Vermeldingen onder Dussen in Nationaal Archief in 's-Gravenhage

Inventarisnummer. 3.22.10 (VERKORT: NL-HaNA, Collectie "1902" RAZH, 3.22.10)

Inventaris van de Collectie "1902" (Zuid-Holland), 1480 - 1810

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1 Akte waarbij Gerard Jansz. Van Oosterhout bevestigd wordt in het bezit van 3,5 morgen ingedijkt land in de ban van Munsterkerk, geheten de Vlietcamp, 1480 oktober 14. Afschrift

[1480] 1 stuk

Inventarisnummer: 3.01.27.01

Inventaris van het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Registers en Stukken, (1233) 1446-1728 (1815)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.13 Verkoop van domeinen en geannoteerde goederen
670 Stukken betreffende de verkoop van domeinen,
1636-1727 en ongedateerd 1 pak
Bevat:
e. Advies van de Rekenkamer over de verkoop van de gorzen onder Dussen, 1638.

2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.03 Zuid-Holland

736-738B Stukken van verschillende aard betreffende de domeinen in verschillende steden en dorpen in Zuid-Holland.
1291-1813 7 pakken
Alfabetisch gerangschikt op de plaatsnamen.

736 Stukken betreffende domeinen in: Alblasserdam, Alblasserwaard, Albrandswaard, Almkerk, het land van Altena, Arkel, Barendrecht, Bergambacht, Bleskensgraaf en Blois, Dordrecht, waaronder de Verdronken Waard van Zuid-Holland, Dubbeldam en Dussen-Munsterkerk 1291 - 1767

736A Stukken betreffende domeinen in: Dussen, Dussen-Munsterkerk en Heeraartswaarde 1536 - 1719

737 Stukken betreffende domeinen in: Geertruidenberg, Giessendam, Godschalxoord, Gorinchem en 's-Gravenhage, Hardinxveld, Heinenoord en Oost-Zomerland, het Land van Heusden waaronder BabyloniŽnbroek, zalmsteek in Carnisse, 1524 - 1781 en ongedateerd

2.03.1 De Verdronken Waard van Zuid-Holland en omgeving

742A Verbalen van verschillende metingen door Jacob Pietersz. Sluyter van aanwassen in de Zuid-Hollandse Waard en in Werkendam en Altena, door Cornelis Dammasz. en Dirk Odziersz. in Dussen, en door Dirk Odziersz. in Houweningen en in Dussen.
1542, 1544, 1551 en 1562 1 band

2.03.3 Putten, Strijen, Altena en Heusden

749-749B Stukken betreffende het land van Altena.
1562-1705 3 pakken

749 Stukken betreffende aanwassen, belastingen, geschillen, heerlijkheden en tienden 1562-1768
Bevat:
a. Stukken betreffende geschillen over de grens tussen Holland en Altena, 1562. 1 omslag
aa. -
Dit nr. bevattende stukken betreffende de aankoop door de Staten van Holland van de heerlijkheid Altena en de stad Woudrichem, 1580-1591, is overgebracht naar het archief van de raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, inv.nrs. 473-475.
b. Kohier van de landen in de lande van Altena, die aan de Graaflijkheid zijn gekomen bij uitlegging van de dijk en andere binnenlandse ommeslagen, daarvan enige zijn geredimeerd en enige nog aan de Graaflijkheid verbleven, opgemaakt, 1584, 3 katern en 4 stukken
bb. -
Dit nr. bevattende het memoriaal van de onbedijkte landen in het land van Altena, 1562-1577, is overgebracht naar het archief van de Heren van Altena, inv.nr. 6.
c. Stukken betreffende het opnemen van de Gemenelands rekening in het land van Altena, 1595-1596 en 1598. 1 omslag
d. Privileges van Woudrichem, afschriften, 1468, 1484, 2 katernen.
e. Overeenkomst tussen de baljuw en dijkgraaf der stede van Woudrichem en land van Altena en de schout van dezelve stede en lande, met approbatie van de Rekenkamer, 19 maart 1692 1 katern
f. Stukken raken de tienden van het kapittel van Oudmunster in het land van Altena, 1590 en 1701 2 stukken
g. Stukken betreffende het different met die van het vissersgeld van Woudrichem ter zake van het wegnemen der netten van Adriaan Goudriaan, pachter van de Graaflijkheids visserij van de Oude Wiel, 1768 3 stukken
h. Verbaal, nopens de regering van de Zuid-Hollandse polder, 1681 1 katern
hh. Stukken betreffende de aanwassen van Dussen in de Grote Zuid- Hollandse Waard; met verbaal van de meting door DaniŽl Schellinx van 1612, ca. 1560-1615. 1 pak

749A Stukken betreffende aanwassen, geschillen, landen en visserijen 1600-1655
Bevat:
i. Verbaal van de besognes gevallen op de IJssel en voorts aan de grote dijkage achter Dussen in Zuid-Holland, 1676 1 katern
k. Verbaal van de inspectie van de nieuwe dijkage achter de Dussen, 1679 1 katern
kk. Processtukken inzake de procureur-generaal contra de heer van Dussen Munsterkerk over de visserij en de novale tienden aldaar, 1680 en ongedateerd 1 omslag l. Processtukken inzake de procureur-generaal contra de heer van Dussen Munsterkerk over de visserij, 1705, 1 omslag en 1 pak

749B Stukken betreffende aanwassen, geschillen, en voormalig geestelijk goed, ca. 1600-1799.
Bevat:
m. Stukken betreffende geschillen tussen de Rekenkamer enerzijds en de heren Dussen, Dussen-Munsterkerk en Heeraartswaard anderzijds over de grenzen van de visserijen, 1649-1799. 4 omslagen
Volgens een aantekening ontvangen van de procureur der tegenpartij.
n1. Stukken over de aanwassen in de Verdronken Waard van Zuid- Holland, 1612-1615. 1 omslag
n2. Incorporatie van de goederen van het huis van Egmond, 1618. 1 stuk
n3. Aanspraken van Utrecht op buitenlanden in Altena afkomstig van de abdij van Oostbroek, ca. 1600. 1 katern
n4. Koop van land in Uppel, 1652-1655. 1 omslag

Inventarisnummer: 3.01.29

Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.2 Leningen en heffingen
2.2.8 Verpondingen en imposten
2.2.8.1 Verponding
2.2.8.1.4 Leggers der nieuwgevormde kohieren

508-509 Kohieren voor Gorinchem en kwartier. 2 banden

508 Kohieren omvattende: 1. stad Gorinchem, 2. Arkel en Rietveld, 3. Schelluinen, 4. Nieuwland, 5. Hoornaar, 6. Hoog-Blokland, 7. Leerbroek, 8. Laageinde en Middelkoop, 9. Oosterwijk, 10. Kedichem, 11. Nedereinde van Spijk, 12. Loevestein, 13. Asperen, 14. Heukelom, 15. stad Woudrichem, 16. Sleewijk, 17. De Werken, 18. Almkerk, 19. Emmichoven, 20. Waardhuizen, 21. Uitwijk, 22. Den Hil, 23. Andel, 24. Giessen, 25. Rijswijk (in het land van Altena), 26. Dussen, Munsterkerk en Muilkerk, 27. Werkendam Door commissarissen gesloten ...... september 1732

Kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen (gaarderboeken), opgemaakt ingevolge resolutie der Staten van Holland van 23 september 1733 en die van gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier van 5 oktober 1733. Afschriften.
1733 33 delen
Zie de inleiding onder Redres-Generaal van de verponding 1730-1733, d. Daar de niet steeds correcte nummering der originele serie hier is gecorrigeerd, moet de inhoud der kohieren hier worden herhaald. De kohieren zijn wegens de 'nieuwe getimmerten' op aanvullingsstukken overal bijgehouden, sommige tot 1806.

544-545 Gaarderboeken voor de verponding der huizen in Gorinchem en kwartier, 2 delen

544 Omvattende: 1. stad Gorinchem, 2. Ban van Gorinchem, 3. Arkel en Rietveld, 4. Schelluinen, 5. Nieuwland, 6. Hoornaar, 7. Hoogblokland, 8. Leerbroek, 9. Het Lage Einde van Middelkoop, 10. Oosterwijk, 11. Kedichem, 12. Spijk, 13. Loevestein, 14. Asperen, 15. Heukelum, 16. Woudrichem, 17. Sleeuwijk, 18. De Werken, 19. Almkerk, 20. Emmichoven, 21. Waardhuizen, 22. Uitwijk, 23. Hil, 24. Andel, 25. Giessen, 26. Rijswijk, 27. Dussen, Munsterkerk en Muilwijk, 28. Werkendam

Inventarisnummer: 2.04.57

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

II STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

b07. Organisatie van het Binnenlands Bestuur

07.15 Provincie- en gemeentegrenzen
1121-1387 Stukken betreffende de wijziging en vaststelling van gemeentegrenzen, 1870-1950. 1. Zie ook inv.nr. 1581-1584.
2. Hieronder en onder de inv.nr. 1581-1584 staan beschreven (aanzetten tot) gemeentegrenswijzigingen, vaststelling van gemeentegrenzen, opheffingen en instellingen van gemeenten. Voor de onderzoeker is het van belang te weten, dat niet alle pogingen resultaat hebben gehad. Van zowel de pogingen met als die zonder resultaat zijn stukken aanwezig. Voor stukken betreffende wijzigingen die over provinciegrenzen heengaan geldt, dat deze terug te vinden zijn in de inv.nr. 1570-1578. Uiteraard geldt dit ook voor gemeentegrenzen die samenvallen met rijksgrenzen (zie hiervoor code 02.12). De hier beschreven gemeenten staan alfabetisch gerangschikt. Daarbij zijn aangegeven de nieuwe gemeentenaam, waarmee bedoeld wordt de naam van de gemeente ontstaan na de wijziging voor zover die vermeld staat in de wijzigingswet. Niet elke wijziging levert een nieuwe gemeente(naam) op. Regelmatig komt het voor dat wijzigingen slechts betrekking hebben op kleinere stukken grond, waarbij de betrokken gemeenten gewoon in stand blijven. In die gevallen zal uiteraard geen nieuwe gemeentenaam genoemd kunnen worden. Het komt - met name in de periode 1940-1945 - voor, dat er diverse mogelijkheden tot samenvoeging van gemeenten tegelijk werden besproken. Het is dan niet altijd mogelijk aan te geven om welke gemeenten het gaat. Indien mogelijk is toch aangegeven wat de geografische begrenzing van die gemeente is. Als dit niet mogelijk was, is volstaan met de omschrijving 'diverse gemeenten'. Bij de beschrijvingen zijn geen uiterlijke vormen vermeld. Dit is achterwege gelaten omdat dit geen extra informatie zou verschaffen en de leesbaarheid negatief zou beÔnvloeden. Een enkele maal kan het voorkomen dat deelbeschrijvingen elkaar niet volledig uitsluiten. Gezien het feit dat het toch telkens om ťťn zaak gaat is besloten deze onvolkomenheden te laten voor wat ze zijn. De onderzoeker zal toch over het algemeen alle stukken betreffende een grenswijziging willen inzien.

1300 Baardwijk, Besoyen, Capelle, Drongelen, Hangoort, Gansoyen en Doeveren, Dussen, Munster en Muilkerk, Heesbeen, Eethen en Genderen, Made en Drimmelen, Meeuwen, Hill en BabyloniŽnbroek, Raamsdonk, Waspik, Waalwijk, 1902 - 1908

4.WCA Inventaris van het Kaarten- en Tekeningenarchief van het Ministerie van Waterstaat en voorgangers, (1681) 1814-1940 (1982)
Beschrijving van de series en de archiefbestanddelen
1 Kaarten van Waterstraat
1.1 WATERSTAATSWERKEN
1.1.2 Rivieren
1.1.2.11 Noord-Brabant

div. nrs. Maas, uitmonding, verlegging, 1864-1902 c.
Schaal: 1:100 - 1:50.000

div. nrs. Kadastrale plannen, 1888.
4478 Dussen, sectie G

div. nrs. Kunstwerken (bijlagen hoofdletter),
1887.

2286 Bijlage A: Oude Maasje nabij Keizersveer
2287 Bijlage B: Oude Maasje nabij Keizersveer
2288 Bijlage C: Funderingsputten van sluizen nabij het Keizersveer

div. nrs. Kunstwerken (bijlagen kleine letter),
1887.

2285 Bijlage a: Noorder-afwateringskanaal nabij Keizersveer

div. nrs. Stoompontverbinding bij de Keizersveer,
1888.

2299 Bijlage A: Stoompont, ponton en pontonbrug
2300 Bijlage B: Situatie definitieve toestand

div. nrs. Kadastrale plannen voor onteigening, op plaatsnaam gesteld,
4539 Blad 25: Dussen, sectie H
4540 Blad 26: Dussen, sectie H
4541 Blad 27: Dussen, sectie G
4542 Blad 28: Dussen, sectie G

div. nrs. Maas, uitmonding, verlegging, situaties en uit te voeren werken,
1883.

Schaal: 1:2500 - 1:10.000
div. nrs. Situatie, algemeen,
4572 Gedeelte Dussen - Amer
4571 Gedeelte Maas - Dussen
4606 Gemeente Dussen, Munster en Muilkerk, tekening 01
4607 Gemeente Dussen, Munster en Muilkerk, tekening 02
4608 Gemeente Dussen, Munster en Muilkerk, tekening 03

div. nrs. Oude Maasje, ontwerp,
1865.

Schaal: 1:50 - 1:50.000

4051 Gemeente Dussen, gedeelte sectie G
4060 Gemeente Dussen, gedeelte sectie H, blad 1
4061 Gemeente Dussen, gedeelte sectie H, blad 2
4041 Gemeente Dussen, sectie G, blad 3

Inventaris van het archief van de Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650)

J.C. Kort, Nationaal Archief, Den Haag (c) 1981 De vermeldingen van grafelijke goederen in de betrokken streek dateren pas van de dertiende eeuw of nog later. Toch schijnt het ons om oud bezit te gaan, daar van een opbouw van een machtspositie door de graven in Teisterbant en omstreken geen sprake lijkt. Waarom zouden zij dan in een betrekkelijk laat stadium eigendommen, die zo excentrisch lagen, zijn gaan verwerven? Daarom moet het bezit in de voormalige gouwen Lek en IJssel met zeven en een halve hoeven bij het Gein, 46 morgen in Eiteren en veertig morgen in Benschop en in Teisterbant met twee hoeven in Acquoy, twee hoeven in Herwijnen, een hoeve in Dussen en een in Helsdingen teruggaan op de plaats, die Gerulf en zijn geslacht daar eens innamen.

582 Akte van overeenkomst door hertog Jan III van Brabant en graaf Willem III inzake het ambacht van Jan van Drongelen, betwist door Jan van Heusden, en inzake de beslechting van wederzijdse schade en die van de buren van (BabyloniŽn)broek, geleden door Jan van den Elshout, en die van Jan van der Dussen, ridder, Jan van Drongelen, Jan van Wisschel, Hendrik MariŽnz. en Tielman die Moolnaar c.s. door Floris, heer van Mechelen, Gerard, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, Jan, heer van Arkel, en Rogier van Leefdaal, ridders.
1321 okt. 13 1 charter
Gedrukt: Van Mieris, II, 261.
De tekst hersteld met inv.nr. 574 folio 3 nr. 6.

877A Verklaring van Jan van der Dussen omtrent de baten en lasten van de heerlijkheden die hij houdt van de graaf van Holland.
1475 mrt. 26 1 stuk

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Mandement Suppliant Tegenpartij Betreft

In Cas d'Appel met inhibitie
Lambert Michielsze Donckersloot te Almkerk
Cornelis Jansz Nederveen te Dussen
Bij vonnis van 02-09-1716 werd suppliant veroordeeld door de Schepen van Woudrichem tot betaling van allimentatie voor het kind van de tegenpartij en tevens allerlei kosten zoals kraamkosten, voedsel enz. de tegenpartij ontkende dat het zijn kind is. Suppliant verzoekt het Hof om mandement

in Cas d'Apel met de clausule van inhibtie
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en relief
Pieter Gherritssen Snijder, wonende aan de Zijpe
Pieter Pietersz Put, Eduard Jaco van Axele, Heer van der Dussen eiser in cas van arrest en RA voor Schepenen van Zijpe
Onenigheid over de overname van de huur van een woning en landen van de Heer van der Dussen

Mandament poenaal.
Adriaan van Oort, wonende te Almkerk in het Land van Altena.
Michiel de Bruijn, Dijkgraaf van de Dussense Dijk en Gijsbert van den Andel,deurwaarder.
Suppliant heeft op 29 december 1716 gekocht van Jan van Honswijk een dijkkavel met een huis gelegen in Dussen in het Land van Altena. Tegenpartij gelast suppliant het gekochte te laten registreren op straffe van arrest en publiekelijke verkoping. Suppliant wil dat tegenpartij het arrest intrekt en de kosten betaalt.

Mandament van arrest en rauw actie
Nicolaas Straver, gehuwd met Maria Elisabeth van der Vleut, dochter van Maria Catharina Sprangers wonende te Dussen en Jacobus van Vleut en kleindochter van Cornelis Jansen Spangers en Catharina Leenders van Pelt, wonende en overleden in het land van Altena
Martinus Srangers die met zijn overleden broer Petrus die door zijn vader was benoemd als voogd over de minderjarige erfgenamen
Onwil bij overlevering van bescheiden de nalatenschap betreffende waarover was geprocedeerd d.d.8-4 en 12-07-1745

Mandament van rau actie
Arien de Graaff, wonende te Dussen
Mattheus van St. Truijen, Fredrik van St. Truijen, wonende te Meeuwen
Nalatigheid in betaling van huur van land te Eethen

Mandament van rau actie
Jacobus Casparus de Lang, koopman te Rotterdam
Maria Ockers, weduwe van Willem Kievitt, wonende op de Hill. Govert Corstiaanse van Dijk, schepen wonende te Dussen Munsterkerk, als borgen voor Johannes de Lang m.d. wonende te Meeuwen
Nalatigheid in aflossing van het restant van een obligatie a.d. 2600.- gulden

Mandament van rauw actie
Pieter Ramos, wonende te Woudrichem als oom en voogd over de kinderen van Johanna Catharina Tenhageen Cornelis Ramos
Jan Honswijk, wonende te Dussen
Nalatigheid in betaling van huur van 3 morgen land, 2 hond bouwland, gelegen te Hill

Mandement
Philipe Bollekens te Dongen bij Breda, eigenaar van 5 morgen land in een gezamenlijke partij land onverdeeld met de kinderen en erfgenamen van Jan van Dongen, Jacob Spreuwel en Berent Cop te Dordrecht
Mede ingelanden in de heerlijkheid van Dussen in Munsterkerk
Bevel de mede ingelanden te gelasten te procederen over de erfscheiding en grondverkaveling van de landerijen en morgentalen, waaronder 5 morgen land van de suppliant, zodat het verdelen van het gras tijdens de hooitijd geen problemen meer oplevert

Mandement in Cas Relief d'Appel
Pieternella Bogers, laats weduwe van Jan van Jersel (Jerzel), wonende te Dussen Munsterkerk
Wouter Reyke, wonende te Dussen Munsterkerk
Bezwaar tegen het vonnis van schepenen van Dussen Munsterkerk inzake een koopcontract tussen de partijen - een schuur en boomgaard daar achter en halve stoep tot gemeene gebruik gehouden worden - voor de som van 2.000 guldens kontant. Onenigheid over de kosten van het transport en compensatie van de kosten van de processe

Mandement in cas relieff d'Appel, Pro Deo, met de clausule van Edicte ad valvas Curiae
Jacobus Staal te Dussen, Muilkerk, als vader en voogd over zijn minderjarige dochterb Maria Staal, thans wonend te Eethen
Jan Baas, zoon van Jan Jansse Baas, te Dussen Muijlkerk, die op de eerste Zondag van de Almkerkse Kermis op 6 Julij 1766 vleeschelijke conversatie heeft gehad met Maria Staal, en zich thans bevindt buiten het resort van dit hof. (Zijn moeder, de weduwe Jan Jansse Baas, weigerde het copie van dit rekest aan te nemen en gooide het op de grond(deurwaardersrelaas))
De dochter Maria Staal was zwanger van de tegenpartij en is bevallen van een zoon op 27 oktober 1766, die daarna spoedig is overleden. Eisen: Defloratie 1000 gulden ; kraamkosten: 100 gulden; Alimentatie kind 3 gulden per week; Begrafeniskosten: 20 gulden. Toegewezen door schepenrechtbank: Defloratie 300 gulden; kraamkosten: 50 gulden; Alimentatie 1gulden 10 stuivers per week; Begrafenis: 12 gulden.

Mandement penaal
Adriaen van Wevelinchoven, secretaris van Dalen, voor zichzelf en als voogd van zijn minderjarige broeder en zuster, de kinderen van wijlen Tielman van Wevelinchoven
Jan Schalcken overleden en gewoond hebbend aan de Dussen (Munsterkerk)
Nabetaling van verlopen renten door de zoons en erfgenamen van de tegenpartij, Reinier S., tot voldoening van de kosten

Mandement van Garant
Peter Bastiaese Pellicaen wonende te Dussen-Muijlkerk in het land van Altena
Willem Hendrik Kiviets, wonende te Dussen-Muijlkerk
De koop van een huis geseeth, en enige zaai-, en weilanden, groot 10 mergen te Dussen Muijlkerk. 3 mergen land van 10 bleken niet onder dezelfde kondities verkocht te zijn. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de kosten voor het proces te vergoeden

Mandement van Rau Actie
Maurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etc
Aart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de Lecq
De tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661

Hof van Holland: Decreten

Datum decreet Namen eigenaren Namen kopers Onroerend- en roerend goed

1559-04-29
Maerten Willemszn. mede deurwaarder
7 hond leens gelegen in de Muijlkers Koudendussen belent ten zuiden tot de gemeene weetering toe, te leen gehouden van joncker Pieter van Cheuw, heer tot Werkendam

1563-03-21
Maritje Dircxsdr, de weduwe van Jasper Dircxsz, aan de Dussen, voor haarzelf en haar kinderen
Roeloff Cornelisz
Dussen:
1) huis en erf met bepoting, barg, schuur en geboomte (helft eigendom van Willem Berendrecht, secretaris Hof van Holland),
2) 7 morgen land onder Muilkerk, strekkend van de halve Dussen tot het land van Altena,
3) 2,5 morgen land aan de Dussen in Munsterkercke (?), strekkend van de halve wetering tot de Middelt

1590-02-19
De erfgenamen van jhr. Adriaen Harlaer, te Wel (Gelderland)
Job Pietersz van Ruven
Muilkerk, aan de Dussen, 10 morgen land genaamd de Ponssche Houff strekkend van de halve Dussen tot het land van Altena in 't noorden (W. Ruytensteeg)

1590-04-30
Jacob Cornelisz alias Jaep Neeltgens, te Vlissingen
Cornelis Claesz, biersteker te Alkmaar
Wieringen (eiland van), 1) drie percelen waarvan a) perceel van 2 geers met huis en achterhuis, b) en c) twee afzonderlijk gelegen percelen samen groot ca. 27 snees

1594-09-06
Pieter Haringman, curator van de goederen van Marritje Jacobsdr., wonend in de Witte Molen te Den Haag en erfgename van haar vader Jacob Adriaensz en van haar moeder
Job Pietersz van Ruyven
Altena, 't land van, 1) 4 morgen 4 hond land (Z. gemene straat, N. land van het klooster van de Sartroysen te Geertruydenberg), 2) in Meeuwen en Zuytbrouck, 8 morgen land strekkend van de halve Dussen tot de Bellecamp, 3) idem, 2 campen land, elk 2,5 morgen groot (eerste perceel: O. tweede perceel), Z. de Bellecamp; tweede perceel: N. Bellecamp), 4) buiten 't land te Meeuwen, 3 morgen land aan een stuk (N. Hogendijk), 5) buitendijks 8 hond land (Z. de Coppelsloot, N. de Hogendijk), 6) de nieuwe koy, groot 4 morgen land strekkend tot de dwarswetering (W. Bellecamp)

1595-09-26
Gerrit Melchiorsz, als oom en voogd van zijn zusters zoon Melchior Heyndricxsz, en als gemachtigde van zijn neef Heynrick Heyndricxsz, wonend aan de Dussen
Corst Willemsz van Heesbeen, te Heusden
Muilkerk (heerlijkheid), aan de Dussen, 3 morgen land

1602-05-24
Cornelis Baltasarsz van Alblas, voor zichzelf en voor zijn tante Clara Cornelisdr. van Alblas, Engebrecht van Steenhuysen en zijn zuster Johanna van Alblas, en nog als voogd van de onmondige kinderen van zijn zuster Clara Baltasarsdr. van Alblas en wijlen Govert Roovers, secretaris van Dirksland, allen erfgenamen van Cornelis Adriaensz, bij leven ambachtsheer van Oud-Alblas
Mathijs van Asperen, dijkgraaf van Alblasserwaard
Dussen (aan de), 9 morgen land in twee weren van 9 morgen, het ene genaamd 't Oude Kerckhoff, het andere de Achterlaet dat nog onbedijkt was

1609-03-12
Anna van Brecht, vrouwe van der Dussen, weduwe van heer Henrick Tzeeraerts, te Ginniken
Walraven van Gent, jongeheer te Ooyen
Dussen, Munsterkerck en Haertsweert (Heer Arenswaard?), de heerlijkheden van - 1) slot of huis van der Dussen met twee hoeven of tuinen en elzenbos dat nu weide is, vrij van schattingen en imposten, 2) twee hoeven achter het huis vrij van beden en schattingen, elk groot 21 morgen strekkend van de halve Dussen tot de landen van Altena, plus tienden daarvan, 3) de helft van de tienden buitendijks in Munsterkerck tussen de Middelt en de Dussen, 4) ambachtsheerlijkheid van Munsterkerck, groot 2400 morgen met diverse tienden en rechten

1619-06-20
Jhr. Coenraet van Barlaymont, heer van Weveren
Aernt Maertsz, ambachtsheer van Schobbeland en Barendrecht
Dussen (ambacht), 8 morgen weiland geheten de Vleuge

1628-09-08
Matheus Muyter; wijlen Dirck Symonsz Teylingen
Johan Stael, schout van Dussen, koopt goed 1 en goed 2; Henrick Castens, wonende te Barlicum (hier wordt waarschijnlijk Blaricum bedoeld), koopt goed 3 en 6
Laar, Dussen verscheidene percelen land:een stuk land 3 morgen groot, genoemd de Pan (goed 1); een stuk land 6 morgen groot, genoemd de Brede Camp (goed 2); Laar, Dussen binnen de Sommerdijk een stuk land 5 morgen en 3 hond groot, met plantage, betimmeringen, genaamd, de Hoge Laar (goed 3); Laar, Dussen bij Giessen, binnen de Sommerdijk van de hoge Laer 4 morgen land (goed 5); een stuk land 6 morgen land, genaamd de Hootcamp (goed 6).

1630-01-10
Cornelis Swaen; Matheus Muijter, schout te Giessen; wijlen Dirck Sijmonsz van Teijlingen (of Teijlinghen), en zijn vrouw wijlen Sara Muijs
1). Jan Cornelisz, wonende aan de Dussen. 2). Dingeman Jansz Loeff. 3). Willem Gielen
1). Dussen/Muilkerk (in het ambacht van-), 6 morgen land, van ouds genaamd "Bruijnenhouff", oostelijk van de heilige geest van Dordrecht, strekkende van half Dussen noordwaards tot de boezem, behorende tot het land van Altena. 2). Ganswijk (in de ban van-) onder het recht van Sunnichoven, ca. 3 morgen land ten westen van de "Peertskamp". 3). Dussen (in het buitenland van-) 5 morgen griendland in de Boskoije

1642-05-08
Heyndrick Aertsz Doudijns
de heer Pieter Helleman (of Helmans), te Den Haag
Dussen, Dussen Muylkercke, aan weerszijden van de rivier de Dussen, ten noorden grenzend aan het land van Altena; de ambachtsheerlijkheid van Dussen Muylkercke met de grove en smalle korentienden, de krijtende tienden, de visserij en vogelarij, de wind met het gemaal, leenroerig aan de baronie of heerlijkheid van Merwede, met de ridderhofstede, genaamd heer Adriaen van Harlaershoeve, leenroerig aan de grafelijkheid van Holland, groot ca. 14 morgen.

1661-12-19
Roeloff Jacobsz Spieringh
Nicolaes de With, deurwaarder, voor zichzelf en voor Lambrecht Willemsz wonend aan de Dussen
Dussen-Munsterkerk, 1) een heel huis en erf met boomgaarden en 10 hond weiland en bijbehorende dijkkavel (W. 's heren dijk, Z. dijkkavel) noordwaarts strekkend tot de Dussen, en daar tegenover nog een huis met voor en achter bijbehorende dijkkavels en ca. 1,5 hond grienden er tegenover (O. dijkkavels, W. de Dussen), 2) 4 hond weiland (Z. dijkkavel)

Hof van Holland: Civiele sententies

Naam - Plaats - Omschrijving - Jaar
Plaats Dussen
Omschrijving Visscherij van de heerlijkheden Dussen , Munsterkerk, Huijlkerk.
Rechten op Jacht en Visserij
Jaar 1644
Sententienummer 54
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 745, (54)

Plaats Dussen
Omschrijving Heerlijkheid van Dussen , Munsterkerk en Heerartswaert met tienden (grove en smaltienden en ? ), visscherijen, vogelrijen, winden, veeren enz. met alle op- en ?.
Rechten op Eigendom, erfdienstbaarheden
Jaar 1719 / 1637 / 1638 / 1644 / 1682 / 1750 Sententienummer 106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19
Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 798, (106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 927, (106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 928, (106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 929, (106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 930, (106, 107 / 15 / 63 / 54 / 24 , 25 / 19)

Plaats Dussen
Omschrijving Koop en verlij in 1628 van de heerlijkheden van der Dussen , Munsterkerk, Heevaertswaert met alle emolumenten en uitschappen daarvan dependerende. Brieven van decreet van het Hof van Holland. Grensscheiding van de heerlijkheid Munsterkerk en Heer Aartswaarden van de Grafelijkheids domeinen.
Rechten op Eigendom, erfdienstbaarheden
Jaar 1657 / 1719
Sententienummer 30 / 106, 107
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 765, (30 / 106, 107)

Plaats Dussen
Omschrijving Tienden van Delsenhout
Rechten op Tienden
Jaar 1545
Sententienummer 245≤ Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 516, (245≤)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 517, (245≤)

Plaats Dussen
Omschrijving Tienden
Rechten op Tienden
Jaar 1549
Sententienummer 30
Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 520, (30)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 521, (30)

Naam Brandwijk
Omschrijving Kinderen en nakomelingen van Cornelis van Brandwijk Secretaris van Eeten en Meeuven, overleden omstreeks 1705. Erfgenamen van zijn zoon Nicolaas van Brandwijk schout van Dussen Muilkerk Ü omstreeks Mei 1711 en van zijne dochter Johanna van Brandwijk Wed. Govert Verploeg Ü April 1741. Testamenten 9 Juli 1705, 22 Aug. 1719, en 5 Aug. 1737.
Rechten op Nalatenschappen, genealogieŽn
Jaar 1753
Sententienummer 3?
Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 798, (3?)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 984, (3?)
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 985, (3?)

Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland

Periode: 1574-1813 merendeel 1574-1811

De baljuw werd als vertegenwoordiger van de landsheer benoemd door de graaf of diens vertegenwoordiger (stadhouder). De colleges van welgeboren mannen vormden samen met de baljuw het gerecht, ook wel hoge vierschaar of hof genoemd. De werkzaamheden omvatten het totale terrein van de 'justitie ende politie', nu genoemd rechtspraak en bestuur (met inbegrip van wetgeving). Bij zaken op het terrein van de rooms-katholieke godsdienst trad de baljuw alleen op.

Baljuws van Zuid-Holland: 1721-1728 mr. J. Hallingh, 1728-1753 mr. J.H. Hallingh, 1753-1770 mr. F. van den Brandeler.

236 Stukken betreffende de inning door de baljuw van Zuid-Holland van de collaterale successie van de rooms-katholieke onroerende goederen in Waspik en Dussen. Originelen, afschriften, concepten en klad., 1737-1738 en 1742-1752
239 Stukken betreffende de opgaven die de baljuw van Zuid-Holland moet doen van de namen en andere personalia van priesters en kapelaans in Dussen en Waspik met vermelding of zij de vereiste eed hebben afgelegd. Originelen en concepten., 1725-1730
240 Stukken betreffende de benoeming van en waarneming voor pastoors en kapelaans in de rooms-katholieke kerken van Waspik, Raamsdonk en Dussen. Originelen, afschriften, concepten en klad., 1730-1763
248 Stukken betreffende een nieuw te bouwen rooms-katholieke kerk in Dussen. Originelen, afschriften en concepten., 1759-1760
249 Akte waarbij drie chirurgijns verklaren dat Henricus Coolen, rooms-katholiek pastoor in Dussen, lichamelijk niet meer in staat is zijn functie uit te oefenen,, 1760 mei 16

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl