Situatie in de Voorstraat van Het Binnen in 1832

Detailkaart van de Binnen Voorstraat vanaf Dussensche Steeg tot aan het Kasteel uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Voorstraat van het Binnen te Dussen in 1832 vanaf de Dussensche Steeg (thans Ruttensteeg) , voorbij het Kasteel Dussen, tot in de Muilkerk (ongeveer tot waar thans Piete Schellevis woont) .

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje de percelen langs de Voorstraat van het Binnen beschreven en deels van achterliggende de percelen in het Noordeveld daar direct aan grenzend. Te beginnen met de bebouwde percelen in volgorde van links naar rechts. Daarna de achterliggende landbouwpercelen - voor een belangrijk deel niet op kaart (n.o.k.) - echter dan in volgorde van rechts naar links. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832binnenvoorstraat.jpg

Kadasterkaartje van de Binnen Voorstraat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie I, genaamd Stadshoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
339-349 Antonie Verschoor, landbouwer
thans Muilkerk 12
Wilgenbos - Weiland - Grient - 2perc Weiland - Bouwland - 2perc Weiland - Bouwland - Huis&Erf 1.38.70 - 1.57.50 - 0.36.20 - 2.35.20 - 1.18.40 - 1.84.10 - 0.32.10 - 0.02.52
350-353 Mathijs Jan Wouter Kamp
later boerderij Hannes van Tilborg
Boomgaard Huis&Erf - Tuin - Boomgaard 0.26.40 - 0.08.00 - 0.05.90 - 0.12.10
354-355 Hijmen Toethuis, landbouwer Weiland - Bouwland 1.27.00 - 1.11.30
356-362 Jan Kastelijns, landbouwer Bouwland - 4+2perc Weiland 1.18.80 - 3.44.00 - 1.01.80
363-398 C.L.M. de Croix, Parijs Kasteel met tuin en omliggende bouw- en weilanden
perceel I370 is Notenwei
nog op te meten
398a-400 Hijmen Toehuis, landbouwer
huis is thans niet meer aanwezig
Tuin - Huis&Erf - Boomg 0.03.80 - 0.08.90 - 0.02.40
401-413 P.J. Sprangers, landbouwer
later hoeve van Piet van Schendel
Tuin - Huis&Erf - Boomgaard en omliggende bouw- en weiland 0.07.00 - 0.16.70 - 0.28.10 - nog op te meten
414-416 Wed M. Verhoeven, Dordrecht 3perc Weiland 5.16.00
417-418 P. J. Stael, schout Weiland - Bouwland 2.04.10 - 3.09.60
419-420 P.J. Sprangers, landbouwer Bouwland - Weiland 2.11.90 - 1.18.60
421-423 Evert en Gert Baas, bouwlieden
ca 1880 bouwde notaris Verberne hier villa Anna Maria
Boomgaard - Huis&Erf - Tuin 0.31.40 - 0.08.50 - 0.05.50
424-427 Cornelis Jacob Rijken
na oorlog boerderij van Jacob Heijmans
Tuin - Huis,Schuur&Erf - Boomgaard - Bouwland 0.03.10 - 0.12.30 - 0.25.90 - 0.52.80
428-432 Wed/Kind Wouter Hagoort
perceel I428 was 'Boterkamp'
2perc Weiland - Bouwland - 2perc Weiland 2.82.80 - 3.96.80 - 3.26.20
433-435 wed. Jan Kastelijns, landbouwer
later boerderij Hagoort/Harry v.Mierlo
Weiland - Hakhout - Weiland 1.64.00 - 0.18.60 - 1.72.20
436-438 Adriaan Smuir?, rentenier Waspik 3perc Weiland 2.49.30
439 C.L.M. de Croix, Parijs Weiland 0.78.70
440 Wed Hijmen de Rooij Bouwland 1.61.90
441 Cornelis Akkermans, landbouwer Weiland 0.83.10
442-443 Wed/kind van Son, Raamsdonk 2perc Bouwland 3.1070
444-445 Antonius de Rooij Weiland, Bouwland 0.94.60 - 0.59.20
446-449 Jan Kastelijns, landbouwer
na oorlog Leijendekker
Boomgaard - Huis&Erf - Boomgaard -Tuin 055.90 - 0.21.90 - 0.08.00 - 0.07.20
450-451 Cornelis Akkerman, koopman
I450 ca 1890 dokterswoning G.Millenaar
I451 thans Linus Koekkoek
Bouwland - Huis&Erf 0.65.90 - 0.07.20
452-454 (513-517) P.J. Stael, schout 3perc Bouwland 2.90.60
455-456 Gerard van Daal, metselaar 2perc Weiland 1.32.20
457 Christoffel Glavermans, landbouwer Weiland 1.25.10
458-459 de Wed. van Zuidewijn-de Rooij, Breda 2perc Weiland 2.49.20
460-461 P.J. Stael, schout 2perc Weiland 5.00.70
462-463 wed. Dionisius Middelkoop 2perc Weiland 1.82.20
464 Wed/kind Richardus Lensveld Bouwland 2.32.00
465-468 (513-517) Wed/Kind Wouter Hagoort
later Piet van Achterberg/Ad van Velthoven
Weiland - Boomgaard - Tuin - Schuur&Erf 1.26.10 - 0.15.50 - 0.11.20 - 0.20.00
469 Dionisisus Middelkoop, notaris Weiland 0.62.30
470-471 Jan Baptist van Gestel, timmerman
thans bungalow Ad van Velthoven
Huis&Erf - Tuin 0.02.29 - 0.02.80
472-478 Dionisius Middelkoop, notaris
later Marachausseekazerne
na oorlog Jan van Etten
Tuin - Huis&Erf - Boomgaard - Hakhout - Weiland - Bouwland - Weiland 0.21.80 - 0.05.20 - 0.14.80 - 0.07.80 - 1.35.10 - 3.14.10 - 1.04.30
479-481 Adam van Bergeijk 4perc Weiland
482-483 Wed M. Verhoeven, Dordrecht Bouwland - Weiland 0.94.60 - 0.59.20
485-486 Diaconie Armen Meeuwen Weiland, Bouwland 1.07.80 - 1.37.80
487-490 Wed. Govert van Wijk, land? ook smid Weiland, 2percBouwland, Weiland 1.17.50 - 1.60.50 - 1.51.90
491 Wed. Govert van Wijk c.s., land? Weiland 1.36.10
492-492a Gereformeerde Kerk van Dussen Kerk en hof, Tuin 0.16.90 - 0.06.10
493 Wed. Dionisius Middelkoop, land? Boomgaard 0.05.00
494-495 Erve Teunis de Graaf, arbeider
thans Ben de Rooij
Tuin, Huis&Erf 0.03.70 - 0.02.30
496-497 Antonie Baas, bakker
thans Jaap de Rooij
Huis&erf, Tuin 0.01.82 - 0.01.79
498-499 De Gemeente van Dussen, openbare school
thans schuur Bouman
Tuin, Huis&erf 0.06.40 - 0.03.63
500-501 Gereformeerde Gemeente van Dussen, pastorie hervormde kerk
thans woning Bouman
Huis&erf, Boomg 0.04.94 - 0.14.30
502-504 Rokeske? de Rooij
later woning Huib de Rooij
Boomg, Tuin, Huis&erf 0.22.80 - 0.25.10 - 0.04.37
505 Antonie de Rooij, landbouwer
thans Firma de Rooij
Huis 0.00.49
506-507 Antonie van de Kolk, kleermaker
thans Firma de Rooij
Huis&erf, Tuin 0.02.60 - 0.14.60

Naar de Achterstraat van Het Binnen

Terug naar Baansche Voorstraat

Samenvatting

De Voorstraat van het Binnen, die aansloot op de Voorstraat van de Baan, werd intensief bewoond. Niet zo verwonderlijk omdat het Binnen oorspronkelijk het hart van Dussen Muilkerk vormde. De Voorstraat van het Binnen kende eind negentiende - begin twintigste eeuw een enorme opbloei. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de economische opvering n de landbouwcrisis (1870-1890). Talrijke monumentale herenhuizen en statige boerenhoeves werden er toen gebouwd. Veel hiervan ging tijdens de laatste oorlogswinter in 1944-1945 door bombardementen en beschietingen verloren. Maar ook omstreeks 1830 was er reeds de nodige bebouwing aanwezig.
Opvallend geheel is natuurlijk het kasteel, in die tijd nog compleet met de bijgebouwen; het Neerhuis aan de westelijke ingang en een schuur aan de oostzijde. De tuinindeling op deze kaart heeft model gestaan voor de laatste kasteeltuinrenovatie die begin eenentwintigste eeuw heeft plaatsgevonden. Het areaal rondom het kasteel was in bezit van de kasteelheer.
Naast het kasteel woonden Hijmen Toehuis en daarnaast P.J. Sprangers. De laatste woning werd door de schatters van het kadaster gerekend tot de buitenklase 3. Deze woning heeft vermoedelijk aan de basis gestaan van de zogenaamde slothoeve. De hoeve wordt namelijk gedateerd tussen 1800-1880 en werd dus in delen gebouwd. Omstreeks 1894 werd de hoeve betrokken door burgemeester Adriaan van Honsewijk die getrouwd was met Elisabeth Sprangers.
Volgens niet geverifieerde bronnen (G.Lensvelt, Dussen on oude ansichten II) behoorde de hoeve oorspronkelijk tot de eigendommen van de Heren van Dussen. In de deurstijlen zou het familiewapen van Van der Dussen zijn weergegeven. Ook zou de woning als rentmeestershuis gefungeerd hebben. Dit laatste lijkt me onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk omdat rentmeester P.J. Stael omstreeks zn huwelijk in 1797 de boerderij in de Achterstraat van het Binnen gekocht zal hebben en er bij de eerste kadastrale opmetingen in 1820 ook daadwerkelijk woonachtig was en dus niet op de slothoeve waarvan met de bouw rond 1800 begonnen zou zijn.
Op de plek waar later de marechausseekazerne gevestigd zou worden, stond in 1830 ook al de woning van notaris Dionisius Middelkoop. Net als het huis van zijn moeder, dat aan de overzijde van de Dusse stond, werd ook de woning van Dionisius Middelkoop onder de buitenklasse 3 gerangschikt.
Iets verderop de Hervormde Kerk, met openbare school en pastorie. Daartussen stonden nog de woningen van de erven Teunis de Graaf en bakker Antonie Baas. Aan het einde nog de bedoeningen van Rokus de Rooij en Antonie de Rooij, waaruit blijkt dat het geslacht De Rooijn al minstens vanaf 1830 op de hoek met de Ruttensteegr bivakkeert.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl