Charter waarin Munsterkerk in 1371 een eiland wordt genoemd

Eenige charters betreffende Almkerk door A.F. van Beurden

Jan van Wezele, abt, geeft een vidimus van eenen brief, waarbij Johan van Bloys, Hertog van Gelre, aan Margriet van der Lippe, echtgenoote van Johan van Polanen, heer van der Leck en van Breda, in 1371 verleende den tocht van den scijns van Tysselynswerde met de eilanden van Munsterkerk en Almsvoet.

Jan van Wezele, bider gracie Gods abt van Sinte Bernaerds, doen kond allen luyden, dat wy gesien, gehoert hebben ende gelesen enen brieff, ongheraseert, ganselick ende wael besegelt mijt eens mogens heren segell, heren Jans van Bloys, Hertoghe van Ghelre ende Grave van Zutphen, sprekende van worde tot worden alsoe hier na beschreven staet: »Johan van Bloys, bider gnaden Gods, Hertoghe van Ghelre, Greve van Zutphen, doen kond allen luyden, dat wy overmids versoeck ende arnslelick vervoich Heren Jans van Pollanen, here van der Lecke ende van Breda ende by wille ende consente heren Johans van der Lecke, Here van den Nyervart, sijns soens, verleent hebben ende verlien in gerechten tochte vrouwe Margriete van der Lippe, vrouwe van der Lecke ende van Breda, synen wittigen wive, den gehelen scijns van Tyselynswerde mijtten eylanden van Monsterkerck ende van Almsvoet, dair thoe behorende, soe groet ende soe cleyn, als die here van der Lecke ende van Breda vorcr. des selve guede van ons holdende is, in welcker tochte wy vrouwe Margriete houden sullen als custumelick is. In oirconde desen brieve bezegelt mijt onssen segelen. Gegeven tot Utrecht op Sunte Peters avont in zulle int jaer ons (Heren) dusent drie hondert een endt tseventich." Ende want Jan van Wezele, Abt van Sunte Bernaerts voirscr., desen brieff gezien ende gelesen hebbende des ganselick ende waell bezegelt, gelick dat voirscr. is, soe hebben wy die transcrift in kennisse der warheit bezegelt mijt onssen segell int jaer ons heren 1372 opten thienden dach in Octobri.

[Bron: Het Missale van de Kerk te Wijk bij Heusden, met tevens Eenige charters betreffende Almkerk, A.F. van Beurden, 1906, blz. 72 IV)]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl