stuk. Het stuk bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant. Aldaar: A.F.O. Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus der oorkonden ..., 1e supplement, 's-Hertogenbosch, 1915, nr. 99a (ter). Dit stuk wordt genoemd in de inventarissen, hierboven vermeld onder de nrs. 715 en 717, resp. onder de letters N en in rubriek M.
793 Konstrukietekeningen door Christoffel Verhoff, landmeter, met geleidebrieven en bijlagen,1669 1 omslag.
794 Brief, ingekomen bij W.E.J. Berg van de kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Dussen, houdende het verzoek om toestemming om de hem toekomende bank in de kerk te verpachten, 1853 1 stuk dd.

Tiendrecht
dd. Tiendrecht
795 Onderhandse akte van machtiging van Abraham Swaan en Cornelis Luycx om de tienden te verpachten,1664 1 stuk.
796 Stuk houdende het formulier tot aankondiging van de voorgenomen verpachting, Drukwerk, niet ingevuld, (2e helft 17e eeuw) 1 stuk, 2 exemplaren.
797-798 Akten van verpachting. Minuten, authentiek afschrift, 1671 4 stukken 797 1671, 1684-1686., 2 stukken.
798 1811-1812, 2 stukken.
799 Staten van de opbrengst van de verpachting,1800-1812 1 omslag.
800 Akte van schuldbekentenis van N.N. voor Dirk Elemans inzake de pacht van een blok. Klad, 1803 1 stuk.
801 Staten van pachters en pachtsommen,1808, 1812 2 stukken.
802 Brieven, ingekomen bij O.W.J. Berg, respectievelijk W.E.J. Berg, van J.O. van Dugteren, betreffende de verpachting, met bijlage van heraldische aard, 1871, 1815, 1871 3 stukken.
803 Akte van koop van de tienden ten overstaan van notaris W. van Homrigh te Amsterdam, door Clasine H. Berg van W.O. Berg,1826 1 stuk.
804 Akten van machtiging door J.A. Changuion, respectievelijk door haar erfgenamen,van J.O. van Dugteren, tot verpachting,1831, 1848 2 stukken.
805 Uittreksel uit de akte van scheiding, ten overstaan van notaris J. Commelin te Amsterdam, van de nalatenschap van J.A. Changuion, houdende de toedeling aan J.E. Berg, 1848 1 stuk.
806 Stukken betreffende de ontvangst van een schadeloosstelling krachtens de Tiendwet 1907 door A.A. Lenting, met retroacta, 1848-1908, en bijlagen, 1798, 1872, 1955, 1909-1917 1 omslag. Uit een hierbij aanwezig dossier zijn de stukken afgezonderd, die afzonderlijk beschreven zijn onder de nummers 685, 797, 798, 803.

ee. Goederen
807.1, 807.2 Akte van overdracht, namens de weduwnaar van Maria de Jeude van Hardinxveld, ten overstaan van schepenen van Dordrecht, aan Claas Jansz. te Heusden, van een rente van 5 pond Vlaams per jaar, bij testament van Ambrosius de Jeude van Hardinxveld gevestigd op een stuk land, genaamd Cort Jan, met dorsale kwitantie voor lossing van de hoofdsom. Gecancelleerd, 1616, 1619 1 charter met getransfigeerd stuk. Blijkens o.a. nr. 810 is "Cort Jan" identiek met de acht morgen land in de Robrecht Brieninckshoeve. Zie hierboven nrs. 706-715.Niet raadpleegbaar.
807.1 1616 Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.Niet raadpleegbaar.
744.2 1619, getransfigeerd.
808-810 Akten van overdracht, ten overstaan van richter en heemraden, aan Pieter Helman,ambachtsheer, van vier kavels binnen een stuk land van drie morgen, leenroerig aan de Adriaan van Herlaar's hoeve, met retroacta, 1603-1634, en bijlagen, 1638,1639, 1638, 1640.
808, 808.1 - 808.4 Akte van overdracht van vier hond land door Pieter Adriaansz. van Aalborg, met retroacta, 1603-1634, en bijlagen, 1638, 1639. 1638, 4 charters en 3 stukken. Een hieronder gebrachte akte van belening, 1603, betreft mede de andere kavels.
808.1 1638
808.2 1603
808.3 1633
808.4 1634
808 Overige stuk(ken) (niet apart geborgen). Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
809.1 - 809.3 Akte van overdracht van vier hond land door Jan Jansz. Spiering en Anthonis Adriaansz. Capitein, met retroacta, 1633. 1638, 3 charters.
809.1 1638 juni. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
809.2 1633 februari 26, J.J. Spiering.
809.3 1633 februari 26, A.A. Capitein.
810.1 - 810.3 Akte van overdracht van een morgen en vier hond land door Cornelis Adriaansz. Capitein c.s., met retroacta, 1633, 1634. 1640, 3 charters.
810.1 1641. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
810.2 1633
810.3 1634 811 Kwitanties van Cornelis Adriaansz. Capitein voor Pieter Helman inzake de kooppenningen voor grond,1640, 1642 2 stukken.
812 Stuk houdende aankondiging van de voorgenomen verpachting van landerijen,1667 1 stuk.

Drukwerk
5 exemplaren
813 Akte van overdracht namens Iman Pauw, ten overstaan van schout en schepenen van Dussen-Munsterkerk, aan Dirk Elemans van elf hond weiland, 1772 1 charter.
814 Staten en lijst van de opbrengsten van de verpachting van hooiland en van klaverweiden, respectievelijk van de verkoop van kavels vlas, met bijlage.1804, 1805 4 stukken.
815 Akten van verpachting, door de erfgenamen van Dirk Elemans, van kavels bouw- en weiland, met akte van verkoop van twaalf kavels klaver, 1811. 2 grossen, 2 authentieke afschriften, 1809-1811 4 katernen.
816 Begroting van de inkomsten uit verpachting van weilanden voor het seizoen, 1812 1 stuk. Betreft gedeeltelijk ook elders gelegen grond.
817 Staten van de bezittingen van O.W.J. Berg te Dussen en omgeving, en van de inkomsten daaruit, (ca. 1821, ca. 1825) 2 stukken.

2) FinanciŽn
818 Lijst van uitgaven en inkomsten van de ambachtsheren over de periode 1637-1659, (ca. 1660) 1 stuk.
819 Staten van de door Dirk Elemans ontvangen inkomsten uit de heerlijkheid en de tienden, over de periode 1772-1798,(1798) 1 stuk.
820 Staten van de door Dirk Elemans ontvangen inkomsten uit de tienden en uit goederen, over de periode 1796-1805, opgemaakt, 1806 1 stuk. Betreft ook elders gelegen goederen.
821 Lijst van de door Dirk Elemans betaalde verpondingen over het jaar 1805,opgemaakt, 1806 1 stuk. Betreft ook elders gelegen goederen.
822 Kwitantie van Maria de Sel, weduwe van Dirk Elemans, voor C. Hagens inzake afdracht van door hem geÔnde pachtgelden. Afschrift. 1809 1 stuk.
823 Staten houdende aantekeningen ten behoeve van de jaarrekeningen over 1811,1812 4 stukken b.3.

VARIA
b.3. VARIA
b.3.1. Stukken afkomstig of vermoedelijk afkomstig van Dirk Elemans of zijn bloed- of aanverwanten
824 Manuaal van de verponding in Raamsdonk, 1669 1 deel.
825-836 Verwerving van stukken betreffende of mede betreffende bezittingen buiten het ambacht Dussen-Muilkerk. De hier opgenomen stukken, die alle de overdracht van onroerend goed betreffen, hebben vermoedelijk gediend als retroacta bij aankomsttitels van onderdelen van de omvangrijke en gespreide bezittingen van de families Elemans en De Sel.
825 KLUNDERT (Niervaart). Akte van schuldbekentenis van Jacob Isaacsz.van Sweebrugge, ten overstaan van schepenen, voor de beheerders van de nalatenschap van Erasmus Paludamus, in leven predikant te Zevenbergen, inzake de kooppenningen van grond, 1675, met dorsale aantekeningen omtrent de betaling, 1675-1676.1675, 1 stuk. De akte is gecancelleerd en daardoor is een gedeelte verloren gegaan.
826 KLUNDERT (Niervaart). Akte van overdracht door Johannes Verheul, gerechtsbode, ten overstaan van baljuw en schepenen, aan Corstiaan Coesermans, kleermaker, van de helft van een huis op de hoek van de Wester-Voorstraat, genaamd "het Hof van Holland",waarvan deze de andere helft reeds bezit, met dorsale en marginale kwitanties, 1696-1698, 1695, 1 stuk.
827-829 RAAMSDONK. Akten van overdracht ten overstaan van schout en schepenenheemraden, 1641-1705 3 charters.
827 Akte van overdracht door Wouter Jansz., schout in Groot-Waspik, van een perceel land aan Ans (sic) Huybrechtsz., 1641.
828 Akte van overdracht namens de erfgenamen van Adriaan Moleschot en zijn echtgenote Maria Beyens, van de oostelijke helft van een perceel land aan Cornelis Antonis Bastiaansen, die de andere helft reeds bezit, 1692.
829 Akte van overdracht door de weduwe van Peter Dorrenboom van een vijfde part in de helft van een perceel hooiland, in de Werf-kampen, aan Johan Elemans, 1705. Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
830 STOLKWIJK. Akte van overdracht door erfgenamen van Gerrit Klaasz. Blonk, ten overstaan van schout en gezworenen, van de helft van een stuk wei- en hooiland, twee morgen groot, aan Cornelis Puts, 1764, 1 charter.
831 ZEVENBERGEN. Akte van overdracht door de erfgenamen van Adriaan Cornelisz. van Male, ten overstaan van schepenen, van een erf aan de Lege Noordstraat aan Johan van Lantschoten, 1637, 1 charter.
832-836 Beheer van stukken betreffende of mede betreffende bezittingen buiten het ambacht Dussen-Muilkerk.
832 Journaal van Adrianus de Sel, met bijlage, 1797. ca. 1760-1797, 1 deel en 1 stuk.
833 Rekening ingekomen bij Dirk Elemans, 1804, 1 stuk.
834 Aantekeningen betreffende de verkoop van weilanden, voornamelijk te Meeuwen. Klad, 1808, 1 stuk.
835 Stukken betreffende het beheer van de bezittingen van Maria de Sel, 1808-1812, 1 omslag.
836 Stukken betreffende het beheer van de nalatenschap van Maria de Sel, 1812-1813, 1 omslag b.3.2.

Stukken van andere of onzekere herkomst
b.3.2. Stukken van andere of onzekere herkomst
837 Aantekeningen van genealogische aard, opgemaakt door Anna Constantia Hoeufft,echtgenote van Adriaan Buysero, betreffende de leden van haar gezin, over de periode 1665-1693 2 stukken.
838 Akte van koop door Adriaan Bout en Adam Halfwassenaar van de Staten van Holland en West-Friesland van een kavel land in de Zuidhollandse Polder,1722 1 stuk.
839 Akte van benoeming door de voogd van de minderjarige Charles Liduine Marie la Croix, ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk, van Jacobus Hagoort tot schoolmeester, 1782. Afschrift, (eind 18e eeuw) 1 stuk.
840 Schetstekening van de plattegrond en van het vooraanzicht van het kasteel te Dussen,(eind 18e, begin 19e eeuw?) 1 stuk.
841 Ordonnantie van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek, houdende de vaststelling van de termijnen waarbinnen voormalige eigenaars van afgeschafte rechten en renten hun aanspraken op een afkoopsom, respectievelijk de bewijzen daarvoor, kenbaar moeten maken, 1798 1 stuk.

Bronnen

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Familie Berg, nummer toegang 3.20.03, inventarisnummer ...
VERKORT: NL-HaNA, Berg, 3.20.03, inv.nr. ...

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl