Vermeldingen onder Dussen in Oud-archief van Werkendam en Woudrichem

gevonden beschrijvingen met inventaris kenmerken: Munsterkerk OR Muilkerk OR Dussen

Oud-archief
Toegangsnummer: 0294, Archieftitel: Oud-archief, Werkendam 1601-1811 (1813)

409 Authentiek uittreksel uit het kohier van de 1000e penning van het jaar 1653 over het Land van Altena, Dussen en Werkendam,, 1673. 1 stuk
490 Authentiek uittreksel uit het kohier generaal van het gemaal over het Land van Altena, Dussen en Werkendam,, 1681. 1 katern
494 Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij zij Willem van Andel cum suis, pachters van de impost op het gemaal, bestiaal, wijn en bier over het Land van Heusden en Altena, Dussen en Werkendam, toestemming verlenen hun toekomende impost alsnog te innen,, 1749. 2 stukken
513 Authentieke uittreksels uit de resoluties van de financiŽle commissie van het voormalig gewest Holland inzake een geschil tussen Werkendam en Dussen-Munsterkerk over het eigendom en het recht van de 40e penning van percelen gelegen in Kijfhoek en Middelwaart,, 1801 en 1802. 2 stukken
799 Akte van certificatie van Jan Claasz. Louw, Jan Pietersz. Roobol, Pouwels Woutersz. Hanegraaff en Floris Jacobs de Vries op verzoek van de Groot Mo. Heren van de Rekening van de Graaflijkheid Holland, Zeeland en West-Friesland, dat de heer van Dussen of iemand in zijn naam vist in de Bovenste Keijser,, 1662.
879 Akte van certificatie van Arien Cornelisse Dooreman en Anderies Pietersz., waard in de Jongen Prins, op verzoek van kapitein Drost, dat Johannis Lap, korporaal en Cornelis van Excel, sergeant, tijdens hun driedaagse verblijf in Werkendam een bezoek hebben gebracht aan Dussen,, 1673.
919 Akte van certificatie van Bastiaan Ariensz. Kloots en Anthonij Ariensz. op verzoek van Jan vander Hardt, pachter van de impost op het veergeld in het Land van Altena, Dussen en Werkendam, dat op 7 januari 1682 op het trajekt Werkendam - Hardinxveld een aantal passagiers weigerden hun veerschat te betalen,, 1682.
959 Akte van certificatie van schepenen van de heerlijkheid Dussen-Muijlkerk op verzoek van Geertrui Cornelisse Hollander, weduwe van Bastiaan Verheij, dat Anneke Cornelisse Hollander, echtgenote van Joost Geelike, een zuster van suppliante is,, 1731.
1014 Akte van attestatie van Gijsbert Cornelisz. van den Wiel en Maeijke Goverts, beide winkeliers, op verzoek van Dircktge Cornelisse Kust, weduwe van Dirck Willemsz. Kooijman, dat de pachter van de impost op tabak over het Land van Altena, Dussen en Werkendam zonder 'peijlinge' te doen tabak heeft meegenomen uit suppliantes winkel,, 1675.
1065 Akte van attestatie van Willemke de Gelder, weduwe van Gijsbert Hacker, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, pachters van het zegel en gedrukte papieren over het Land van Altena, Dussen en Werkendam, inzake de impost op het gemaal, eertijds gepacht door Johanna van Gijsen, weduwe Cools,, 1724.
2161 Akte van openbare verpachting door Hendrikus Hanegraaff en de zijnen van het rietgors staande op het Nieuwe Jannezand in Dussen,, 1808. 1 stuk
2784 Procuratie van Cornelis Mouthaan, Maria Mouthaan, weduwe Jan van der Dussen, en Willemina Mouthaan, echtgenote van Adrianus van Dongen, ten behoeve van Jan Mouthaan,, 1749.

Oud-archief
Toegangsnummer 0331 Oud-rechterlijk archief, Woudrichem, 1579-1811

441 De baljuw, inzake de voldoening van de extra-ordinaire veponding over Dussen,, 1683. 1 stuk
1244 Akte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenen van Rijswijk, Andel, Giessen, Uitwijk, Dussen-Munsterkerk en -Muilkerk, Almkerk, Emmikhoven, Waardhuizen en Hille, dat door de inundaties grote schade is toegebracht aan de gewassen te velde,, 1673. 1 stuk
1416 Akte van attestatie door Jan Hessel en Hendrick Back, op verzoek van Willem de Vroe, inzake de inspectie ten huize van Adriaen van de Loij te Dussen, op grond van verdenking van ontduiking van de impost op het gemaal,, 1722. 1 stuk
1419 Akte van attestatie door Jan Hessel, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, inzake de bedreiging van vier soldaten bij de inning van de achterstallige gemenelandsimposten te Dussen,, 1723. 1 stuk
1440 Akte van attestatie door Hendrick Back, Johan Hessel en Jan van Vessem, op verzoek van Willem van Andel, dat zij in de kelder van het huis van de weduwe van Gerrit Lensvelt te Dussen-Munsterkerk een half vat niet-verimpost bier hebben aangetroffen,, 1731. 1 stuk
1513 Akte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenbanken en ingezetenen der dorpen van Altena, Meeuwen, Eethen, Dussen- Munsterkerk en Dussen-Muilkerk, dat rekestranten wegens de oorlog tot grote armoede vervallen zijn, en daarom niet in staat tot betaling van de hen opgelegde belastingen,, 1672. 1 stuk
1558 Akte van certificatie door de schout van Dussen-Muilkerk e.a., dat de weduwe van Phillips Jansz, zijnde een kind van Claes Arents van der Eijck, in het kohier van de 200e penning over 1675, abusievelijk tweemaal is opgenomen,, 1676. 1 stuk
1563 Akte van certificatie door Adriaen en Peter Goijvaerts, dat de, t.b.v. de 200e penning, getaxeerde waarde van het land van Adriaen in Hille en Dussen-Muilkerk, te hoog is, houdende tevens een procuratie voor Willem Jansen Kivits, dit land te verkopen,, 1676. 1 stuk
1597 Akte van certificatie van schepenen, op verzoek van Hendrick van Nispen, baljuw van Stad en Lande van Altena, dat sinds mensenheugenis de rechtspraak in belastingzaken t.a.v. overtredingen dienaangaande in Dussen-Munsterkerk, Dussen-Muilkerk alsmede Werkendam, toekomt aan schepen-commissarissen van Woudrichem,, 1684. 1 stuk
2038 NotariŽle akte van procuratie door Derck van der Dussen, ten behoeve van IJmert Crillaert, authentiek afschrift,, 1699. 1 stuk
2329 Akte van eedaflegging door de wijntappers in het Land van Altena, Werkendam en Dussen,, 1677. 1 katern
2404 Akte van eedaflegging door de korenmolenaar en diens knecht, de bakkers, de grutters, de turftonder, de verkopers van zout en zeep en de tappers van bier te Dussen,, 1750. 1 stuk
2696 Akte van citatie door de deurwaarder van de gemenelands middelen, voor de molenaars van Werkendam, Almkerk en Dussen alsmede de Werkendamse bakkers Jan van Wense en Hendrik Triebergh, om voor schepenen-commissarissen van Woudrichem de eed te komen afleggen,, 1750. 1 stuk
2737 Notulen van de vergadering van baljuw, schouten en gecommitteerde gerechten van Stad en Land van Altena, Dussen en Werkendam inzake de problemen bij de vaststelling en inning van de impost op het zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld,, 1695. 1 stuk

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl