Verklaringen van ingezetenen ten aanzien van de buitendijkse landen onder Munsterkerk

Bron: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage,
Derde Afdeling,
Grafelijkheidsrekenkamer (1305) 1446-1812, Nr. 749M(2)

COPIE

Wij Johan Stael, Schout aende Dussen Munsterkerk Adriaan Peeterssen Leegganger, Gerrit Janssen Lensvelt, Corst Govartsen, Adriaen Janssen vanden Heuvel ende Jan Janssen Roubos als Heemraden vander Dussen Munsterkerk voorn:
Certificeren ende verklaeren voor die geregte waerheijd op onzen eede respective int aenvangen onser ampte gedaen waeragtigh ende onsseer wel kennelijcken te wesen dat deese voorn: heerlijckheijt van Munsterkerck ende Muijikerk resorterende onder Zuijholland is aende oostsijde palende aende heerlijckheijd van Meeuwen ende Noorden aende Lande van Altena Zuijden den Dorpen van Cappel, wasbeeck ende ramsdonck sijnde deselve van de voorn. Heerlijkheijd vander Dussen Munsterkerk gesepareerd door de oude maese, welcke maese de heerlijckheijd van munsterkerk omsingelt ende besluijt,

verklaren wij Deponenten voor der waeragtigh te wesen dat onder deese Heerlijckheijt van munsterkerk binnen de voorn: oude maese (:oft daer die plagh te loopen) sijn geleegen verscheijde werven dewelcke sijn streckende tot voort oude maese toe, als Naementlijck den focxwerff, den peerboom huijs ende Langen werff, Wijtfliet, Stakenbergh, de Roode Camer, rietwerff, Brasser, de Corn ende nogh een stuk lants van outs genaemt Leendert Adriaenssen pijpkens nu den boerenverdriet,
ende verklaeren wij Deponenten daer over thien twintigh dertigh veertigh vijftigh ende meerjaeren soo verre onse memorien sijn streckende ten delen sijn geweest ende nogh sijn vaste landen die met beesten sijn geweijd ende ook eenige jaeren gehoijt ende neffens andere landen in alle Dorpslaste soo van contributie als andere subsidien die, die vande Dussen munsterkerk voorn: moeten ten wedersijden opbrengen meede gecontribueert ende als nogh dagelijcx sijn contribuerende sonder dat sij inerincq inne werden geexempteert off regard genome wie deselve soude mogen competeren

meede verldaeren wij Deponenten als nogh waeracgtigh te weesen dat tusschen de voorn: werven ende den vloij offte zeedijk sijn als nogh leggende verscheijde soo hooge als leege landen die meede ontwijffelijcken ende buijten allen dispuut resorteren onder deese heerlijckheijd van munsterkercke dewelcke insgelijcx mede sijn inde contributien ende andere lasten contribuerende elc naer advenant hun valeur ende werde ende
dat ookbuijten dijcks gestaen heefft de parochiekercke van munsterkerk ende dat soo wij altijd gehoort hebben, op seecker stuk lands tegenwoordehjk sijnde weijland genaemt het kerckhoff

voorders certificeren wij als nogh waeragtigh te weesen, dat het thiendendeel van de landerijen van de Dussen munsterkerk niet en sijn gelegen binnen den voorn: vloij offte zeedijck maer buijtendijcks ende dat de landen binnen den dijk int geheel verpagt werden in verre naer soo van niet en soudn connen opbrengen als den dorpe vander Dussen munsterkerk tot betalinge vande voorn: lasten ten wedersijden moeten voldoen,
wijders verklaren wij Deponenten als nogh noijt verstaen off gehoort te hebben soo lang men contributie heeft gegeven off is altijd aende soldaten van sijne conincklijcke ma van Spagnien die beijde garnisoenen vande staeten van Holland souden sijn opde voorn buijten landen onder Dussen voorn: gevangen geweest anders als goet quartier aengedaen ende met hun behoorlijck rantsoen laten volstaen gelijck ook reuproevelijck hebben gedaen die van sijn Co:ma: uijtgesondert dat omtrent tusschen de twee offte drie maenden inbegrepen enden precisen tijd die vanden garnisoenen van Breda souden hebben gevanckelijcken gekregen op seekere plaetse genaemt het water vande Corn, ontrent den Bregten Steeck resorterende onder voort heerlijckheijd vander Dussen gevanckelijcken genomen twee soldaten off boodgesellen sijnde: Soo men verstond in dienst vande gemelte heeren Staeten ende deselve apparentelijck door quade onderrigtinge doen rantsonneeren als off sij op onvrije plaetse waeren gekregen geweest,

voorders certificeeren als nogh dat voorn: buijten landen noijt vande Dussen en sijn gesepareert geweest offbij eenige landmeters tot behoeff van iemand anders affgesneden maer wel dat deselve bij mr: Daniel Schellings Landmeter sijn gemeten ende eenige bequame wegens aldaer geordonneert tot gerieffende dienst vande ingelanden sonder eenige limiet scheijdinge van jurisdictie gemaeckt te hebben,
wijders certificeren wij als nogh dat alssulcke mde veertigh beesten als bij die vanden garnisoene van Breda hebben (soo men verstaet) over seven off agt dagen geleden binnen Breda gebragt sijn gehaelt opt voorn: Land genaemt den Boerenverdriet resorterende onder de vrn; heerel: van munsterkerk ende met deselve als voorn: is in alle lasten van contributien en de andere contribueren gelijckmen des noods sijndenaerder sonde connen blijcken bij de huijreedullen ende hoffboecken deser Heerlijekheijd,

voor redenen van wel wetentheijd verklaren wij Deponenten tegenwoordelijšk alhier sijnde regeerders ende oversulcx vant geene voorn: is seer goede kennisse te hebben met presentatie vant gene voor: is tselve des noot sijnde t allen tijde naerder met ende te bevestigen oirconde onsen segelen op spatium van desen gedruckt den
XXIXen julij anno1634 inde was besegelt met drij distinete segelen in groenen wasse op wit papier onder opgedruckt onderssont collate concordat cumsuo copia quodatessor, was get vande A: van Montenaken Nott:ss:


Bron: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
Derde Afdeling
Grafelijkheidsrekenkamer, nr 749 b

COPIE

Wij Joan Staal Schout aande Dussen Munsterkerk met mijn Adriaan Pieterssen Leeghganger ende Gerrit Jansen Lensvelt Heemraaden der voors; Heerlijekheijt, oirconden ende wij bekennen dat voor ons gecoomen ende gecompareert sijn eerst Hendrick Hendricksen Oldenburg out omtrent twee en t sestig jaere ende alhier heemraet geweest ende gedient hebbende wel dertigh jaeren Wouter Simense out omtrent seven ent seventigh jaeren alhier gewonnen ende in onzen voors: Dorpe opgevoet te sijn Cornelis Pieterse out omtrent sesen t sestig jaeren hier meede gebooren en gevoet Peeter Seelen woonende tot Raemsdonck alhier gearresteert out omtrent sesenseventig jaeren al te samen goet van naem ende van faem of waerdigh van geloof dewelke eendragtelijk voor ons getuijgt ende met eede verclaert hebben waeragtigh ende voorwaer te weesen dat de voors: Heerlijckheijt van Munsterkerk ende Muijikerke resorteeren onder Zuijthollant aende Oostersijde palende aende heerlijkheijt van Meeuwen ende noorden aende Landen Altena ende aende suijden aende Dorpe van Cappel Wasbeek ende Raemsdonk sijnde selve vande voors: heerlijkheijt vande dussen munsterkerk gesepareert door de oude mase welke maese de Heerljkheijt van Munsterkerk omsingelt ende besluijt

Verklaeren wij deponenten voordert waeragtig te weesen dat onder de voorez: heerlijkheijt van Heerlijkheijt van Munsterkerk binnen de voorez: oude mase ofte daer die plagt te loopen sijn gelegh verscheijden werven als namentlijk de focxwerf peerboom langenwerff ende Huijswerf wijtvliet Stakenbergh ende Roode Camer Rietmerkt Raemsdonk werdt den kleijnen ende grooten baxser, Neelbasdijcxwerf de Corn en nog een stuks Lants genaemt van outs Lenert Adriaense Pijpken ende ute den boere verdriet

ende verclaerde deponenten dat over de tien twintig dertig veertigh vijftigh ende meerjaeren, ja soo verre haere memorie strekkende ten deele sijn geweest ende nogh sijn vaste lande die met beesten sijn beweijt ende ook eenige jaeren gehoijt alle geevende redenen van weelentheijt dat sij overtuijg ende meerjaeren eenige vande voorez: Landen ofte werven in hueren hebben gehat, ende de contributie als andere aende van de Dussen hebben betaelt,

Wijders sijn meer voor ons gecompareert Jacob Plonen out omtrent vier en t sestig jaeren ende alhier heemraedt geweest en gedient hebbende wel in de dertig jaeren Leendert Jacops out omtrent twee en t seventig jaeren alhier gewonnen ende gebooren, Wouter Adriaense out omtrent sesensestig jaeren alhier meede gewonnen en gebooren Evert Jans out omtrent seven en sestigjaeren den welke van sijnen kintse daegen alhier heeft gewoont alte saemen goet van naem ende faem loofwerdig van geloof dewelke voor ons ook hebben getuijgt ende met eede verclaert dat de weerden ende landen alsoo voores: sijnende dat over thien, twintig, dartig veertig vijftig ende meer jaeren jae soo verre haere memorie strekkende, ten deele sijn geweest ende nogh sijn vaste landen, die met beesten sijn beweijt ende nogh over eenige jaeren gehoijt
Verclaeren ook wel goede kennisse te hebben dat deselve onder Dussen voorez: sijn geleegen ende altijt gecontribueert hebben ende nogh doen in alle Dorpslasten sij contributie als andersints

Alsnogh compareerde voor ons Adriaen Jacobs Schepenen van Meeuwen ende dijkheemraet vande hoogendijk vande dussen onder suijthollandt gearresteerde out omtrent sevenensestig jaeren dewelke alhier aen de dussen tusschen de veertig ende vijftig jaeren heeft gewoont t welke meede voor ons heeft verclaert op sijne eede, heeft verclaert seer goede kennisse te hebben dat deselve werve onder Dussen resorteerden ende dat de selve over veertig ende meerjaeren soo verre sijnen memorie is strekkende ten deele vaste landen sijn geweest redenen van wetentheijt dat hij op eenige vande voorez: werven in sijne jonge tijt wel heeft weesen hooijen

Meede verclaeren de deponenten alsnogh waeragtig te weesen dat tusschen de voorez: werven ende den vloij ofte Zeedijk sijn alsnogh liggende verscheijden soo hoog als leege landen die meede ontwijselijk ende buijte alle dispuut resorteeren onder die Heerlijkheijt van Munsterkerk welke insgelijcx meede sijn mde voorez: contributie ende andere lasten contribueren

Voorts verklaeren alsnogh dat sij nooijt gehoort en hebben dat voorez: buijtenlanden noijt vande Dussen en sijn gesepareert geweest ofte bij eenige Lantmeeters tot behoeff van ijemant anders afgesneeden maer wel dat die M. Daniel Schellinx lantmeeter sijn gemeeten ende eenige bequame weegen als geordonneert ten dienst ende gerief vande ingelanden sonder eenige limiet scheijdinge van jurisdictie gemaekt te hebben

Alles allegeeren redenen van wetenschap, dat sij comp. Van joncx af of binnen deese heerlijkheijt hebben verkeert ende nogh dagelijcx deese landen zijn frequenterende ende over sulcx vastgeane voorez: is goede kennisse hebben,

ende dese Oirconde soo hebben wij schout ende heemraden deese certificatie besegelt ende hebben onsen seegel hier onder op doen drukken op den 29 Julij 1634 ende waeren besegelt met driediver segelen onder met groene wasse en boven met papier daer opgedrukt onderstont Nata Concordat cum suo originali quod attesten was geteeken A: Van Montenake Not: SS:

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl