Repertorium op de Inventaris van de archieven van de stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg

Repertorium op de Inventaris van de archieven van de stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg

405.
Generale kaart van alle landerijen behorende aan het Gasthuis van Geertruidenberg en gelegen onder Groot- en Klein Waspik, Dussen, Munsterkerk, Made, Drimmelen, Standhazen en Geertruidenberg, 1767.
1 kaart (perkament) 685 X 1040 mm.
N.B. Getekend door de landmeter P.A. Ketelaar. Hangt thans ingelijst in de regentenkamer. Plaatsingā zie Affichemap 1 E3/6

425.
Stukken betreffende de huur door Gerrit Peetersen Gast van een perceel griendland te Dussen-Munsterkerk, eigendom van het Gast- en H. Geesthuis, 1656-1657.
1 omslag.

433.
Stukken betreffende het verhogen van zomerkaden in de polders van Klein-Waspik en in de Zuid-Hollandse Polder te Dussen met betrekking tot de daar gelegen landerijen, eigendom van het Gast- en H. Geesthuis, 1682-1776.
1 omslag.

440.
Schuldbekentenis, groot 52 carolusgulden en 15 stuivers, voor het Gast- en H. Geest-huis ten laste van Cornelis Wouter Claeszoen te Dussen wegens achterstallige landpacht, 1562.
Afschrift.
1 stuk.
N.B. Met kwiteringen inzake aflossing.

447.
Rekest van de weduwe van Jacob Stoffels van Breda te Dussen om kwijtschelding van een erfcijns op een stuk land te Dussen, eigendom van het Gast- en H. Geesthuis. Met apostille van de Gast- en H.Geesthuismeesters d.d. 22 november 1661.
1 stuk.

781.
Uittreksels uit de kadastrale plans der gemeenten Made, Raamsdonk, Dussen en Waspik van percelen toebehorende aan de Stedelijke Godshuizen, 1897-1899.
4 kaarten plaatsing ā affichemap 1 E3/6

796.
Akte van verkoop door de Stedelijke Godshuizen aan W. Bax te Dussen van een gedeelte van het perceel bouwland kadastrale sectie F 200 in de Zuid-Hollandse Polder te Dussen, 1920.
1 stuk.

797.
Akte van verkoop door de Stedelijke Godshuizen aan B. van Biesen te Dussen van een gedeelte van het perceel bouwland kadastrale sectie F 598, in de Zuid-Hollandse Polder te Dussen, 1928.
1 stuk.

1001.
Stukken betreffende verhuring van gronden onder Dussen, Zevenbergen, Made c.a., Waspik, Raamsdonk en Geertruidenberg, 1929 en 1936.
1 omslag.

1003.
Akten met betrekking tot verpachting en verhuur van gronden te Dussen, 1887- 1940.
1 omslag

1032.
Jaarrekeningen van het waterschap “De Zuidhollandsche Polder” onder Dussen, met aantekeningen van hetgeen door de Godshuyizen is betaald, als ingelanden van de polder, 1898 - 1906.
1 omslag
[Bron: Regionaal Archief Tilburg]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl