Rekeningen der Grafelijkheid van Holland, repertorium H.J. Smit, 1929

Rekening DaniŽl van der Merwede, baljuw Zuid-Holland, van 13-9-1333 tot 20-10-1334
Vermeldingen onder Dussen.

Ontvangsten 13-9-1333 tot 1-8-1334

Dit is dat her Daneel van der Marweyde ontfaen heeft van dat verschenen is bin deser voerscreven tijt van de dijcboeten, die die van den lande van Hoesden verdinghet hebben jeghen heren Daneel als van der broke, die si hebben langhe ghehad jeghens den dijcgrave van den Grote Waerde als van der sluus.
In den eerste ontfaen van Arnd Hanneman van Mulkerke van der boete van 10 lb. van sinen erven, dat hi heeft ligghende in den lande van Hoesden: 3 lb. 15 s.

Ontvangsten 1-8-1334 tot 20-10-1334

Dit is het dat her Daneel van der Marweyde ontfaen heeft sijnt sente Pietersdaghe inghaende Oest in den jare van XXXIIII van dat verschenen is in de baelyuscap van Zuihollant tot des Donredaghes na sente Luchasdaghe Ewangeliste in dezelven jare:
In den eersten in 't berijt van den Hoghen Vene. In Mulkerke. Ontfaen van Robben Snagghaert van semplre vredebraec: 7 lb.

Oorlog tussen Brabant en Holland in 1334

In de jaren nŠ 1315 had Willem III [graaf van Holland] heel wat gewapende conflicten uit te vechten, toch heeft hij daarbij nauwelijks gebruik gemaakt van heervaartcontingenten, voor zover wij zien. Slechts begin 1334 heeft de baljuw van Rijnland in de oorlog tegen Brabant een tijdlang bij Muilkerk in de buurt van Waspik gelegen. Toen heeft hij op een gegeven moment Ďdie van den lande van Altenaí ontboden, maar veelomvattend kan die onderneming niet geweest zijn, zeker geen generale heervaart.

Bron: H.J. Smit, ed., De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis, II, Nalezing (Werken Historisch Genootschap, derde serie, LIV; Utrecht, 1929) 54. Daar wordt ook de Ďleveringí verantwoord van Jan van Tholeusen, kennelijk een edelman en van Arnoud Boudinszoon, die misschien de aanvoerder was van negen soldeniers. Zie over de krijgsgebeurtenissen Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 132 vlg.

Uitgaven in den oorlog tusschen Brabant en Holland

Dit is dat her Daneel van der Merweyde uitghegheven heeft bin deser voerscreven tijt van zaken, die van den orloghe van Hollant ende van Brabant roerende sijn ende daer het Daneel niet af en rekende te Valenchynes in sine rekeninghe, die hi daer dede van den orloghe.
In den eersten doe mijn here van Voernen ut Hollant ghevaren was ende wel drie weken daerut was, doe lach her Daneel te Mulkerk met cleenre menechte een stic ende men seiden te zoeken alle daghe ende die van Dordrecht waren thuus ghevaren; doe omboet hi die van den lande van Altena ende die laghen bi hem vier daghen ende verterden: 10 lb groten. Des hebben si van minen here van Hollant ontfaen 5 lb. groten ende her Danel heeft hen ghegheven d'ander 5 lb. groten loept: 40 lb. Holl..

Item drie waghenaers, die de planken ende't hout ende alrehander provanche bin den orloghe op 't huus te Merweden voerden van den vere tot Hekedonc, ghegheven bi Arnd van der Dussen en bi Jan van Drongelen, want si op haer zegghen ghewonnen waren: 35 s. Holl.; ende dit heeft her Daneel ghegheven, sijnt dat hi rekende van den orloghe.

Verdinghde achterstallen

Dit is dat verdinghede afterstal, dat verschenen is in de baelyscap van Zuuthollant, sint het Daneel baelyu wart des Maendaghes na onser Vrouwendaghe in Septembre in den jare van XXXIII, tot in sente Pietersdaghe inghaende Oest in den jare van XXXIIII, dat hem mijn here van Hollant omboet sine rekeninghe te sluten; ende vort dat verschenen is verdinghet afterstal is, sijnt sente Pietersdaghe voerseyt tot des Donredaghes na sente Luchasdaghe in denzelven jare, dat her Daneel sine rekeninghe dede te Middelborch vor minen here den grave ende von sinen raet.
In 't berijt van den Hoghen Vene. In Gilles polre van Wijdliet. Item Clais Heinemanszoen, dat hi vrede ontseyde, verdinghet het om 3 lb.; borghe Briedonc Jacops Nevenzoen te Kersavond.

Onverdinghde achterstallen

Dit is dat onverdinghet afterstal, dat verschenen in 't ander jaer, dat Jan van Zasseneem baelyu was, ende dat hi heren Daneel overleverde ende her Daneel vort overlevert in sine rekeninghe, des hi ontfaen en heeft.
In Arndswaerd op d'Alme.
Item Arnd Wiggheerszoen en Heynciaen sceil Heynen dochter, bevallen bede op enen entachtigghen dach: 20 lb.
In Monsterkerke.
Item Arnd zwarte Notenzoen van vredebreac: 20 lb. Item Matte van Veen, dat (si) scutghoet uter bisettinghe voerde: 10 lb.

Dit dat onverdinghet afterstal, dat verschenen is inde baelyuscap van Zuuthollant, sijnt her Daneel van der marweyde baelyu wart des Maendaghes na onzer Vrouwendaghe in Septembre in den jare van XXXIII tot in sente Pietersdaghe inghaende Oest in den jare van XXXIIII. Ende vort van sente Pieterdaghe voerseyt tot des donredaghes na sente Lchasdaghe in denzelvenn jare, dat her Daneel sine rekeninghe in Middelborch dede.
In 't berijt van den Hoghen Vene.
In Monsterkerke. Item Pieter van den Sterte van Dovren, dat hi goet uter bizettinghe voerde, bevallen: 10 lb.
In Arndswaerde op de Mare. Item Godevaerd Hoen, dat hi vissche soude hebben aenghevaen onghewaerder hant, bevallen: 10 lb.

Boeten van poorters van Dordrecht en St.Geertruidenberg Dit sijn de porters van Sente-Gheerdenberghe, die bevallen sijn bin heren Daneels tiden ende die hi overlevert.
In Monsterkerke. Jan Schaert van vredebraec bevallen.
Item Wouter Messan, dat hi ghoet aenvinc t'onrecht, bevallen.

[Bron: Rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis, Dr. H.J. Smit, Werken Historisch Genootschap, Utrecht 1929, p 42-78]
Met dank voor het copiŽren aan Helge Lorenz, Stuttgart, Duitsland

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl